MAY 18, 2014 : \LŚvenH elakGńk Gacsžab; viTüśCaPasaExµr )anTaMgelIkMuBüŚT½r nigelITUrs½BŽéd ehIyGacsžab;kmµviFIpSayeBlmun²eTotpg. Now you can listen to Khmer radio on PC and mobile phones. You can also listen to previous broadcast programs. Thank You.
RCAF Red Cross focus on IHL
Written by khdarith   
Thursday, 13 June 2019
sikçasala EckrMElkbTBiesaFc,ab;eyaFa
PñMeBj³ KN³kmµaFikarGnþrCatiénkak)aTRkhm (ICRC) shkarCamYy
kgeyaFBlexmrPUminÞ )anerobcMsikçasalaelIkTI5 fñak;tMbn;GasuI)a:suI
hViksþIBI «Rbtibtþikar  snþisuxrbs;eyaFa» ry³eBl 3 éf¶ (éf¶TI 11
dl;éf¶TI 13 Ex mifuna) enAsNæaKarkaMbUDIy:aNaPñMeBj edaymankar
cUlrYmBIRbtiPUeyaFin nigmRnþIGnuvtþc,ab;BIRbTscMnYn
20 edIm,IsikSaBIPaBxusKñarvagCemøaHRbdab;GavuF nigRbtibtþikar Gnuvtþc,ab;eyaFaCaedIm. elak
\t sar:at; GKÁembBa¢akarrg nayesnaFikarcRmúHénkgeyaFBlexmrPUminÞ )anEføgkñúgBiFIebIksikça
salafñak;tMbn;GasuI)a:suIhVik sþIBIRbtibtþikarsnþisuxrbs;eyaFa (Military Security Operation) kal
BIéf¶GgÁarmSilmijfa sikçasalaenHmanRbtiPUmkBIbNþaRbeTscMnYn 20 kñúgtMbn;GasuI)a:suIhVikcUl
rYm edIm,IsikSaBIPaBxusKñarvagCemøaHRbdab;GavuF nigRbtibtþikarGnuvtþc,ab; k¾dUcCakarENnaMkg
kmøaMgeyaFakñúgkarGnuvtþc,ab;sRgÁam. elak sar:at; )anEføgfa³ «vaCaemaTnPaBNas;Edlkmú<Ca
)anerobcMsikçasalaenH eday)anshkarCamYyKN³kmµaFikarGnþrCatikak)aTRkhm nigbNþa
RbeTs y:ageRcInmkcUlrYm. sikçasalaenH minRtwmEtnaMmknUvemeronbTBiesaF nigxøwmsarl¥²
b:ueNÑaHeT KWeyIgGacbnþkarEsVgyl;c,ab;GnþrCati Bak;B½n§CemøaHRbdab;GavuF shRbtibtþikarGnþr
CatielIvis½ymnusSFm’ elIRbFanbTRbtibtþikar snþisuxrbs;eyaFa». elak sar:at; )anbnþfa tam
ry³sikçasalaenH nwgEckrMElkbTBiesaF sþIBIkarGnuvtþc,ab; xøwmsarc,ab; nwgsikSaEsVgyl;bEnßm
GMBIxøwmsarc,ab;enH. ICRC Kat;nwgeFVIbT]eTÞsnambgðajxøwmsarTaMgGs;énc,ab;enH dl;bNþasma
CikEdl)ancUlrYmkñúgsikçasalaenH. eRkABIenH k¾nwgsþab;bTBiesaFepSg²EdlbNþaRbeTsTaMg
Gs;elIkeLIg ehIyRbeTskm<úCa k¾nwgelIkykbTBiesaF EckrMElkeTAvijpgEdr. elak sar:at;
)anbBa¢ak;fa³ «c,ab;Rbdab;GavuFCYnkaleKehAfa c,ab;mnusSFm’ GnþrCati xøHeKehA c,ab;s®gÁam
nigxøHeTot eKehAfa c,ab;CemøaHRbdab;GavuF. eKmanBiFIsar bEnßmrhUtmk eTIbmankarehAEbb
enH b:uEnþxøwmsarEtmYyeT». elak \t sar:at; )anrMB£kfa kmúCaCaRbeTsmYyTTYlrgkarbMpøic
bMpøajBIs®gÁam\tQb;Qr taMgBIqñaM 1970 rhUtmk eFVI[RbCaBlrdærgTukçevTna nigsøab;CaeRcIn
nak; rYmnwgehdæarcnasm½n§ nigesdækic©Cati RtÚvFøak;cuHkñúgeRKaHmhnþrayy:agF¶n;F¶r. elak sar:at;
k¾)anbnþEckrMElkbTBiesaFénkarGnuvtþbBa¢aedayeKarrBtamc,ab;sRgÁampgEdrfa kardak;bBa¢a
rbs;fñak;dwknaMeyaFa KWRtÚveFVIkarEsVgyl;BIeKaledAeyaFa nigeKaledACnsuIvil BIeRBaHsRgÁamGac
ekIteLIgRKb;eBl RKb; TIkEnøg . eBlxøHsRgÁamekIteLIgenAkEnøgsuIvil tMbn;vb,Fm’ nigvtþGaram
CaedIm EdlCa ehtunaM[embBa¢akar nigeyaFinTaMgGs;lM)akkñúgkareFVIRbtibtþikar[TTYl)aneCaK
C½y nigecosputBIeKaledAsuIvil nigvb,Fm’TaMgenaH. elak sar:at; bBa¢ak;fa³ «RbkarenH TamTar
[mankarEsVgyl; nigriHrkviFIrbs;embBa¢akarRKb;Can;fñak;kñúgkarseRmccitþedIm,IvaytbCamYy
sRtÚv nigRsbtamxøwmsarénc,ab;s®gÁam. bBaðaenHembBa¢akarRtÚvmaneTBekaslü kñúgkardwknaM
nigkþab;Cab;GMBIeKalkarN_c,ab;. ral;RbtbtþikarembBa¢akar RtÚvdak;bBa©ÚlGMBIxøwmsarc,ab;s®gÁam
nigENnaM[eyaFineRkam»vaT kþab;Cab;eKaledAEdlRtÚvvay b¤)aj; nigeKaledANa EdlRtÚvecos
vagtamc,ab;sRgÁamkMNt;». elak r:Um:an; par:am:UnUv (Roman Paramonov) RbFanebskkmµKN³kmµa
FikarGnþrCatiénkak)aTRkhmRbcaMkm<úCa (ICRC) )anEføgfa ICRC )anedIrtYnaTICaGñkRtÜsRtaypøÚv
nigpSBVpSayc,ab;mnusSFm’GnþrCati b¤k¾c,ab;CemøaHRbdab;GavuF. dUecñHvamansar:sMxan;Nas;sRmab;
PaKIBak;B½n§TaMgGs; yl;c,as;BIskmµPaBEdlRKbdNþb;edayc,ab;mnusSFm’GnþrCati nigeKal
karN_eKarBc,ab;mnusSFm’ral;eBlcuHbMeBjkargar. elak r:Um:an; par:am:UnUv )anEføg[dwgpgEdrfa³
«ral;karxitxMRbwgERbgTaMgGs;nwgeFVIeLIgedIm,Ib®Ba¢abeKalkarN_mnusSFm’ enAeBlEdlkgkmøaMg
snþisuxeyaFaerobcMcuHRbtibtþikarebskkmµ». elak r:Um:an; par:am:UnUv )anbEnßmfa ktþaEdlRbTs
kmú<CaRtÚv)aneRCIserIsedIm,IeFVICam©as;pÞHkñúgkarerobcMsikçasalaenH BIeRBaH RbeTs kmú<Ca CaRbeTs
mYyEdlmanbTBiesaFQWcab;kñúgrbbs®gÁamsuIvild¾ruaMér:.
 
GtßbTmun   GtßbTbnŽab; >

Your may interested in