MAY 18, 2014 : \LŚvenH elakGńk Gacsžab; viTüśCaPasaExµr )anTaMgelIkMuBüŚT½r nigelITUrs½BŽéd ehIyGacsžab;kmµviFIpSayeBlmun²eTotpg. Now you can listen to Khmer radio on PC and mobile phones. You can also listen to previous broadcast programs. Thank You.
Sar Kheng Red Cross apolitical
Written by khdarith   
Thursday, 16 May 2019
elak s exg R)ab;m®nþIkak)aTRkhmCYyBlrdæ edaykuMerIseGIgneya)ay
éRBEvg³ ]bnaykrdæm®nþI nigCardæm®nþIRksYgmhaépÞ elak s exg BI
mSilmijENnaMdl;m®nþIkak)aTRkhm   TUTaMgRbeTsRtÚvcUlrYmCYy
se®gÁaHdl;RbCaBlrdæEdlgayrgeRKaH edayminRtÚverIseGIgEbgEck
b¤Rbkan;ninñakarneya)ayenaHeT edayelakcat;Tukfa BlrdæTaMgGs;
suT§EtCamuxsBaØa EdlRtÚvkarkarCYyse®gÁaH.
elakEføgEbbenH kñúg»kas EdlelakcUlrYmBiFIGbGrxYbTI156 TivaBiPBelakkak)aTRkhm nig
GDÆcnÞRkhm 8 ]sPa enAextþéRBEvg kalBIéf¶TI 9 Ex ]sPa. elakbBa¢ak;y:agdUecñHfa³ «kak)aT
RkhmKWCaGgÁkar GBüaRkwtmYy ÉkraCümYy minEmnCaGgÁkarneya)ayeT. CaynþkarsaFarN³
mYy GuIcwgRbCaBlrdæeyIgminRtÚvEbgEckenHBN’exov enaHBN’RkhmeT b¤enHbkSenH enHbkSenaH
eT Gt;eT». elak s exg bEnßmfa³ «RbCaBlrdæ KWRbCaBlrdæ )ann½yfa RbCaBlrdæTaMgGs; KWCa
muxsBaØa EdleyIgRtÚvCYyTaMgGs; Edlknøgmk eyIgeFVIEbbenH GuIcwgsUm[eFVIEbbenHbnþeTot.
eRBaHCaGgÁkarCYysgÁmmYy RtÚvemIlRbCaCnTaMgGs;CaRbCaCneyIg ebIeTaHbICaKat;manninñakar
neya)aykñúgRkbx½NÐNak¾eday kñúgrbbRbCaFibetyüBhubkS vaEtgEtGuIcwg». eRkABIENnaM[eFVI
karedayminRtÚverIseGIgBlrdæ elaks exg k¾esñIkñúgn½yeRkInrMB£kdl;kak)aTRkhmTUTaMgRbeTs
RtÚvmantmøaPaB kñúgkarRKb;RKg eRbIR)as;fvika rbs;kak)aTRkhm Edl)anmkBIRKb;RbPB dUcCa
TTYl)anBIfñak;kNþal TTYl)anBIsb,úrsCn b¤kñúgBiFIdUcEdl)aneFVIenHCaedIm ecosvag)at;bg;TMnuk
citþBImCÄdæanTUeTA. elakbEnßmfa³ «ebImindUecñaH eyIgGMBavnav[sb,úrsCnCYy vaGt;mantémøeT
eKfaykeFVIGVI ebIykeTAmineXIjcaypg. mü:ageTot cayepþspþas minman [PaB] Cak;lak; dUecñH
eKGt;manCMenOeT. EtkalNaeKminmanCMenOelIynþkarrbs;eyIgehIy eTaHbIeKmanluyb:unµank¾eK
minCYyEdr. suMfaRtÚvRKb;RKg[)anhµt;ct; mantmøaPaBtameKalkarN_». elakmanRbsasn_
EbbenH xN³elakelIkeLIgBIPaBminRbRktImYycMnYn Edlelak)andwgfa kEnøgxøHmanbBaðaBak;
B½n§nwgPaBminRbRktIcMeBaHfvikaEdlCaCMnYyenH. elakEføgfa³ «ebIeTaHCaeKcUltick¾eday ebICYy
eTA cUlRckNaepSg ´niyayEbbenHminEmn)ann½yfa extþéRBEvgmanbBaðahñwgeT b:uEnþkEnøgxøH
manbBaðahñwg RKan;Etfa´minbeBa©jeQµaHEtb:uNÑwgeT. kEnøgxøHvamanbBaðahñwg dl;GuIcwgeTA eKmin
TukcitþeTAelIynþkar dl;GuIcwgeFVIBiFIGuIcwgeTA RbmUlfvikamin)anb:unµaneT. enHehIyCabBaðaEdl
´Kitfa CabBaðasMxan;enaH». elakG‘uy sMGat RbFannaykdæanRKb;RKgmhnþraykak)aTRkhm
kmú<Ca R)ab;PñMeBjb:usþ× mSilmijfaRbsasn_rbs;fñak;dwknaM KWmanectna cg;das;etOndl;smaCik
kak)aTRkhmTUTaMgRbeTs [mansµartIrwgmaM RsbeBlknøgmk )anGnuvtþ)anRtwmRtÚvehIy. elak
bnþfa CaTUeTAPaBminRbRktI KWBitCaman eRBaHEtmanbuKÁlmYycMnYn)anykeQµaHkak)aTRkhm
RbRBwtþerOgminl¥ EtenAeBlfñak;dwknaM)anelIkeLIgdUecñHCnTaMgenaH c,as;CamankarEkERb. elak
fa³ «CaFmµtaeTerOghñwg faval¥eRcInehIy dl;eTA 80 eTA 90 % EtebIcg;[ Gam:akBa©b;tUchñwg
vaeTACal¥GuIcwg enHelakeRkInrMB£k eRBaHelakCafñak;dwknaM ehIyelakk¾CasmaCikskmµmYyrUb
elakmanParkic©nwgniyay. sRmab;´ [yl;fa] min)anl¥ 100% eT vaenAmanCn»kas niymeqøót
eFVIclnakñúgkak)aTRkhm. b:uEnþ´eCOCak;fa eRkayeBlsemþcRkLaeham [s exg] elak)an
elIkenH skmµPaBTaMgenaHnwgl¥RbesIrCagmun ehIyGñkEdl)anGnuvtþkarxusqÁgenaH eKnwgQan
eTArkkarEkERb». kñúg»kasR)arBVxYbTI156 TivaBiPBelakkak)aTRkhm nigGDÆcnÞRkhm 8
]sPa kak)aTRkhm TTYlfvikaBIsb,úrsCn cMnYn 20 757 510 duløarGaemrik edIm,IRTRTg;skmµ
PaBmnusSFm’enARbeTskm<úCa.
 
GtßbTmun   GtßbTbnŽab; >

Your may interested in