MAY 18, 2014 : \LŚvenH elakGńk Gacsžab; viTüśCaPasaExµr )anTaMgelIkMuBüŚT½r nigelITUrs½BŽéd ehIyGacsžab;kmµviFIpSayeBlmun²eTotpg. Now you can listen to Khmer radio on PC and mobile phones. You can also listen to previous broadcast programs. Thank You.
Daily Horoscope
eharasaRsþRbcaMéf¶TI16 Ex07 qñaM2012
qñaMCUt
rasIl¥CamFüm. GñkRbkbrbrrksuICYjdUrmankarKab;RbesIrKYrsmEty:agNaeT
aHeFVIGVIk¾edayelakGñkminGacRbjab;Rbjal;)aneTRtÚvsnSwm²eTIbminCHplGa
Rkk;NamYymkvij. rIÉbBaðaesckþIesñhaRbúsRsIminsUvsuxsanþeTeRBaHCaerOy
²EtgmanbBaðacUlyayI.
qñaMqøÚv
rasIx<s;RtEdt. sRmab;enAeBlenHvijGñkRbkbrbrrksuICYjdUrebIelakGñkcg;
pøas; TIkEnøglk;dUrb¤cg;erITIkEnøglk;dUreXIjfak¾Ca»kasl¥RbéBNas; eRB
aHGachucEpøpáamkvijRKan;CaTIkk;ekáA. rIÉbBaðasm<½n§esñhakMelaHRkmuMe
nAeBlenHminGacykGVICalMnwg)aneTKWEtg ekItbBaðaeRcInEdlRtÚvedaHRsay .

qñaMxal
rasIx<s;RtEdt. GñkRbkbrbrrksuICYjdUrkñúgéf¶enHvijmankarrIklUtlas;eT
Amux KYrsmehIyebIelakGñkcg;ebIkrbrfµIb¤ecjeFVICMnYjTICitq¶ayEtg hucE
pøpáaKYrCaTIeBjcitþpg. bBaðaesñhakMelaHRkmuMb¤eBaHm:ayemm:aykþIebIel
akGñkcg;pSMpÁúM RKÜsareBlenHCa»kasl¥sRmab;cUlniyaydl;cas;TuMehIy.
qñaMefaH
rasIRsútcuH. TaMg®sþIburskarrs;enAnigRbkbkargareXIjfaRKan;ebIEty:ag
Na GñkxøHk¾TTYlrgBüúHyayIpgdUcenHRtÚvmankarGt;Fµt;bnþiceTIb RbesIr.
rIÉbBaðaKUesñh_kMelaHRkmuMkñúgeBlenHBuMKb,IedIrehIrBasvalkalRby½tñEr
kBn;PaBTukçesakmkvij.
qñaMerag
rasIl¥CamFüm. sRmab;GñkRbkbrbrrksuICYjdUrenAéf¶enHvijeTaHelakGñkCY
jTICit q¶ayminfapøÚveKakpøÚvTwkb¤pøÚvGakaskþIEtgGacrkplcMNUlhUr cUlt
k;²RKan;bMeBjbMBg;GBa©wgEdr. sm<½n§esñhakMelaHRkmuM ebIelakGñkmanCe
møaHvivaTehIyeFVIkaredaHRsayCa»kasl¥RbéBbMput eRBaHminbNþa[CemøaHkan
;EtFøak;F¶n;F¶r .
qñaMmSaj;
rasIl¥CamFüm. cMENkGñkRbkbrbrrksuICYjdUrkarCYjq¶aykñúgéf¶enHvij)anR
Kan;mYyTb;Tl;EtkarCYjCit[Rby½tñeRKaHcaj;e)akeK. rIÉbBaðaKURKgbþIRbBn
§b¤KUesñh_kMelaHRkúmuMmankarRbqaMg nigcg;caj;QñHKñaeRcInnaM[emIlmuxK
ñaminsUvcMb:unµaneT.
qñaMmmI
rasIRsútcuH. cMENkGñkRbkbrbrrksuICYjdUrkñúgéf¶enHvijplcMNUlCYb karl
M)akb:uEnþy:agNaelakGñkRtÚvecHcayvay[)anRtwmRtÚvehIy minRtÚvx¢Hx¢ayé
dFMeLIyERkgCYbvibtþifvikaenARKaxagmux. rIÉbBaðaKURKgbþIRbBn§b¤KUesñh
aRbúsRsImandMeNIrfyeRkay nigsm,ÚreTAedayerOgr:avrkaMrkUseRcIndUecñHe
bIminecHGt;»n[Kña eTBitCaCYbpllM)akenARKaxagmuxCak;CaBuMxan.
qñaMmEm
rasIx<s;RtEdt. cMeBaHGñkRbkbrbrrksuICYjdUrenAeBlenHvijmankarTijcUll
k;ecj RKan;ebIehIyBiessebImanebIkrbrfµI²pgl¥RbéBNas;. rIÉbBaðasm<½n§
esñhaRbúsRsImanPaBEp¥mElðmnigRss;Rsayl¥.
qñaMvk
rasIRsútcuH. cMENkGñkRbkbrbrrksuICYjdUrenAéf¶enHvijelakGñkCYbpllM)a
k kñúgkarrkplcMNUlNas;ehIykarCYjTICitq¶ayCYbEterOgRbTaMg RbeTIsmines
ÞIrEdreT. sm<½n§esñhakMelaHRkmuMebIcg;eFVIkareRCIserIsKURskrRtÚvecH
BinitüBic½ybnþicRby½tñb:HcMGñkelgEl,gsuIsgb¤GñkRbmwkRtÚv TTYlrgkmµRk
as;BuMxan.
qñaMrka
rasIRsútcuH. sRmab;GñkRbkbrbrrksuICYjdUrenAéf¶enHvijkarCYjTICitq¶a
y manPaBRbTaMgRbeTIseRcInnigBiess[Rby½tñCemøaHvivaTekIteLIg CamYyRkú
mmnusSEk,rxøÜn. rIÉbBaðaesckþIesñhakMelaHRkmuMminmankareCOnelOneTeh
IyBiess[Rby½tñCemøaHvivaTQandl;karEbk)ak;.
qñaMc
rasIl¥CamFüm. sRmab;GñkRbkbrbrrksuICYjdUrkñúgéf¶enHminKYrTukcitþeKe
BkeTRby½tñEbrRtÚvmkrgeRKaHGsar\tkarvij. rIÉbBaðaesckþIesñhakMelaH
RkmuMmankarrIklUtlas;eTAmuxnigEp¥mElðml¥.
qñaMkur
rasIRsútcuH. sRmab;GñkRbkbrbrrksuICYjdUreTaHkarCYjTICitq¶ayminfa pø
ÚvTwkpøÚveKab¤pøÚvGakaseTKWminsUvsmdUcRbkbb:unµaneT,Iy EtebI)aneRcIn
vijenaHk¾RtÚvcMNayGs;²eTAvijEdr. rIÉesckþIesñhakMelaHRkmuMmandMeNIrR
bTaMgRbeTIseRBaHEtPaBRbEcRbc½NÐkMBugbiT)aMgmux.
 
<< edImdMbUg mun 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 bnÞab; > cugeRkay >>

lT§pl 2 - 2 én 554

Your may interested in