MAY 18, 2014 : \LŚvenH elakGńk Gacsžab; viTüśCaPasaExµr )anTaMgelIkMuBüŚT½r nigelITUrs½BŽéd ehIyGacsžab;kmµviFIpSayeBlmun²eTotpg. Now you can listen to Khmer radio on PC and mobile phones. You can also listen to previous broadcast programs. Thank You.
Daily Horoscope
eharasaRsþRbcaMéf¶TI20 Ex06 qñaM2012
qñaMCUt
rasIl¥CamFüm. GñkekItqñaMkNþúrcab;taMgEtBIedImExtulaenH mkdMeNIrCIvit
rbs;elakGñkCYbkarlM)akRtÚvErkBn;nigmanPaB RbTaMgRbeTIseRcIn. kñúg
ExenHdYgrasIrbs;elakGñk)anRtwm mFümdUcenHebIeTaHbIeFVIGVIk¾minpþl;pl
l¥eqøIytbdUcCaTI Kab;citþTaMgGs;enaHEdr. eTaHbIy:agNasRmab;GñkRbkb
rbrrksuI CYjdUrkñúgéf¶enHmankareCOnelOneTAmuxRKan;ebIehIyebIcg;TijkEnøg
lk;dUrb¤cg;erITIkEnøglk;dUrk¾EtgsmdUcRbkbCanic©. rIÉsm<½n§esñhakMelaH
RkmuMebIelakGñkcg;cUlsþIdNþwgb¤erobGaBah_BiBah_Ca»kasl¥RbéBbMput.

qñaMqøÚv
rasIRsútcuH. GñkekItqñaMeKaelakGñkCYbbBaðaenOyht;esÞIrtaMgEt BIedImEx
rhUtdl;cugExEtmþg. sRmab;éf¶enHkareFVIGVI²gayRtÚv RkúmmnusSbMBanNas;
. eRkABIenHkarRbkbkargarcUrRby½tñkarbgá kMhusGVImYyRtÚvecAhVaynayb¤
GñkRKb;RKgsþIbenÞasedayRbkar NamYy. sRmab;GñkRbkbrbrrksuICYjdUr
KµanGVIecaTCabBaða F¶n;F¶reLIyb:uEnþelakGñkRtÚvecHrkplkéRmbEnßmeTIbGac
man PaBFUres,IyenARKaxamux. kareFVIdMeNIrq¶ayCitminsUvmansu vtþiPaB
b:unµaneTBiesscUrRby½tñTisBay½BüBIeRBaHgayCYbbBaða Nas;. esckþIesñha
kMelaHRkmuMgaymanPaBeRbHqanigCemøaHvivaTpgcUrRby½tñsmþIvacadak;Kñabnþic .
qñaMxal
rasIx<s;RtEdt. kñúgéf¶enHelakGñkekItqñaMxøaebIeTaHbIGVI² elakGñkTTYlrgkar
)at;bg;b¤xUcxatk¾edayebImankarxitxMsþareLIgvijenaH EtgGacrkdMeNaHRsay
RKan;KYrCaTIeBjcitþpg. GñkRbkbrbr rksuICYjdUrminfaTICitq¶ayEtghucEpøpáa
nigRbmUlplcMeNj vilRtLb;cUlpÞHvijKYrCaTIkk;ekþAcitþ. kareFVIdMeNIrTICit
q¶ay manEtRkúmmnusSGaNitRsLaj;nigCYyeRCamERCgCanic©. rIÉsm<½n§esñha
RbúsRsIebIBuMTan;manKUKab;Ca»kasl¥kñúgkar EsVgrkehIyeRBaHGacCYbKUeRBgBit
dUcKab;bMNgEty:agNa®sþI cUrRby½tñRbúsRBanbnþiceRBaHelakGñkk¾EtggayCYb
Nas;pg.
qñaMefaH
rasIRsútcuH. GñkekItqñaMTnSaykñúgéf¶enHtamTMnayrbs;k,Ün eharasa®sþcin)an
[dwgfadMeNIrCIvitrbs;elakGñkGacRtÚvcaj;e)ak eKb¤RtÚvcaj;eRbóbeKkñúgerOg
GVImYy. eRkABIenHkarRbkbkargar RtÚvRby½tñRbEygERkgRtÚvrgeRKaHeRBaHGñk
déTTmøak;kMhus mk[EfmeTot. GñkRbkbrbrrksuICYjdUredaysaryIG‘unkMBug
dak; Rsab;emø:aHehIyeFVI[manRkúmmnusStamQñanIsnigBüa)aTyayI eRcIndUecñH
RtÚvrkSaPaBs¶b;s¶at;eTIbecosputCemøaHvivaTTaMgBYg eTArYc. rIÉbBaðaesñhakM
elaHRkmuMb¤eBaHm:ayemm:aykþImankarKitpøÚvGaRkk; cMeBaHKñaeRcIneFVI[rkaMrkUs
bnþbnÞab; .
qñaMerag
rasIl¥CamFüm. mnusSeyIgmuneFVIGVImYy seRmceCaKC½ycaM)ac;RtÚvmankarts‘U
Gt;Fµt;eTIbcugeRkayGacrk PaBeCaKC½ycMeBaHxøÜnÉgeTArYc. sRmab;kñúgéf¶enH
dYgrasIrbs;elak GñkmandMeNIrkareTAmuxeCOnelOnKYrsmemø:aHehIyral;céRg
]bRTB)anrlt; rlayeTAq¶aydUcenHelakGñkGacRbkbkargareBjédeBjeCIg
nigRbkbeTAeday PaBeCaKC½yRKan;ebIeLIgvij. eTaHbIy:agNaedaysarkñúgEx
enHdYgrasI rbs;elakGñkminsUvKab;RbesIreTdUcenHebIeTaHbIeFVIGVIk¾edayetagEt
Rby½tñbnþiceTIbKµanbBaðaGaRkk;ekItmaneLIgeTArYc. cMENkGñk RbkbrbrrksuI
CYjdUreTaHelakGñkCYjTICitq¶aykarrkplkéRmman karhUrcUl)anRKan;cay
vaynigmanPaBsuxdumKYrsmCanic©. rIÉbBaðasm<½n§esñhakMelaHRkmuMeTaHmankar
sµúKsµajkþIebIelakGñkeFVIkaredaHRsayEtgCYbplseRmcCanic©.
qñaMmSaj;
rasIRsútcuH. kñúgéf¶enHedaysardYgrasIdaMk,alcuHdUcenH elakGñkeFVIGVIk¾eday
minRtÚveFVIkic©kargarsMxan;²eBkeLIy. eRkABIenHebImanbBaðaGVIelakGñkRtÚvecH
cat;EcgnigedaHRsay [Tan;eBlevlaeTIbplGaRkk;nwgkøayCapll¥vij.
karRbkbkargar k¾dUecñHEdrRtÚvecHrevosrévRbwgERbgeTIbkþIR)afñaGVImYyGaceQag
cab;)aneTArYc. GñkRbkbrbrrksuICYjdUrkñúgeBlenHman PaBrlUnl¥eTAmuxnigkar
rkR)ak;kéRmeTotesatk¾RKan;ebICagmunEdr. rIÉbBaðaesñhaRbúsRsICYberOgkar
yl;xusnigPaBRbEcRbc½NÐcUllukluyminesÞIrEdreT.
qñaMmmI
rasIx<s;RtEdt. GñkekItqñaMesHkñúgeBlenHdMeNIrCIvitman PaBrlUnl¥nigeTaHeFVI
GVI²k¾EtgmankarceRmInlUtlas;eTAmux Canic©. eTaHbIy:agNakarRbkbkargar
ebICakargarEdlminFøab;eFVI k¾RtÚvRby½tñRbEygpgEdrBIeRBaHgayTTYlplGa
Rkk;Cagl¥Edr. cMENkGñkRbkbrbrrksuICYjdUrvijminRtÚvykPaBRcENnQña
nIsdak; cMeBaHmuxb¤bgáerOgfñaMgfñak;cMeBaHGñkdéTRby½tñekIt]bRTBcéRg kar
lk;dUrkan;Etmindac;. rIÉbBaðaesckþIesñhakMelaHRkmuMebI elakGñkmanCemøaHvi
vaTehIycg;eFVIkaredaHRsayk¾CaeBlevlal¥ kñúgkarsRmbsRmÜlpg.
qñaMmEm
rasIl¥CamFüm. éf¶enHTaMg®sþIbursekItqñaMBEBebIeTaHbI elakGñkeFVIGVIk¾eday
Kb,ImansµartIRbúgRby½tñCab;Canic© CaBiessGñkecjeTARbkbkargarenAÉtam
extþb¤tMbn;q¶ayBIpÞHsEm,g BIeRBaHfagaymanRkúmmnusSebotebonyayIkñúg
kþIbMNgGaRkk; edIm,IdeNþImplRbeyaCn_pg. cMeBaHGñkRbkbrbrrksuICYjdUr
muneFVI GVImYyRtÚvecHRtiHriHBicarNa[)anRKb;RCúgeRCayehIyminRtÚv manKMnit
evoceveLIyebIBuMenaHeTnaMCYbpllM)akdl;GatµaxøÜnÉg edaysarGtifiCnElg
h‘anmkEk,r. rIÉbBaðaesckþIesñhakMelaHRkmuMkuMKb,IRCÜleRCImxusEbbbT
Rby½tñkarsb,aykøayCaTukçvijehIyRtÚvmkexøacpSarGs; mYyCIvit.
qñaMvk
rasIRsútcuH. kñúgéf¶enHGñkekItqñaMsVadYgrasI)andaMk,al cuHy:agqab;rh½semø:aH
ehIyeFVI[bBaðaGaRkk;rt;cUleRcIndUcenH ebIminecHRbqaMgTb;Tl;eTBitCaman
)atuPaBeTotBuMxan. karRbkb kargarminGacRbmaf)aneTRtÚvRby½tñRbEyg.
 karrs;enAman bBaðalM)akkñúgRKÜsareRcInedayminsUvcuHsRmúgKñab:unµanenaHeT
. GñkRbkbrbrrksuICYjdUrkñúgéf¶enHeTaHCYjTICitq¶aykarrkpl kéRmmanhUr
cUlmYy²RKan;CaTIkk;ekþAnigmanPaBsuxdumRbéB . rIÉ sm<½n§esñhakMelaHRkmuM
mandMeNIrfyeRkayehIygaymanCemøaHvivaT dUcenHKYrkat;bnßyPaBRbEcRb
c½NÐb¤rwgmanHecjBIxøÜneTIbKµan erOgdMe)ARTÚgnaRKaxagmux.
qñaMrka
rasIl¥CamFüm. kñúgéf¶enHedaysardMeNIrCIvitrbs;elakGñ Kab;RbesIr emø:aH
ehIy»kasl¥²k¾Qanmkdl;EdrdUcenHpþl;pll¥sRmab;elakGñk Rbkbkar
gartUcFMBIeRBaHEtgTTYlEpøpáamkvijRKan;dUcCaTIKab; bMNgCanic©. karrs;enA
manPaBsuxdumnigkMBugmanPaBRsúHRsÜl Kab;RbesIrpg. cMeBaHGñkRbkbrbr
rksuICYjdUrmankarTijcUllk;ecj RKan;ebIEty:agNaelakGñkTal;EtxitxMxøaMg
eTIbTTYleCaKC½yCMnUj FM²eTArYc. rIÉsm<½n§esñhaRbúsRsIebImankarpSMpÁúMRKÜsar
b¤cUlsþIdNþwgCaeBlevlal¥RbéBbMput.
qñaMc
rasIx<s;RtEdt. qøgBIs)aþh_enHeTAnwgQanputBIExl¥ehIy elakGñkekItqñaMc
BiessbursRtÚvts‘UCamYyGñkdéTnigxøÜnÉgeRcIn dUcenHRtÚvts‘UGt;Fµt;eRcIn
eTIbRbesIr. eTaHbIy:agNakarRbkb kargarenAeBlenHminfaCakargarraCkar
b¤Rkúmh‘unÉkCnkþImanPaB RbTaMgRbeTIseRcIneRBaHEtRkúmmnusScaMcab;kMhus
nigBüa)aTyayI . GñkRbkbrbrrksuICYjdUrmandMeNIrkareTAmuxy:ab;yuWnbnþic
bnþic BitEmnEtk¾manPaBsuxdumRbéBNas;pg. rIÉesckþIesñhakMelaHRkmuM
mankareCOnelOneTAmuxtictYcÉebIfyeRkay vijenaHqab;rh½sNas;Kb,I
mankarRby½tñRbEyg.
qñaMkur
rasIl¥CamFüm. GñkekItqñaMRCÚkQandl;s)aþh_eRkaytamk,Ün eharasa®sþcin
)an[dwgfadYgrasIrbs;elakGñknwgKab;RbesIreLIgvij ehIy. sRmab;éf¶enH
vijelakGñkmanerOgr:avfµI²cUlmkeRcIndUecñH RtÚvecHts‘UGt;Fµt;ts‘UkargareTIb
qøgRKalM)ak²EdlekIteLIg TaMgLaycMeBaHmuxekIt. kñúgExenHedaysardYg
rasIminsUvKab;RbesIr dUcenHeTaHéf¶l¥EbbNakþIk¾karRbkbkargarGVIRtÚv Rby½tñ
RbEygnigRbúgRby½tñx<s;Edr. sRmab;GñkRbkbrbrksuI CYjdUrvijmankarTij
cUllk;ecjRKan;ebIehIyBiessebImanebIkrbr fµI²pgl¥RbéBKYrsm. rIÉbBaða
esñhakMelaHRkmuMebIman CemøaHvivaTehIycg;eFVIkaredaHRsayCa»kasl¥bMputBI
eRBaHminRtwm qab;RtÚvr:UvKñaeTEfmeTotGacERbmkl¥Úkl¥ineTotpg.
 
<< edImdMbUg mun 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 bnÞab; > cugeRkay >>

lT§pl 8 - 8 én 554

Your may interested in