MAY 18, 2014 : \LŚvenH elakGńk Gacsžab; viTüśCaPasaExµr )anTaMgelIkMuBüŚT½r nigelITUrs½BŽéd ehIyGacsžab;kmµviFIpSayeBlmun²eTotpg. Now you can listen to Khmer radio on PC and mobile phones. You can also listen to previous broadcast programs. Thank You.
Cambodia and International News
Korea assists Cambodia on occupational safety
kmú<Ca nigkUer:shkarbegáItc,ab;suvtßiPaB nigsuxPaBkargar
PñMeBj³ km<úCa nigsaFarNrdækUer:)anshkarKñabegáItc,ab;sþIBIsuvtßiPaB
nigsuxPaBkargaredIm,IelIkkm<s;bBaðasuvtßiPaBdl;kmµkrnieyaCitkmú<Ca
enAtameragcRk shRKas [kan;EtRbesIrbEnßmeTot ehIykarsikSa
enHeRKagcMNayTwkR)ak;Cag 27 muWnduløar edayrMBwgfanwgelcrUbrag
enAqñaM 2023 xagmux.
Ganbnž > > >
 
Banh RCAF still key to protecting Constitution
elak eTo )aj; elIkBIKuNsm,tþikgT½B
PñMeBj³ elak eTo )aj; rdæm®nþIRksYgkarBarCati)anelIkBIKuNsm,tþi
rbs;kgeyaFBlexmrPUminÞ Edlelakfa )ancUlrYmkarBarrbbraCa
niym EfrkSasnþiPaB sßirPaBneya)ay nigTb;sáat;bdivtþn_BN’ RBm
TaMgskmµPaBRbTUsr:ay RKb;Ebby:agrbs;RkúmRbqaMg nigmCÄdæan
GKtinana.
Ganbnž > > >
 
Court bails second time on Raiya
sMNuMerOgsuMenAeRkAXuMTI 2 rbs; Kg; ér:y:a RtÚvRbkaséf¶enH
PñMeBj³ saladMbUgraCFanIPñMeBjnwg  RbkassalRkmsMNuMerOgsuMenA
eRkAXuMrbs;elak Kg; ér:y:a CaelIkTI 2 enAéf¶suRkenH bnÞab;BICMnuMCRmH
kalBIéf¶TI 26 vicäika Bak;B½n§nwgkarGMBavnavlk;GavyWtmanrUb nigRTwsþI
rbs;elak Ekm LI enAmunéf¶xYbTI 3 qñaM énGMeBIXatkmµEdl)anekIt
eLIgkalBIqñaM 2016.
Ganbnž > > >
 
Asean navy commanders pledge full cooperation at maritime security talks
embBa¢akarkgT½BeCIgTwkGas‘anbnþshkar edIm,IrkSasnþisuxépÞsmuRT
esomrab³ embBa¢akarkgT½BeCIgTwk nigRbtiPURksYgkarBarCatiénbNþa
RbeTsGas‘anTaMg 10 RbmaN 200 nak; )anmkcUlrYmkic©RbCuMelIkTI
13 enAsNæaKarGgÁr extþesomrab  kalBIedIms)aþh_enHeday)an
seRmcbnþbegáInkic©shRbtibtþikaredIm,IsnþisuxsmuRTyUrGEgVgenAkñúg
tMbn; b:uEnþQrelIeKalkarN_énkarmineRCótERCkkic©karépÞkñúg kareKarB
ÉkraCPaB GFibetyüPaB edayeKarBKñaeTAvijeTAmk.
Ganbnž > > >
 
Sustainable development discussed at urban forum
RksYgerobcMEdndI nigGgÁkarshRbCaCati erobcMevTikaGPivDÆn_TIRkúg
PñMeBj³RksYgerobcMEdndI nKrUbnIykmµ nigsMNg;shkarCamYyGgÁkar
shRbCaCatiRbcaMkm<úCarYmKñaeFVIevTika «nKrUbnIykmµkm<úCa» elIkdMbUg
kalBIéf¶BuFmSilmijedIm,IRbmUlpþúMPaKIBak;B½n§Cati-GnþrCati BiPakSa
elIkarGPivDÆTIRkúgkm<úCaRbkbedayPaBévqøatcIrPaB nigbriyab½nñ.
r)aykarN_GMBIevTikaenH  rbs;RksYgerobcMEdndI nig UN [dwgfa
evTikaEdlerobcMeLIgeBj 1 éf¶
Ganbnž > > >
 
<< edImdMbUg mun 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 bnÞab; > cugeRkay >>

lT§pl 16 - 20 én 8057

Your may interested in