MAY 18, 2014 : \LŚvenH elakGńk Gacsžab; viTüśCaPasaExµr )anTaMgelIkMuBüŚT½r nigelITUrs½BŽéd ehIyGacsžab;kmµviFIpSayeBlmun²eTotpg. Now you can listen to Khmer radio on PC and mobile phones. You can also listen to previous broadcast programs. Thank You.
PM taunts Rainsy over Sokha release using lyrics
Written by khdarith   
Monday, 11 February 2019
elcceRmógfµI eBl»sanvaTénkarPñal;esrIPaBelak kwm suxa Citmkdl;
PñMeBj³ xN³enAsl;RbmaN 20 éf¶lT§plénkarPñal;Kñarvagelak
naykrdæm®nþI nigelak sm rgSúI erOgedaHElgelak kwm suxa nwgmk
dl;enaH sarceRmógEdlTMngsMedA elIelak sm rgSúI )anelceLIg
RsbeBlEdlGñkviPaK xøHyl;fa elak kwm suxa nwgminRtÚv)anedaH
ElgxN³xøHriHKn;cMeBaHkarykesrIPaBmnusSmñak;mkeFVICaEl,gPñal;
KñaenH.
karPñal;KñaelIesrIPaBelak kwm suxa enH eFVIeLIgkalBIExvicäika edayelak sm rgSúI )ansresr
elIehVsb‘ukrbs;elakfa elaksuxcitþcUlmk kmúCa[eKcab;xøÜn RbsinebIelak kwm suxa minTTYl
)ankaredaHElgenAéf¶TI 29 FñÚb¤y:agyUrRtwméf¶TI 3 mIna 2019.elak sm rgSúI elIkeLIgdUecñHKW
sMGagelInItiviFIénkarXuMxøÜnbeNþaHGasnñEdlc,ab;kMNt;Rtwm 18 Ex. k¾b:uEnþelak kwm suxa RtÚv)an
edaHElgBIBn§naKarRtBaMgpøúgkalBIéf¶ 10 kBaØa 2018 EtRtÚvdak;[sßiteRkamkarRtÜtBinitüBI
tulakar. eqøIytbnwgkarPñal;rbs;elak sm rgSúI elaknaykrdæm®nþI h‘un Esn )anTTYlyklkç
xNÐenaHedayEføgfa elaknwgcuHecjBItMENg ebIelak kwm suxa RtÚv)anedaHElgkñúgGMLúgeBl
énkarPñal;Emn. xN³sarB½t’man Fresh News )ancab;epþImrab;fyeRkayeTArkéf¶kMNt;énkarPñal;
enaH elak h‘un Esn k¾)anEtgceRmóg 1 bTEdrEdlGñkviPaKyl;faeFVIeLIgedIm,IDWdgelak sm
rgSúI. edayehAxøÜnÉgfaCakvIBIeqñrsmuRTenaH elak h‘un Esn sresrfa³ «TTayMqøgRtygbg
eGIyGt;eqøIy (2 dg) sgSarbgeGIydl;eBlehIyb¤enA? citþGUncitþdac;edaysarcitþbgcitþexµA
(2 dg) sank¾)ak;Twkk¾eRCAeFVIemþc)aneTAtamkic©snüa». elak Kin Pa RbFanviTüasßanTMnak;TMng
GnþrCatiénraCbNÐitüsPakmú<Ca)anEføgfa ceRmógenHKWCaPasaDWdgeTAelak sm rgSúI. elakEføg
fa³ «ceRmógenHbgðajfa elak sm rgSúI nwgminvilRtLb;mkvijdUcGVIEdlKat;snüakñúgkarPñal;enaH
eT. ´eCOfa Kat;nwgminmkeT kuMfaeLIyDWdgdak;Kat;b:unNaenaH sUm,IEtrujKUTk¾minmkEdr. Kat
;minmanesckþIkøahanh‘anRbQmnwgkarCab;KukdUcelak kwm suxa eT. CaRbvtþisa®sþrbs;Kat; min
EdlRbQmmuxc,ab;eT». cMENkGñkviPaKneya)ay elak eLA m:ugéh )anefáaleTaskarPñal;
KñaedayykesrIPaBelak kwm suxa CaRbFanbTénkarPñal;. elakfa³ «vaCaerOgGsIlFm’ehIy
sUm,IEtelaknaykrdæm®nþIEdlCaPaKIenAkñúgkarPñal;enHk¾)anehAkarPñal;enHfa GKuNFm’». elak
bEnßmfa KµanlT§PaBEdlelak kwm suxa RtÚv)anedaHElgeTBIeRBaHebImankaredaHElgkñúgcenøaH
eBlenaH elak sm rgSúI nigelak kwm suxa nwgGs;sMeNIc. elak Kin Pa yl;fa elak sm rgSúI
mincg;eXIjmankaredaHElgelak kwm suxa eT. RsedogKñaenHEdr GñksikSaRsavRCavbBaðasgÁm
mas nI k¾yl;Edrfa elak sm rgSúI eFVIenHedIm,I[elak kwm suxa bnþenAkñúgXuMedIm,I[mansm<aFBI
GnþrCati . b:uEnþelakfa³ «GñkEdlrgeRKaHKWelak kwm suxa ehIyeRKaHfñak;mYyeTotKW EBA RtÚv)an
eKdk. bBaðaenHnwgeFVI[eRKaHfñak;dl;KNbkSse®gÁaHCatik¾dUcCaBlrdækmú<CaTaMgmUl. se®gÁaH
CatiRbQmnwgkarEbk)ak;TaMgRsúgedaysarkarPñal;KñaenH. eyIgk¾eXIjmankarDWdgdak;KñakñúgCYr
KNbkSse®gÁaHCatirvagGñkKaMRTTaMgsgxag ehIy (elak h‘un Esn) minmanCeRmIsGVIeTeRkABI
XuMelak kwm suxa edIm,IQñHkarPñal;enH». b:uEnþelak eLA m:ugéh Eføgfa vamineFVI[PaKITaMg 2 )ak;
muxmat; )at;bg;kitþiys eTmanPaBkøahanvilRtLb;eTArkvb,Fm’énkarsnÞnaEdlFøab;eFVIeLIgkal
BIqñaM 2014 ehIybBa©b;CemøaHEdlkMBugekItman. elakfa³ «BYkeKGaceFVIEbbenHedaybMNgKWedIm,I
RbeyaCn_Catisasn_ nigedIm,IbgðajkarlHbg;edIm,ICatinigCakayvikareKarBdl;RBHBuT§sRmab;éf¶
maXbUCaenAéf¶TI 19 kumÖ³enH. GgÁRBHmhakSRtGaceRbIbuBVsiT§iRBHGgÁdUcmanEcgkñúgrdæFmµnuBaØ
edIm,Icab;epþImdMeNIrkarenH». elak Kin Pa yl;fa elak kwm suxa nwgRtÚv)anedaHElgenAéf¶Na
mYy GaRs½yelIeBlevla. elakyl;fa eBlmankaredaHElgCeRmIselak kwm suxa minenACamYy
elak sm rgSúI eToteTKWelakGacmanbkSfµImYyCamYyGñkEdlesµaHsµ½RKCamYyelak xN³Edl
elak sm rgSúI bnþenAeRkARsúk.
 
GtßbTmun   GtßbTbnŽab; >

Your may interested in