MAY 18, 2014 : \LŚvenH elakGńk Gacsžab; viTüśCaPasaExµr )anTaMgelIkMuBüŚT½r nigelITUrs½BŽéd ehIyGacsžab;kmµviFIpSayeBlmun²eTotpg. Now you can listen to Khmer radio on PC and mobile phones. You can also listen to previous broadcast programs. Thank You.
Daily Horoscope
eharasaRsþRbcaMéf¶TI22 Ex06 qñaM2012
qñaMCUt
rasIl¥CamFüm. cMeBaHGñkRbkbrbrrksuICYjdUreBlenHCYberOgcMNayFMÉpl
kéRmenaH hUrcUlmankRmiteFVI[ErkBn;PaBlM)aklMbinminesÞIrEdreT.
esckþIesñhakMelaHRkmuMmankarERbRbÜlbþÚrpøas;CYnRtÚvr:UvCYnTas;ETg.
qñaMqøÚv
rasIx<s;RtEdt. GñkRbkbrbrrksuICYjdUrR)ak;kasEdlFøab;Ete)alhYsb¤ehaH
rMlgeBlenHGaceQagcab;)anxøH²vijehIy. rIÉsm<½n§esñhakMelaHRkmuMebI
elakGñkmanCemøaHvivaTehIycg;eFVIkaredaHRsayCaeBlevlal¥RbéBbMput.
qñaMxal
rasIRsútcuH. cMeBaHGñkRbkbrrbrrksuICYjdUrvijelakGñketagEtmankarecH
TMnak;TMngCamYyGtifiCn[)anl¥eRBaHfaGacpþl;plRbeyaCn_y:ag l¥naeBl
eRkayCak;CaBuMxan. rIÉesckþIesñhakMelaHRkmuMcUrRby½tñcitþrwgmanHeRBaH
Etkarcg;QñHKñaekItCaerOgCemøaHvivaTeLIg.
qñaMefaH
rasIx<s;RtEdt. sRmab;GñkRbkbrbrrksuICYjdUrebIelakGñkmanCemøaHehIyman
kar RsúHRsÚlKñarvagsVamIPriyaeLIgvijenaHminfakarCYjTICitq¶ay y:agNakþI
EtgmanPaBkak;kbRbéBedayGacRbmUlePaKplcMeNjcUlpÞH vijy:agRtCak;
citþeTogpg. rIÉsm<½n§esñhaRbúsRsIebIelakGñkcg;erobcMpSMpÁúMRKÜsareBlenH
Ca»kasl¥Nas;.
qñaMerag
rasIx<s;RtEdt. cMeBaHGñkRbkbkargarraCkarb¤Rkúmh‘unÉkCnebIelakGñkman
KeRmagb¤ cg;eFVIGVImYyKYrrYsran;eFVIeRBaHEpøpáaEdlTTYl)anmkvijKYr CaTIkk;ekþA
RKan;ebI. GñkRbkbrbrrksuICYjdUrvijminfakarecj eFVICMnYjTICitq¶aymanPaB
lUtlas;eTAmuxRbéBehIykarrkplkéRm eTotesatk¾lµmRKan;CaTIkk;ekþA
pgEdr. rIÉbBaðaesckþIesñhaRbúsRsImanPaBkk;ekþAnigR)aRs½yTak;TgKña
l¥Nas;.
qñaMmSaj;
rasIl¥CamFüm. sRmab;GñkRbkbrbrrksuICYjdUrelakGñkgaymanerOgr:av
cRmÚgcRmas ekItmaneLIgNas;dUecñHRtÚvecHeFVIKeFVIføg;xøHeTIbCakarRbéB.
cMENkR)ak;kéRmeTotesatmineRcIndUcCaTIKab;citþeTb¤Gac niyay)anfaRKan
;mYyTb;Tl;kmøaMgenOyht;. sm<½n§esñhakMelaHRkmuMmanPaBpuyRsÜyTaMg
CemøaHvivaTnigEbk)ak;dUcenHKb,IRby½tñRbEyg[)anxøaMgkøa.
qñaMmmI
rasIl¥CamFüm. sRmab;éf¶enHEdrdMeNIrCIvitrbs;elakGñkeTaHeFVIGVIminRtÚv
elaPln;eRcIneLIyebIBuMenaHeTGacnwgCYbdUcBakücas;fa}TnSayk¾ rYcRtIr:s;
k¾rYc}BuMxan. eRkABIenHkareFVIGVIk¾edayBuMsUv eqøIytbdUckarKitTukeTelakGñk
etagecHeRbIbBaØaCaGavuFbnþiceTIb GacqøgputpllM)aktUcFMeTArYc. GñkRbkb
rbrrksuICYjdUr kñúgGMLúgeBlenHminmanGVIERbRbÜlbþÚrpøas;dUcCaTIkt;smÁal;
b:unµaneTKWdUcsBVmYydg. rIÉbBaðaesckþIesñhaRbúsRsIkuMcg;TuMmunRsKalRb
y½tñCYb erOgTukçb:unPñMcg;eTAmuxminrYcfyeRkayk¾minekIt.
qñaMmEm
rasIx<s;RtEdt. cMeBaHGñkRbkbrbrrksuICYjdUrminfapøÚvTwkpøÚveKakb¤pøÚvGa
kas kþIEtgGacRbmUlePaKplRtLb;cUlpÞHvijdUcCaTIKab;citþ. rIÉsm<½n§
esñhakMelaHRkmuMkMBugeCOnelOneTAmuxnigebIkTMB½rfµIsRmab;GñkehIy.
qñaMvk
rasIl¥CamFüm. GñkRbkbrbrrksuICYjdUreTaHelakGñkeFVIGVIk¾edayRtÚv
mancitþ RtCak;ehIyminRtÚvykPaBemah³eTas³dak;xøÜneLIyeRBaHmanEt
pþl;plGaRkk;Cagl¥. rIÉbBaðasm<½nesñhakMelaHRkmuMkuMeXIjfµIcg;ecalcas;
Rby½tñkmµeBorvaqøgmþgmñak;ehIyRtÚvmkedkQWcab;enAeBleRkay vij.
qñaMrka
rasIRsútcuH. sRmab;GñkRbkbrbrrksuICYjdUrebIcg;eFVICMnYjpøÚvq¶ayeTaH eXIjeKrk)anemþcmþaehIycg;rktameKk¾minhucpldUcKab;bMNg b:unµan
eTKYrRby½tñRbEyg[)anxøaMgkøa. rIÉbBaðaesñhakMelaHRkmuMkuMRCÜleRCIm
xusrebobRby½tñErkBn;pllM)aknignaMPaBTukçesakmkvij.
qñaMc
rasIl¥CamFüm. sRmab;GñkRbkbrbrrksuICYjdUrminmanGVIERbRbÜlbþÚrpøas;
KYrkt;smÁal;eTKWdUcsBVmYydg. rIÉbBaðaesckþIesñhaRbúsRsImankarcab;
kMhusnigykPaBRbEcRbc½NÐdak;xøÜneRcIn.
qñaMkur
rasIx<s;RtEdt. GñkRbkbrbrrksuICYjdUrkarCYjTICitq¶ayBuMTas;xusGVIeT
Biesskarcg;ebIkrbrryHeBlxøI²Cakarl¥RbéBbMputeRBaH»kasl¥²kMBug
rg;caMpg. kareFVIdMeNIrTICitq¶ayCYbPaBsuxdumdUcsBVmYydg . esckþI
esñhakMelaHRkmuMmankarrIklUtlas;eTAmuxnigebIkTMB½rfµIsRmab;Gñkpg.
 
<< edImdMbUg mun 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 bnÞab; > cugeRkay >>

lT§pl 7 - 7 én 554

Your may interested in