MAY 18, 2014 : \LŚvenH elakGńk Gacsžab; viTüśCaPasaExµr )anTaMgelIkMuBüŚT½r nigelITUrs½BŽéd ehIyGacsžab;kmµviFIpSayeBlmun²eTotpg. Now you can listen to Khmer radio on PC and mobile phones. You can also listen to previous broadcast programs. Thank You.
Sar Kheng slams abuse of noodle event
Written by khdarith   
Wednesday, 12 June 2019
elak s exg³ karCECkKñaeRtómTTYlGtItembkSRbqaMgmkeFVIbdivtþn_BN’ vaCa
erOgxus
t,ÚgXµúM³ elak]bnaykdæm®nþI s exg Eføgfa karCYbCuMKñaTTYlTannM
bBa©úkniyayerOgneya)ay niglT§iRbCaFibetyüCaerOgRtwmRtÚvEt
ebICECkKñaBIkareRtómeTATTYlGtItemdwknaMGtItKNbkSRbqaMgcUl
mkeFVIbdivtþn_BN’ vaCaerOgxus. elakrdæm®nþIRksYgmhaépÞ)anEføg
dUecñH kñúgeBlelakeFVICaGFibtIkñúgTivas)aþh_CatisuvtßiPaBcracrN_
elIkTI12 naRBwkéf¶GgÁarmSilmijenARsúkBjaERkk extþt,ÚgXµúM. elakEføgfa karENnaM[mankar
erobcMTivahUbnMbBa©úkrbs;elaknaykrdæm®nþI h‘un Esn KWCanMbBa©úksamKÁI. b:uEnþmanRkúmxøH)anCYb
CuMKña niyayerOgepSg Edlb:HBal;dl;snþiPaB nigsßirPaBsgÁm. ebIeTaHbICaelak s exg min)an
niyaycMeQµaHRkúmNamYy k¾eKyl;fa elakniyaysMedAeTARkúmGñkKaMRTGtItKNbkSse®gÁaHCati
xN³EdlRkúmenHk¾)anerobcMBiFICYbCuMKñaTTYlTannMbBa©úkkalBIéf¶GaTitüpgEdr. elak s exg Eføg
fa³ «k¾b:uEnþ manGñkxøHenaH hUbnMbBa©úk RKan;EtykeQµaHfa nMbBa©úkeT b:uEnþFatuBitKWCakarRbCuM.
RbCuMeyIgRtÚvEck[dac;Ca 2 eTot ebIRbCuMerOgneya)ay tameKalkarN_énlT§iRbCaFibetyü k¾
Gt;GIEdr. cg;niyayfa RbCuMedIm,IerobcMeRtómxøÜne)aHeqñatqñaM 2022 qñaM 2023 k¾Gt;GIeT l¥ eRBaH
edIm,IBRgwglT§iRbCaFibetyü. b:uEnþkarhUbnMbBa©úk RbCuMedIm,IRbmUlKña cat;taMgKñamkeFVIbdivtþn_BN’
pþÜlrMlMrdæaPi)alGahñwgxus. suMEck[dac;bBaðaenH». elakbnþfa RkúmxøHRCkeRkamsøaknMbBa©úk
b:uEnþBYkeKminmannMbBa©úkeT BYkeKhUb)ay b¤bbr. elakfa³ «kEnøgmYycMnYnenaH erobcMEpnkar
RbmUlkmøaMgeTATTYlemdwknaMeK mkbMbHbMe)areFVIclnabdivtþn_BN’. GaenaHEdlCabBaðaeyIgRtÚv
ykcitþTukdak; minEmnfa eyIgmin[Kat;eFVIskmµPaBneya)ayeT Gt;eT. GñkNaeTAhamXat;Kat;
CMnuMKñahUbnMbBa©úkkþI minRtwmEtnMbBa©úkeT Kat;CMnuMKña edIm,IerobcMkmøaMgeRtóme)aHeqñat 2022-2023
Gt;GIeT eyIgKaMRTeTAeTot. k¾b:uEnþebImkbMpusclnaclaclpþÜlrMlMrdæaPi)al EdlekItecjBIkar
e)aHeqñat tamry³bdivtþn_BN’ Gahñwgxus sUmcaM[c,as;cMNucenH». elak s exg Eføgfa krNI
mankarCYbCuMCECkerOgEdlxusenaH elakmin[smtßkic©eTAcab;BYkKat;eT b:uEnþRtÚvBnül;Gb;rM nig
bkRsayCUnGñkEdlcUlrYmTaMgenaH. elakfa karCYbCuMEdlGacnaM[manclacl b¤bdivtþn_BN’
KWbMpøajsnþiPaB nigsßirPaBRbeTs. kalBIéf¶GaTitüknøgeTA TaMgsmaCikKNbkSkan;GMNacRKb;
lMdab;fñak; )anCYbCuMKñaTTYlTannMbBa©úk tamkarENnaMrbs;elaknaykrdæm®nþI h‘un Esn. karTTYl
TannMbBa©úkenH eFVIeLIgRsb eBlEdlsmaCikGtItKNbkSse®gÁaHCati enAtamextþmYycMnYn k¾)an
CYbCuMKñaTTYlTannMbBa©úkEdr. karRbkasTTYlTannMbBa©úk rbs;smaCikGtItKNbkSRbqaMg)an
eFVIeLIgbnÞab;BIman skmµCncMnYn 35 nak; enAextþ)at;dMbg EdlFøab;CYbCuMKñahUbnMbBa©úk RtÚv)anekaH
ehAeTAsaksYrenAtulakar Bak;B½n§nwgkarbMBanelIsaldIkatulakarkMBUl. ]tþmesnIy_Ék qay
KwmexOn GñknaMBaküGKÁsñgkarnKr)alCati)anEføgBImSilmijfa GVIEdlelak s exg )anelIkeLIg
CaerOgRtwmRtÚv. elak KwmexOn Bnül;fa³ «erOgTI1 KWBak;B½n§nwg CNRP. erOg 1 eTot sm rgSúI
RtLb;mkvij dwgKat;Cas¥IeT? Kat;CaTNÐit EdleyIgRbúgcab;xøÜn. GuIcwgebIKat;RbCuMCECkKñaRbmUl
kmøaMgRbúgnwgmkKaMRTelak sm rgSúI esµInwgKat;mkRbqaMgnwgsaldIkaEdlesñIcab;xøÜn sm rgSúI
Gahñwgxusc,ab;ehIy. ebIKat;erobcMEpnkarGuIcwg )ann½yfa Kat;erobcMEpnkarbgáclaclsgÁm».
elakbnþfa³ «GuIcwgebIeyIgrkeXIjP½sþútagGuIcwgEmn ebIP½sþútagminc,as;las;eyIgRtÚvGb;rMENnaMdUc
semþcmanRbsasn_. EtebIKat;mankarmanH cecsehIyeFVI[manP½sþútagCak;Esþg GahñwgeyIg
nwgerobcMsac;erOg bBa¢ÚneTAtulakar». elak KwmexOn Eføgfa elakminGacR)ab;)aneTfa etIkarCYb
CuMKñaeRtómerobcMeTATTYlelak sm rgSúI ekIteLIgenAkEnøgNaxøHedayelakRKan;EtbBa¢ak;fa smtß
kic©mantRmúyehIy. GñkviPaKneya)ay elak Ém suvNÑar:a Eføgfa TsSn³rbs;elak s exg min
GaRkk;eT. b:uEnþelakfa³ «karelIkykBakübdivtþn_BN’ mklabBN’enaH)ann½yfa rlkbdivtþn_
vamklgGarmµN_Gñkneya)ayeyIgvijeT. GVIEdleyIgTTYlsÁal;karBitKWc,ab;rdæFmµnuBaØeyIg pþl;
siT§iesrIPaB dl;BlrdæenAkñúgkarbeBa©jmti siT§ineya)ayrbs;xøÜn Gnuvtþ)anenAkñúgsgÁmRbCaFib
etyü kuM[EtkareFVIneya)ayenaHvaxuseKalkarN_c,ab;. b:uEnþkuM[GñkmanGMNac b¤Gñk neya)ay
eRbIeKalkarN_c,ab;enHeTAKabsgát;eFVI[b:HBal;dl;esrIPaBBlrdæ».
 
GtßbTmun   GtßbTbnŽab; >

Your may interested in