MAY 18, 2014 : \LŚvenH elakGńk Gacsžab; viTüśCaPasaExµr )anTaMgelIkMuBüŚT½r nigelITUrs½BŽéd ehIyGacsžab;kmµviFIpSayeBlmun²eTotpg. Now you can listen to Khmer radio on PC and mobile phones. You can also listen to previous broadcast programs. Thank You.
Cambodia and International News
Investigative judge ends probe into Rainsy criminal cases
tulakarbBa©b;karesuIbsYrelak sm rgSúI BIbTjúHjg;
PñMeBj³ ecARkmesuIbsYrsaladMbUgraCFanIPñMeBj kalBIcugExmun )an
biTkaresuIbsYrsMNuMerOgcMnYn 2 krNI elIelak sm rgSúI RbFansþITIén
GtItKNbkSse®gÁaHCati KWkrNIjúHjg;kuM[kgT½Bsþab;bgÁab; nigkar
RbmafcMeBaHGgÁRBHmhakSRt xN³tulakarminTan;kMNt;éf¶CRmH.
tamlixitCUnB½t’mancuHéf¶TI 28-29 Exmkra sþIBIkarbBa©b;karesuIbsYr
EdlRtÚv)anykeTAbiTenA
Ganbnž > > >
 
Sokha s lawyers slam Rainsy for bet
RkúmemFavIelak kwm suxa riHKn;elak sm rgSúI cMeBaHkarminvilcUlRsúkvijtamkar
Pñal;
PñMeBj³ RkúmemFavIelak kwm suxa RbFanGtItKNbkSse®gÁaHCati )an
riHKn;elak sm rgSúI CafµImþgeTot cMeBaHkarykelak kwm suxa mkPñal;
EdlBYkeKfa TMngnwgcaj;kñúgkarPñal;enH. emFavIkarBarkþI 3 nak; kñúg
cMeNam 4 nak;rbs;elak kwm suxa kalBImSilmij)anriHKn;elak sm
rgSúI RbFansþITIénGtItKNbkS  se®gÁaHCati cMeBaHPaBTMngCaminvil
RtLb;mkRbeTs kmú<Ca
Ganbnž > > >
 
Rainsy will return at favourable time
elak sm rgSúI bgðajCMhrminvilcUlRsúktamkarPñal;
PñMeBj³ elak sm rgSúI bgðajCMhrminvilRtLb;cUlmkkmú<Ca dUckar
Pñal;enaHeLIy xN³édKUPñal;KWelaknaykrdæm®nþI h‘un Esn cat;Tuk
KURbkYtrbs;elakfa CamnusSxUc  EtelakenAEtrg;caM. xN³Edl
»sanvaTénkarPñal;  sl;EtCag 10 éf¶enaH elak h‘un Esn )an
begðaHsarmanxøwmsarDWdg kalBIéf¶esAr_ edaymin)anbeBa©jcMeQµaH
GñkNamñak;eLIy b:uEnþRtÚv)aneKKitfa
Ganbnž > > >
 
US Embassy urged to stop disrespecting sovereignty
RksYgeRkInrMB£kGaemrik [bBaÄb;eRCótERCkkic©karépÞkñúgkmú<Ca
PñMeBj³ RksYgkarbreTskmú<Ca )anriHKn; nigeRkInrMB£kcMeBaHsßanTUt
shrdæGaemrik RbcaMenAkm<úCa [bBaÄb;skmµPaB «eRCótERCkcUl
kic©karépÞkñúgkmú<Ca» cMeBaHGVIEdlsßanTUtRbeTsmhaGMNacmYyenH
)aneFVIGtßaFibüay enAelITMB½rehVsb‘ukpøÚvkarrbs;xøÜnfa «elak kwm
suxa CamnusSs¥ats¥MEdlRtÚv)anXuMxøÜnedayGyutþiFm’».
Ganbnž > > >
 
NEC releases council candidates
KCb bgðajcMnYnRkúmRbwkSaCag 4 000 rUbsRmab;kare)aHeqñatGaNtþienH
PñMeBj³ KN³kmµaFikarCatierobcMkare)aHeqñat (K>C>b>) kalBIéf¶TI 13
ExkumÖ³)anecjesckþIRbkasB½t’manbgðajBIÉksarnigcMnYnsmaCikRkúm
RbwkSaraCFanI-extþ nigsmaCik  RkúmRbwkSaRkúg Rsúk xNÐ kñúgRbeTs
kmú<Ca EdlsrubRkúmRbwkSaTaMgGs;mancMnYnCag 4000 rUb sRmab;kar
e)aHeqñateRCIserIsRkúmRbwkSaGaNtþiTI 3 qñaMenH.
Ganbnž > > >
 
<< edImdMbUg mun 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 bnÞab; > cugeRkay >>

lT§pl 11 - 15 én 7387

Your may interested in