MAY 18, 2014 : \LŚvenH elakGńk Gacsžab; viTüśCaPasaExµr )anTaMgelIkMuBüŚT½r nigelITUrs½BŽéd ehIyGacsžab;kmµviFIpSayeBlmun²eTotpg. Now you can listen to Khmer radio on PC and mobile phones. You can also listen to previous broadcast programs. Thank You.
Three million at risk of epidemics
Written by khdarith   
Friday, 22 May 2020
GgÁkar WaterAid faBlrdæmYycMnYnxVHTwks¥at sab‘U nigkEnøglagédRtwmRtÚv
PñMeBj: GgÁkar WaterAid RbcaMkmú<Ca)anvaytémøfa Blrdækm<úCa
RbmaNCag 3 lannak; kMBugxVHkEnøglagédRtwmRtÚv EdlGac
RbQmeraKqøgepSg² xN³mUldæansuxaPi)al 10 PaKrykMBug
xVHesvapÁt;pÁg;Twk ehIyGgÁkarenHCMruj[dak;bBaðaGnam½yeTAkñúg
EpnkarCati b:uEnþm®nþIkmú<Camancm¶l;BImUldæanénkarvaytémøenH.
tamesckþIRbkasB½t’mankñúgGMLúgeBlsnñi)atsuxPaBBiPBelakelIkTI 73 cuHéf¶TI 18
]sPa EdlPñMeBjb:usþ×TTYl)anBImSilmij[dwgfa BlrdæRkIRkbMputenACuMvijBiPBelakkMBug
RtÚv)anTuk[RbQmmuxnwgCMgWqøgkUvId19EtÉgEdlminmansUm,IEtkarkarBarmUldæanbMput
dUcCaTwks¥at nigsab‘U 1 duM. CamYyKñaenHGgÁkarGMBavnav[rdæm®nþIRksYgsuxaPi)al nig
rdæm®nþIkñúgvis½yBak;B½n§dak;Gnam½yCaEpñkmYysMxan;kñúgEpnkarrbs;RbeTserog²xøÜnkñúgenaH
mankmú<CapgEdr edIm,IeqøIytbeTAnwgkarqøgemeraKratt,atnana BiessCMgWkUvId 19. esc
kþIRbkasB½t’manbnþfa mUldæansuxaPi)alGacRbQmnwgCMgWqøgenHxøaMgCageKEdleFVI[Gayu
CIvitRKÚeBTü Kilanubdæak nigqµbCYbhaniP½y enAeBlCYyse®gÁaHGayuCIvitGñkCMgW. kñúgenaH
GgÁka-renH)anKaMRTraCrdæaPi)alkmúCacMeBaHkarpSBVpSay nigelIkkms;karGnuvtþGnam½y
éd nigkarkarBarepSg²)any:agqab;rh½s b:uEnþk¾mankþI)armÖmYyEdlRbCaCnkm<úCaRbmaN
Cag 3 lannak; kMBugxVHTwks¥at nigsab‘UenAkñúgpÞHrbs;BYkeKk¾dUcbuKÁliksuxaPi)alCYrmux
mYycMnYn nigGñkCMgWBYkeKk¾kMBugxVHTwks¥at nigsab‘UenAkñúgmUldæansuxaPi)alrbs;BYkeKEdr.
esckþIRbkasB½t’manbBa¢ak;fa³ «eTaHbICakarlagédCamYysab‘UCameFüa)aycm,gmYy
edIm,IkarBarkarrIkraldalénCMgWd¾sahavk¾eday k¾enAkmú<CaRbmaN 21 PaKryénRbCaCn
enAEtKµankEnøgsRmab;lagédCamYysab‘U nigTwkenAeLIy. enAkm<úCamanmUldæansuxaPi)al
RbmaN 10 PaKry kMBugEtxVHesvapÁt;pÁg;Twk». elak qat; suPaB naykGgÁkarv½tFWeGd
(WaterAid) RbcaMRbeTskmú<Ca )anEføgkalBImSilmijfa karTTYl)anTwks¥ateRbIR)as;
nigkarlagédCamYysab‘U[)anRtwmRtÚvKWcaM)ac;kñúgkarkarBarkarcmøgeraKnana CaBiess
emeraKkUr:UNa nigbMEbkvdþénCMgWEdlnwgrYmcMENkGPivDÆesdækic©enAry³eBlEvg. elak
bBa¢ak;fa³ «´sUmGMBavnav[rdæm®nþIRksYgsuxaPi)al nigrdæm®nþIvis½yBak;B½n§nana bnþkic©
KaMBarGayuCIvitrbs;RbCaCnkm<úCaeyIg nigbuKÁliksuxaPi)aledayCYy [BYkeKTTYl)an
sab‘U nigTwks¥ateRbIR)as;RKb;²KñaedIm,ICYykarBarsuvtßiPaBrbs;BYkKat;[manRbsiT§PaB
x<s;». elakRsI » vNÑDIn GñknaMBaküRksYgsuxaPi)almin)aneqøIytbnwgkarvaytémø
rbs;GgÁkar WaterAid enHeTkalBImSilmij edayelakRsIRKan;EtecaTCasMNYrfaetIeK
)an [B½t’man] BINamk ehIymanGVICasMGag? GgÁkar WaterAid )andkRsg;smþIelakRsI
esaPa CaGnuRbFan nigqµbenAmNÐlsuxPaBéRC)ak;enAextþkMBg;qñaMg[dwgfa enAmNÐl
suxPaBrbs;elakRsImanTwk sab‘U nigkEnøglagédRKb;RKan;sRmab;karBarCMgWkUvId1.
RkúmRKÚeBTüTaMgGs;rYmTaMgGñkCMgWRtÚv)anGnuvtþkarENnaMBIkarGnam½yéd nigBak;m:as;
muneBlcUlkñúgmNÐlsuxPaBbMeBjkargar. elakRsIbBa¢ak;fa³ «´ nigbuKÁlikTaMgGs;man
karRbúgRby½tñ nigrkSaGnam½yéds¥atCanic©. bnÞb;BinitüépÞeBaHBYk´tUcceg¥ót. BImun´
Gac[GñkmkBinitüépÞeBaHcUlBinitümþg 2 b¤ 3 nak; b:uEnþeBlenH´[GñkBinitüépÞeBaHcUl
BinitükñúgbnÞb;mþgmñak; edayrkSaKmøatq¶ay²BIKña edIm,IrkSasuvtßiPaB». CamYyKñaenHGgÁkar
WaterAid k¾)andkRsg;smþIelak Wendy Graham sa®sþacarüsaklviTüal½y London
School of Hygiene & Tropical Medicine (LSHTM) pgEdr edayelak)anEføgfakalBIqñaM
munelakFøab;)anpþl;Gnusasn_dl;sPasuxPaBBiPBelaksþIBITwks¥at bgÁn; nigGnam½ykñúg
mUldæansuxaPi)aledayBYkeK)ansnüaedaHRsay]bsKÁTaMgenaH b:uEnþelakmindwgfaman
RbsiT§PaBb:unµanPaKryeT. elakbnþfa GñkBak;B½n§vis½ysuxaPi)alRtÚvFanafaRKb;mNÐl
suxPaB mankarpÁt;pÁg;TwkEdlGacTukcitþ)an edIm,Ism¥atéd nigkarEfrkSabrisßans¥at
«cMeBaHCMgWkUvId 19 ebIeyIgmin)aneGIeBIeTAelImUldæanGnam½yTaMgenHeT KWvamaneRKaHfñak;
xøaMgNas;dl;mnusSCati».
 
GtßbTmun   GtßbTbnŽab; >

Your may interested in