MAY 18, 2014 : \LŚvenH elakGńk Gacsžab; viTüśCaPasaExµr )anTaMgelIkMuBüŚT½r nigelITUrs½BŽéd ehIyGacsžab;kmµviFIpSayeBlmun²eTotpg. Now you can listen to Khmer radio on PC and mobile phones. You can also listen to previous broadcast programs. Thank You.
Cambodia and International News
US Ambassador marks 70 years of diplomatic relations with Kingdom
TUtGaemriknwgerobcMskmµPaBkñúgqñaM 2020 bgðajBITMnak;TMngxYb 70 qñaM
PñMeBj³ sßanTUtshrdæGaemrikRbcaMkm<úCakalBImSilmij)anR)arB§xYbTI
70 énTMnak;TMngkarTUtCamYykm<úCaedayRbkasnUvskmµPaBsMxan;²
EdlsßanTUtnwgerobcMeLIg  kñúgry³eBl 12 ExkñúgqñaM 2020 enH.
skmµPaBTaMgenHbgðajBIkarcUlrYmrbs;GaemrikkñúgkarGPivDÆenAkmú<Ca
nigPaBCaédKUrénRbeTsTaMg 2.
Ganbnž > > >
 
Sar Kheng Judicial reforms to bridge divide
rdæm®nþImhaépÞbBa¢ak;fa karEbk)ak;sgÁm KWedaysarGyutþiFm’sgÁm ehIykarEk
TRmg;RbB½n§yutþiFm’Cakmµvtßúd¾sMxan;
)at;dMbg³ rdæm®nþIRksYgmhaépÞelak s exg Eføgfa karEbk)ak;sgÁm
ekIteLIgBIsgÁmEdlGyutþiFm’ eRBaHtam  bTBiesaFRbeTsmYycMnYn
kñúgBiPBelakEdlmankarEbk)ak; KWedaysarsgÁmGyutþiFm’ ehIyfa
kareFVIkMENTRmg;RbB½n§yutþiFm’ KWCakargard¾sMxan;mYyxN³m®nþIRksYg
yutþiFm’bBa¢ak;fa kareFVIkMENTRmg;RbB½n§yutþiFm’[manlkçN³kan;Et
l¥RbesIr KWRtÚvkarcMNayeBlevlayUr nigTsSnvis½yEvgq¶ay.
Ganbnž > > >
 
Samrin aims to bolster diplomatic ties at APPF
RbFanrdæsPakmú<CanwgdwknaMRbtiPUeTARbCuM APPF enAéf¶ 11 mkra
PñMeBj³ RbFanrdæsPaénRBHraCaNacRk  kmú<Caelak ehg sMrin enA
resoléf¶TI 11 Exmkra qñaM 2020 xagmuxenH  nwgdwknaMKN³RbtiPU
Can;x<s;sPakmú<CaeTA cUlrYmkic©RbCuMRbcaM qñaMelIkTI 28 énevTikasPa
GasuI)a:suIhVikehAkat;fa APPF enATIRkúgkg;ebr:a RbeTs GU®sþalI. enH
ebItamelak eLg eb:gLúg GKÁelxaFikardæanrdæsPakalBIéf¶BuF.
Ganbnž > > >
 
Ministry agrees to creation of CNLP
RksYgmhaépÞyl;RBm[m®nþIGtItbkSse®gÁaHCati begáItbkSfµImYyeTot
PñMeBj: RksYgmhaépÞ)anyl;RBmCaeKalkarN_[GtItm®nþI nigskmµ
CnmYycMnYnénGtItKNbkSse®gÁaHCati  EdlTTYl)annItism,TaeFVI
neya)ayeLIgvij[begáItKNbkS  fµImYyeQµaH «ExµrRsLaj;Cati» edaytRmÚv[tMNagRkúmenH erobcMÉksarRsbtamc,ab; edIm,IcuHbBa¢I
CapøÚvkar.
Ganbnž > > >
 
Manet Wise leader the driving force behind peace development
elak h‘un m:aENt³ emdwknaMRtwmRtÚv KWCaktþakMNt;naM[manlMnwgsßirPaBsgÁm
kMBg;cam³ elak]tþmesnIy_Ék h‘un m:aENt GKÁembBa¢akarrgénkg
eyaFBlexmrPUminÞ nigCaembBa¢akarkgT½BeCIgeKak)anEføgfa «emdwk
naMEdlRtwmRtÚvnigmanTwkcitþ KWCaktþakMNt;naM[manlMnwgsßirPaBsgÁm
nigkarGPivDÆ». elak h‘un m:aENt )anbBa¢ak;EbbenHkñúgBiFIsem<aF
BuT§rUbRBHGgÁFM nigsmiT§plnanakñúgvtþnieRKa
Ganbnž > > >
 
<< edImdMbUg mun 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 bnÞab; > cugeRkay >>

lT§pl 16 - 20 én 8146

Your may interested in