MAY 18, 2014 : \LŚvenH elakGńk Gacsžab; viTüśCaPasaExµr )anTaMgelIkMuBüŚT½r nigelITUrs½BŽéd ehIyGacsžab;kmµviFIpSayeBlmun²eTotpg. Now you can listen to Khmer radio on PC and mobile phones. You can also listen to previous broadcast programs. Thank You.
PP court releases Raiya on bail ahead of trial on December 20
Written by khdarith   
Monday, 02 December 2019
tulakarnwgCRmHerOg Kg; ér:y:a kñúgExenH eRkayedaHElgeRkAXuMbeNþaHGasnñ
PñMeBj³ saladMbUgraCFanIPñMeBjnwgebIksvnakarCMnuMCRmHerOgkþIelak
Kg; ér:y:a naéf¶TI 20 ExFñÚenHkñúgsMNuMerOgecaTRbkan;BIbTjúHjg;[
RbRBwtþbT]RkidæCaGaT× eRkayBIRtÚv)anedaHElg[enAeRkAXuMbeNþaH
GasnñkalBIéf¶TI 29 Exvicäika. elak sM suKg; emFavIkarBarsiT§i[
elak Kg; ér:y:a R)ab;PñMeBjb:usþ×BImSilmijfasMNuMerOgecaT
Rbkan;BIbTjúHjg;[RbRBwtþbT]RkidæCaGaT×enHtulakarnwgebIksvnakarCMnuMCRmHenAéf¶TI 20 ExFñÚ
xagmux. elakfa eBlenaHelaknwgesñIsuMtulakarTmøak;bTecaTRbkan;kUnkþIrbs;elakecal. elak
emFavI EføgfakUnkþIelakeQµaH Kg; ér:y:a RtÚv)anedaHElg[manesrIPaBvijkalBIéf¶TI 29 vicäika
Bak;B½n§nwgbTecaTjúHjg;[RbRBwtþbT]RkidæCaGaT× ehIymanelakRsI ecARkm G‘uker:t Kn§a )an
RbkassalRkmenH. elak sM suKg; R)ab;fa kñúgnamelakCaemFavIkarBarelak Kg; ér:y:a elak
sb,aycitþEdltulakaredaHElgkUnkþIrbs;elak[enAeRkAXuMbeNþaHGasnñ. eRBaHelakfa kUnkþI
rbs;elakKµankMhusdUcEdltulakar)anecaTRbkan;eT. b:uEnþtulakar)andak;lkçxNÐmYycMnYndl;
kUnkþIdUcCamin[ecjeRkARbeTs km<úCa min[dUrlMenAzan bgðajxøÜnenAtulakarnaéf¶TI 20 FñÚ nig
hambegðaHsarTak;TgnwgsMNuMerOgkþI. elak suKg; Eføgfa³ «karEdltulakardak;lkçxNÐkñúg
salRkmedaHElg[enAeRkAXuMhñwgvaElgmansuBlPaBehIy enAeBlEdlsalRkmkñúgGgÁesckþI
seRmcenAéf¶TI 20 ExFñÚenH». elakbBa¢ak;fa³ «´enAEtsgÇwmfa tulakarnwgTmøak;bTecaTdl;kUn
kþI´ecal. edaysarfa ´sikSaelIsMNuMerOgrbs;kUnkþI´ nigP½sþútagmYycMnYnminbgðajfakUnkþI´)an
RbRBwtþeT». elak sM suKg; bBa¢ak;fa bnÞab;BImankarcab;xøÜnelak Kg; ér:y:a Bak;B½n§nwgkarlk;Gav
yWtEdlmanrUbelak Ekm LI enHelakCaemFavI)andak;bNþwgsuMenAeRkAXuM ehIyRtÚv)ansaladMbUg
raCFanIPñMeBjbdiesF. edayminsuxcitþelak Kg; ér:y:a )anBwgBak;[elakbþwgsarTukçeTAsala
]T§rN_ nigtulakarkMBUlbnþeTot. b:uEnþRtÚv)antulakarTaMg 2 fñak;bdiesFmin[elak Kg; ér:y:a
enAeRkAXuMdEdl. elakbnþfa bnÞab;BIRtÚv)antulakarTaMg 3 fñak;bdiesFCaelIkTI 1 ehIyenaHkUn
kþIrbs;elak)anBwgBak;elak[dak;BakübþwgsuMenAeRkAXuMCaelIkTI 2 mþgeTotenAsaladMbUgraCFanI
PñMeBj ehIyRtÚv)antulakarCMnuMCRmHkalBIéf¶TI 14 vicäika nigRbkassalRkmenAéf¶TI 29 vicäika
edayseRmcedaHElgkUnkþIrbs;elak[enAeRkAXuM. elak suKg; bBa¢ak;fa b:uEnþedaysarsMNuMerOg
kþIenH)anbBa¢Úndl;édecARkmCMnuMCRmHehIyenaH dUecñHtulakarnwgeFVIkarCMnuMCRmHerOgkþIenHenAkñúg
GgÁesckþIEdlmann½yfa etIRtÚvpþnÞaeTas b¤k¾RtÚvTmøak;ecalbTecaTRbkan;enH. GñknaMBaküsala
dMbUgraCFanIPñMeBjelak GuI rinÞ minGacTak;TgsuMkarbBa¢ak;)aneTBImSilmij. GñkRsI sux RsInic
CaPriyarbs;elak Kg; ér:y:a R)ab;BImSilmijEdrfaGñkRsIeRtkGrNas;enAeBlEdlsaladMbUg
raCFanIPñMeBjseRmcedaHElgbþIrbs;GñkRsI)anenAeRkAXuMEbbenH. eRBaHcab;taMgBIbþIrbs;GñkRsI
Cab;XuMry³eBlCag 7 ExmkenHeFVI[CIvPaBRKÜsarGñkRsICYbkarlM)akedaysarRtÚvrkluyciBa©wm
kUnRsItUcGayu 1 qñaM. GñkRsIniyayfa³ «eTaHy:agNa ´sgÇwmfatulakarnwgTmøak;bTecaTRbkan;
elIbþI´enAéf¶TI 20 FñÚ xagmux eRBaHfaKat;KµankMhusEdlRtÚvecaTRbkan;eT». elak Kg; ér:y:a RtÚv
)ansmtßkic©cab;XuMxøÜnenAéf¶TI 11 Ex kkáda qñaM 2019 edayrgkarecaTRbkan;BIbT «júHjg;[
RbRBwtþbT]RkidæCaGaT×» Bak;B½n§nwgkarGMBavnavlk;GavyWtmanrUb nigRTwsþIrbs;elak Ekm LI mun
éf¶KRmb;xYb 3 qñaM énXatkmµelIelak Ekm LI Edl)anekIteLIgkalBIéf¶TI 10 Ex kkáda qñaM
2016.
 
GtßbTmun   GtßbTbnŽab; >

Your may interested in