MAY 18, 2014 : \LŚvenH elakGńk Gacsžab; viTüśCaPasaExµr )anTaMgelIkMuBüŚT½r nigelITUrs½BŽéd ehIyGacsžab;kmµviFIpSayeBlmun²eTotpg. Now you can listen to Khmer radio on PC and mobile phones. You can also listen to previous broadcast programs. Thank You.
Cambodia and International News
Cheating stamped out on day one of Grade 12 exam
ebkçCn 3 rUb RtÚvFøak;CasV½yRbvtþi edaysarmkyWt nigmanÉksar TUrs½BÞ
edaysarnagmkyWtCagknøHem:ag nig ebkçCn 2 rUbeTotmansMeNA
Éksar nigTUrs½BÞEdlenHCalT§plbzmekIteLIgkñúgéf¶RbLg)ak;Dub
éf¶TImYyenH. elak rs; suvaca Eføgfa karRbLg  cab;epþImenAem:ag
7.30 naTI ehIyebkçnarIrUbenH)an   mkdl;mNÐlRbLgenAem:ag
RbmaN 8.10 naTI eRkaykarvayCYgTI2. tambTb,BaØtþirbs;RksYg
Gb;rM
Ganbnž > > >
 
Chinese group vows to educate on the law
RksYgsnþisuxcin ebþCJaGb;rMCnCaticin[eKarBc,ab;km<úCa
RBHsIhnu³ kñúgCMnYbeTVPaKIrvag  GPi)alextþRBHsIhnu nigKN³RbtiPU
RksYgsnþisuxcinkalBIéf¶suRks)aþh_munPaKIcin)anebþCJaeFVIkarGb;rMpSBV
pSaydl;CnCaticinEdl)anmkvinieyaK nigsñak;enARbkbGaCIvkmµenA
extþRBHsIhnu[eKarBc,ab;kmú<Ca[)antwgruwgbMput. elak Xag Parmü
GñknaMBakürdæ)alsalaextþRBHsIhnuEføgBImSilmijfa kñúgCMnYbeTVPaKI
enHrdæ)al
Ganbnž > > >
 
Govt employees to get 50K riel for Pchum Ben
m®nþIraCkar nigkgkmøaMg nwgTTYl)anR)ak;]btßmÖ 5 muWnerol kñúgéf¶P¢úMbiNÐ
PñMeBj³m®nþIraCkarmanRkbx½NÐRKb;RbePTnigm®nþIkgkmøaMgRbdab;GavuF
dUcCanKr)al nig Tahan rYmTaMgm®nþICab;kic©snüa buKÁlikbENþt nig
m®nþIcUlnivtþn_nwgTTYl)an R)ak;]btßmÖcMnYn 5 muWnerolkñúgmñak;enAkñúg
BiFIbuNüP¢úMbiNÐ. enHebItamGnuRkwtüsþIBIkarpþl;R)ak;]btßmÖkñúg»kas
buNüP¢úMbiNÐrbs;rdæaPi)aleFVIeLIgenAéf¶TI 15 ExsIha.
Ganbnž > > >
 
Cheating stamped out on day one of Grade 12 exams
RbLg)ak;Dubéf¶enH ebkçCnEdlRtÚv)anrkeXIjmansMeNAÉksar RtÚv[Føak;
PñMeBj³ karRbLgsBaØabRtmFümsikSaTutiyPUmi)ak;DubqñaM 2019 cab;
epþImenAéf¶TI 19 ExsIhaenHrhUtdl;éf¶Es¥k edayebkçCnEdlcUlrYm
RbLgCag 11 muWnnak;RtÚvEteKarBbT,bBaØtþiTUeTAEdlRksYgGb;rM)an
dak;ecjkñúgenaH ebIebkçCnNaRtÚv)anrkeXIjmansMeNAÉksarenA
kñúgbnÞb;RbLgnwgRtÚv[Føak;edaysV½yRbvtþi.
Ganbnž > > >
 
Rainsy vow to return on Nov 9 dismissed as political warfare
m®nþIfa ebIelak sm rgSúI cUlRsúkEmnRsÜlvayexñaH xN³GñkviPaKfakarRbkasrbs;
elak smrgSúI enH Cas®gÁamcitþsa®sþ
PñMeBj³ GñkviPaK nigm®nþIyl;RsedogKña cMeBaHkarRbkasvilcUlRsúk
rbs;elak sm rgSúI emdwknaMGtItKNbkSRbqaMgenAExvicäikaEdlmçagfa
Cas®gÁamcitþsa®sþ Éxagm®nþIenAEtminmanCMenOfa karRbkasenHkøay
CakarBit b:uEnþfaebIBitEmnenaHvaCaerOgl¥ niggayRsÜlsRmab;smtß
kic©kñúgkarvayexñaH.
Ganbnž > > >
 
<< edImdMbUg mun 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 bnÞab; > cugeRkay >>

lT§pl 11 - 15 én 7822

Your may interested in