MAY 18, 2014 : \LŚvenH elakGńk Gacsžab; viTüśCaPasaExµr )anTaMgelIkMuBüŚT½r nigelITUrs½BŽéd ehIyGacsžab;kmµviFIpSayeBlmun²eTotpg. Now you can listen to Khmer radio on PC and mobile phones. You can also listen to previous broadcast programs. Thank You.
PM mocks on Sam Rainsy as crazy man
Written by khdarith   
Tuesday, 13 February 2018
elak h‘un Esn cat;TukTegVIbþwgeTARkúmh‘un Facebook rbs;elaksm rgSúI Ca TegVI
mnusSqáÜt

PñMeBj³ elaknayk rdæm®nþI h‘un Esn )anRbtikmµ xøaMgsMedAelI elak
sm rgSúI RbFanclnase®gÁaHCatienA eRkARbeTs Edl)anbþwgrUbelak
eTARkúmh‘unehVsb‘uk ¬Facebook¦ erOg cMnYn Likes Ekøgkøay. Eføgkñúg
BiFIRbKl;sBaØabRtCUnnisSitsaklviTüal½yevesÞInRbmaNCag4/000
nak; nak; enAmCÄmNÐlekaHeBCüRBwkmij elak h‘un Esn
)anehA elak sm rgSúI faCamnusS {qøÜtLb;} EdlbþwgelakeRBaH)an Likes caj;rUbelak. elakk¾
RbtikmµpgEdr cMeBaHelak sm rgSúI Edl)anbþwgeTA Rkúmh‘un Facebook edaycat;TukTegVIrbs;elak
sm rgSúI CaTegVIrbs;mnusSqáÜt. elakniyayfa ³ {sux² eTAbþwg´eTAehVsb‘uk »RBHeGIy. cuHGaenA
kñúghñwgetI´dwgfaGahñwgmkBINaGaenAkñúgenH [ehVsb‘uk] BitEmnehIy kMBug live pÞal;pg FmµtaeK
live enAkñúgeBlenH. elakh‘un Esnfaelak {mindwgGaNa like mkBINa} eT nig[Rkúmh‘un ehVs
b‘ukTTYlxusRtÚvxøÜneTA edayniyayfa ³ {[ehVsb‘ukTTYlxusRtÚveTA Égyk like mk[Gj. Gjdwg GñkNaeTAbBa¢aGahñwgeTArYc. yIGaenHElgRtwmEtehVsb‘ukcaj;eK k¾vaerOgEdr qøÜtLb;Et
mþg ehIyeFVIneya)ay dak;ecjneya)ayeBlNadak;ecjkMcat;eKrhUt. mansuIGt;Esn manEsn
Gt;suI}. edayEføgfa elak)an GnueRKaHdl;elak sm rgSúI eRcInelIkeRcInsarehIy EtminRBmEk
xøÜn. CamYyKñaenH elakfaelak nwgGnuvtþ neya)ayrbs;TNÐit sm rgSúI {mansuIGt;Esn manEsn
Gt;suI}. elakEføgfa³ {´BRgwgnUvkarGnuvtþRTwsþIrbs;GñkÉgmanÉgGt;GjmanGjGt;Ég eRBaHGñk
ÉgGt;RBmEk}. Rbsasn_eqøIytbrbs;elaknaykrdæm®nþI ekItmaneRkayelak sm rgSúI EdlkMBug
sßitenAeRkARbeTs )andak;Bakübþwg )andak;sMeNI eTAtulakarshrdæGaemrik edIm,ItRmÚv[Rkúm
h‘unGaemrikaMg Facebook pþl;B½t’man nigTinñn½y EdlbBa¢ak;faelaknaykrdæm®nþI {eRbIR)as;bNþaj
sgÁm Facebook kñúgeKalbMNgbMP½nþsaFarNmti edaybMe)a:gRbCaRbiyPaBEkøgkøayrbs;Kat;}.
elak rgSúI )ansresrelITMB½rehVsb‘ukelak fa elakh‘un Esn k¾)aneRbIR)as;bNþaj Facebook enH
edIm,IKMramkMEhgRbCara®sþExµr nigpSBVpSayB½t’manminBit k¾dUcCaPUtkuhkGñkdéT niBRgwgGMNac
pþac;karrbs;Kat; enARbeTskm<úCaEdlCaTegVIpÞúyBIRkmsIlFm’ rbs;Rkúmh‘un Facebook.
 
GtßbTmun   GtßbTbnŽab; >

Your may interested in