MAY 18, 2014 : \LŚvenH elakGńk Gacsžab; viTüśCaPasaExµr )anTaMgelIkMuBüŚT½r nigelITUrs½BŽéd ehIyGacsžab;kmµviFIpSayeBlmun²eTotpg. Now you can listen to Khmer radio on PC and mobile phones. You can also listen to previous broadcast programs. Thank You.
Cambodia and International News
Ministry of Posts & Telecommunication become a public personal enterprise
éRbsNIy_km<úCa nwgkøayCashRKassaFarNÉkCn BRgwgRbsiT§PaBkargar
ministry_of_posts.pngéRbsNIy_km<úCa nwgRtUvdak;[dMeNIrkarCashRKassaFarN ÉkCnrbs;
rdæ cab;BI éf¶TI 1 Exmkra qñaM 2011 xagmuxteTA  CamYynwgTunsrub pþl;
edayrdæaPi)alkm<úCa 17 landuløarGaemrik . elak  sUr Xun rdæm®nþIén
RksYgéRbsNIy_ nigTUrKmnaKmn_ )anmanRbsasn_R)ab;[dwgkalBIéf¶
RBhs,t×fa kñúgcMeNamTwkR)ak;TaMg 17landuløarman
Ganbnž > > >
 
The private company d't have rights choose worker to Korea
m®nþI ³ Rkumh‘unÉkCnKµansiT§ierIsBlkr
worker01.pngm®nþIrdæaPi)alkm<úCa )anEføgkalBIéf¶BuFfa Rkumh‘unÉkCnTaMgLay
nwgRtUv)an hamR)ammin[ eRCIserIsBlkrkm<úCa edIm,IeTAeFVIkarenA
RbeTskUer:xagt,ÚgenaHeT cab;BI éf¶TI1 Exmkra qñaM 2011 EdlenHCa
kic©xitxMRbwgERbg kñúgkarTb;sáat;min[mankrNIekgRbvBa½© nigCYjdUr
mnusSEdlGaceFVI[mankarrujradl;RbCaCnEdlEsVgrkkareFVI
Ganbnž > > >
 
The number of counterfeit drugs and illegal pharmacies has decreased
km<úCa RbkasBIPaBeCaKC½yRbqaMg»sfsßan nig»sfxusc,ab;
medicine.pngmRnþIRksYgsuxaPi)al )an[dwgfa  »sfsßanxusc,ab;CaeRcIn )anfycuH
92°kñúgqñaMebIeFobeTAnwgqñaMmunkñúgxN ³EdlKøInikxusc,ab;fycuH 71°.
elak  ehg étRKI rdæelxaFikarRksYgsuxaPi)al  )an[dwgfa ³  {  eTaHbI
eyIgenAEt RbQmbBaða fñaMEkøgkøay  »sfsßanxusc,ab;  nig KøInikxus
c,ab;k¾eday k¾eyIgrIkrayeBleXIjmankarfycuH } . elak)an
Ganbnž > > >
 
Cambodia will meet deficit budget in combating HIV
km<úCa GacCYbkgVHfvikaenAkñúgkarRbyuT§RbqaMgnwgkarrIkraldalénCMgWeGsd_
cambodian01.pngmCÄ mNÐlCatiRbyuT§nwgCMgWeGds_ nigviTüasßanGnþrCatimYy enAGaemrik
)ansikSanigBüakrfa enAqñaM2031rdæaPi)alkm<úCanwgRtÚvkarR)ak;RbmaN
68landuløar sRmab;RbyuT§RbqaMgCMgWeGds_ [cMeKaledAxN ³BYkeKkMBug
Etdak;cMeNaTfa  etIfvikad¾eRcInelIslb;enH km<úCanwg)anmkBINa ? ebI
m©as;CMnYymanEpnkarnwgkat;bnßyCMnYyEdrenaH. r)aykarN_
Ganbnž > > >
 
Boeung kak Villagers strike against Policman
Blrdæbwgkk;b:HTgÁicCamYysmtßkic© ³ dYlsnøb;BIrnak;
cambodian.pngBlrdæRbmaN  100nak; mkBIPUmicMnYn 7 éntMbn;bwgkk; kalBImSil
mij )anb:HTgÁicCamYynwgkmøMagnKr)alGnþraKmn_karBarTIsñak;kar
Rkúmh‘un s‘UkaKUGuIn rhUtdl;eFVI[GñkPUm 2nak; )andYlsnøb; bnÞab;
BIKat;ERskRTehayM TamTar[ elaknaykrdæm®nþIERskGnþraKmn_
kuM[Rkúmh‘unbUmxSac;BnøicpÞHBYkKat; nigesñI[mansMNgtam
Ganbnž > > >
 
<< edImdMbUg mun 1641 1642 1643 1644 1645 1646 1647 bnÞab; > cugeRkay >>

lT§pl 8201 - 8205 én 8232

Your may interested in