MAY 18, 2014 : \LŚvenH elakGńk Gacsžab; viTüśCaPasaExµr )anTaMgelIkMuBüŚT½r nigelITUrs½BŽéd ehIyGacsžab;kmµviFIpSayeBlmun²eTotpg. Now you can listen to Khmer radio on PC and mobile phones. You can also listen to previous broadcast programs. Thank You.
Daily Horoscope
eharasaRsþRbcaMéf¶TI03 Ex07 qñaM2012
qñaMCUt
rasIl¥CamFüm. cMeBaHGñkRbkbrbrrksuICYjdUreBlenHCYberOgcMNayFMÉ
plkéRmenaH hUrcUlmankRmiteFVI[ErkBn;PaBlM)aklMbinminesÞIrEdreT.
esckþIesñhakMelaHRkmuMmankarERbRbÜlbþÚrpøas;CYnRtÚvr:UvCYnTas;ETg.
qñaMqøÚv
rasIx<s;RtEdt. GñkRbkbrbrrksuICYjdUrR)ak;kasEdlFøab;Ete)alhYsb¤ehaH
rMlgeBlenHGaceQagcab;)anxøH²vijehIy. rIÉsm<½n§esñhakMelaHRkmuMebI
elakGñkmanCemøaHvivaTehIycg;eFVIkaredaHRsayCaeBlevlal¥RbéBbMput.
qñaMxal
rasIRsútcuH. cMeBaHGñkRbkbrrbrrksuICYjdUrvijelakGñketagEtmankarecHTMnak;
TMngCamYyGtifiCn[)anl¥eRBaHfaGacpþl;plRbeyaCn_y:ag l¥naeBleRkay
Cak;CaBuMxan. rIÉesckþIesñhakMelaHRkmuMcUrRby½tñcitþrwgmanHeRBaHEtkarcg;QñH
KñaekItCaerOgCemøaHvivaTeLIg.
qñaMefaH
rasIx<s;RtEdt. sRmab;GñkRbkbrbrrksuICYjdUrebIelakGñkmanCemøaHehIyman
kar RsúHRsÚlKñarvagsVamIPriyaeLIgvijenaHminfakarCYjTICitq¶ay y:agNakþI
EtgmanPaBkak;kbRbéBedayGacRbmUlePaKplcMeNjcUlpÞHvijy:agRtCak;
citþeTogpg. rIÉsm<½n§esñhaRbúsRsIebIelakGñkcg;erobcMpSMpÁúMRKÜsareBlenHCa
»kasl¥Nas;.
qñaMerag
rasIx<s;RtEdt. cMeBaHGñkRbkbkargarraCkarb¤Rkúmh‘unÉkCnebIelakGñkman
KeRmagb¤ cg;eFVIGVImYyKYrrYsran;eFVIeRBaHEpøpáaEdlTTYl)anmkvijKYr CaTIkk;ekþA
RKan;ebI. GñkRbkbrbrrksuICYjdUrvijminfakarecj eFVICMnYjTICitq¶aymanPaB
lUtlas;eTAmuxRbéBehIykarrkplkéRm eTotesatk¾lµmRKan;CaTIkk;ekþApg
Edr. rIÉbBaðaesckþIesñhaRbúsRsImanPaBkk;ekþAnigR)aRs½yTak;TgKñal¥Nas;.
qñaMmSaj;
rasIl¥CamFüm. sRmab;GñkRbkbrbrrksuICYjdUrelakGñkgaymanerOgr:avcRmÚg
cRmas ekItmaneLIgNas;dUecñHRtÚvecHeFVIKeFVIføg;xøHeTIbCakarRbéB . cMENkR)ak;
kéRmeTotesatmineRcIndUcCaTIKab;citþeTb¤Gac niyay)anfaRKan;mYyTb;Tl;
kmøaMgenOyht;. sm<½n§esñhakMelaHRkmuMmanPaBpuyRsÜyTaMgCemøaHvivaTnigEbk
)ak;dUcenHKb,IRby½tñRbEyg[)anxøaMgkøa.
qñaMmmI
rasIl¥CamFüm. sRmab;éf¶enHEdrdMeNIrCIvitrbs;elakGñkeTaHeFVIGVIminRtÚv
elaPln;eRcIneLIyebIBuMenaHeTGacnwgCYbdUcBakücas;fa}TnSayk¾ rYcRtIr:s;
k¾rYc}BuMxan. eRkABIenHkareFVIGVIk¾edayBuMsUv eqøIytbdUckarKitTukeTelak
GñketagecHeRbIbBaØaCaGavuFbnþiceTIb GacqøgputpllM)aktUcFMeTArYc.
GñkRbkbrbrrksuICYjdUr kñúgGMLúgeBlenHminmanGVIERbRbÜlbþÚrpøas;dUcCaTI
kt;smÁal; b:unµaneTKWdUcsBVmYydg. rIÉbBaðaesckþIesñhaRbúsRsIkuMcg;TuMmun
RsKalRby½tñCYb erOgTukçb:unPñMcg;eTAmuxminrYcfyeRkayk¾minekIt.
qñaMmEm
rasIx<s;RtEdt. cMeBaHGñkRbkbrbrrksuICYjdUrminfapøÚvTwkpøÚveKakb¤pøÚv
Gakas kþIEtgGacRbmUlePaKplRtLb;cUlpÞHvijdUcCaTIKab;citþ. rIÉ
sm<½n§esñhakMelaHRkmuMkMBugeCOnelOneTAmuxnigebIkTMB½rfµIsRmab;GñkehIy.
qñaMvk
rasIl¥CamFüm. GñkRbkbrbrrksuICYjdUreTaHelakGñkeFVIGVIk¾edayRtÚvman
citþ RtCak;ehIyminRtÚvykPaBemah³eTas³dak;xøÜneLIyeRBaHmanEtpþl;pl Ga
Rkk;Cagl¥. rIÉbBaðasm<½nesñhakMelaHRkmuMkuMeXIjfµIcg;ecalcas; Rby½tñ
kmµeBorvaqøgmþgmñak;ehIyRtÚvmkedkQWcab;enAeBleRkay vij.
qñaMrka
rasIRsútcuH. sRmab;GñkRbkbrbrrksuICYjdUrebIcg;eFVICMnYjpøÚvq¶ayeTaHeXIj
eKrk)anemþcmþaehIycg;rktameKk¾minhucpldUcKab;bMNg b:unµaneTKYrRby½tñ
RbEyg[)anxøaMgkøa. rIÉbBaðaesñhakMelaHRkmuMkuMRCÜleRCImxusrebobRby½tñ
ErkBn;pllM)aknignaMPaBTukçesakmkvij.
qñaMc
rasIl¥CamFüm. sRmab;GñkRbkbrbrrksuICYjdUrminmanGVIERbRbÜlbþÚrpøas;KYr
kt;smÁal;eTKWdUcsBVmYydg. rIÉbBaðaesckþIesñhaRbúsRsImankarcab;kMhus
nigykPaBRbEcRbc½NÐdak;xøÜneRcIn.
qñaMkur
rasIx<s;RtEdt. GñkRbkbrbrrksuICYjdUrkarCYjTICitq¶ayBuMTas;xusGVIeTBiess
karcg;ebIkrbrryHeBlxøI²Cakarl¥RbéBbMputeRBaH»kasl¥² kMBugrg;caMpg. kar
eFVIdMeNIrTICitq¶ayCYbPaBsuxdumdUcsBVmYydg . esckþIesñhakMelaHRkmuMman
karrIklUtlas;eTAmuxnigebIkTMB½rfµIsRmab;Gñkpg.
 
<< edImdMbUg mun 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 bnÞab; > cugeRkay >>

lT§pl 4 - 4 én 554

Your may interested in