MAY 18, 2014 : \LŚvenH elakGńk Gacsžab; viTüśCaPasaExµr )anTaMgelIkMuBüŚT½r nigelITUrs½BŽéd ehIyGacsžab;kmµviFIpSayeBlmun²eTotpg. Now you can listen to Khmer radio on PC and mobile phones. You can also listen to previous broadcast programs. Thank You.
PM issues human rights circular
Written by khdarith   
Friday, 14 February 2020
rdæaPi)alR)ab;sßab½nBak;B½n§shkarCamYy CHRC edIm,IeqøIynwgr)aykarN_siT§imnusS
PñMeBj³ rdæaPi)alecjviFankarmYycMnYneTA[RKb;RksYg sßab½n rdæ)al
raCFanI- extþ nigGgÁPaBCMnajRKb;Can;  fñak;RtÚvshkar[)anCitsñiT§
RbkbedaykarTTYlxusRtÚvCamYy   KN³kmµaFikarsiT§imnusSkm<úCa
(CHRC) kñúgkargarkarBar elIksÞÜysiT§imnusS nigpþl;kareqøIytbeday
RbsiT§PaB nigTan;eBlevlaeTAnwg  r)aykarN_TaMgLayBak;B½n§nwg
sßanPaBsiT§imnusSenAkmú<Ca.
saracrsþIBIkarGnuvtþynþkarr)aykarN_siT§imnusSenAkmú<CasRmab;GgÁkarshRbCaCatiEdlecj
edayelaknaykrdæm®nþI h‘un Esn kalBIéf¶TI 12 ExkumÖ³k¾)anbBa¢ak;pgEdrGMBIkarpþl;CakBa©b;fvika
BiessmYysRmab;RbtiPUkmú<CaEdlnwgRtÚvcat;bBa¢ÚneTAkarBarr)aykarN_siT§imnusSkm<úCaenAGgÁkar
shRbCaCati. elaknaykrdæm®nþI)anR)ab;eTARKb;RksYgsßab½nBak;B½n§TaMgGs;fa eRkayBITTYl
)ansaracrenHRtÚvGnuvtþ[manRbsiT§PaB nigedaysµartITTYlxusRtÚvx<s;. elak h‘un Esn elIk
eLIgkñúgsaracrfa edIm,IelIkkms;RbsiT§PaBénkarGnuvtþynþkarr)aykarN_siT§imnusSenAkm<úCa
sRmab;GgÁkarshRbCaCati raCrdæaPi)aldak;ecjviFankarR)ab;eTARKb;RksYg sßab½n Bak;B½n§TaMg
enaHfaedaykargarsiT§imnusSCakargarGnþrvis½y RKb;sßab½nTaMgenaHRtÚvshkar[)anCitsñiT§Rbkb
edaykarTTYlxusRtÚvx<s;CamYyKN³kmµaFikarsiT§imnusSkm<úCa. ral;kargarkarBar nigelIksÞÜy
siT§imnusSenAkmú<CamanCaGaT× kargarRsavRCav Gb;rM nigpSBVpSayGMBIsiT§imnusS kargarTTYl nig
edaHRsayBakübNþwg nigkargaresuIbGegát nigRtÜtBinitüsßanPaBsiT§imnusSenAtamBn§naKar nig
kEnøgXat;xøÜn nigXuMxøÜnepSg²eTot. elak h‘un Esn bBa¢ak;fa³ «RKb;RksYg sßab½n rdæ)alraCFanI
extþ nigGgÁPaBCMnajRKb;Can;fñak;RtÚvshkarCamYyKN³kmµaFikarsiT§imnusSkm<úCapþl;kareqøIy
tbRbkbedayRbsiT§PaB nigTan;eBlevlaeTAnwgr)aykarN_TaMgLayBak;B½n§eTAnwgsßanPaBsiT§i
mnusSenAkmú<CaEdl)andak;CUneTAGgÁkarshRbCaCatiedaykariyal½y]tþmsñgkarsiT§imnusSRbcaM
enAkm<úCa. r)aykarN_rbs;GñkraykarN_Biessnanarbs;GgÁkarshRbCaCatisþIBIsßanPaBsiT§i
mnusSenAkmú<Ca nigr)aykarN_siT§imnusSenAkm<úCadéTeTotEdlBak;B½n§nwgsmtßkic©rbs;xøÜn». elak
naykrdæm®nþIR)ab;RKb;RksYg sßab½n rdæ)alraCFanI extþ nigGgÁPaBCMnajRKb; Can;fñak; RtÚveFVIkar
shkar[)aneBjelj nigedaykarTTYlxusRtÚvCamYyKN³kmµaFikarsiT§imnusSkmú<CakñúgdMeNIr
karerobcMr)aykarN_siT§imnusSenAkmú<CasRmab;GgÁkarshRbCaCatimanCaGaT× karpþl;B½t’man nig
Tinñn½y karcUlrYmkic©RbCuM nigkarpþl;r)aykarN_eqøIytb[)aneTogTat;tamkalkMNt;. elak
Cin m:alIn GñknaMBaküKN³kmµaFikarsiT§imnusSkmú<CaGHGagfa knøgmkKN³kmµaFikarsiT§imnusS
mankic©shkarl¥CamYysßab½nBak;B½n§TaMgGs;Bak;B½n§nwgynþkarkarpSBVpSay nigGb;rM edaHRsay
BakübNþwg esuIbGegátsßanPaBsiT§imnusS karCab;Bn§naKar nigkEnøgXuMxøÜnepSg² nigkareFVIr)ay
karN_pgEdr. elakbBa¢ak;fa³ «eyIg)ansresr)aykarN_eTAtamGnusBaØa nigsn§isBaØanImYy²
bBa¢ÚneTAGgÁkarshRbCaCati ehIyeyIgk¾)ancat;tMNageTAkarBar. knøgmkeyIgmankic©shkar
l¥ EtsaracrenHKWedIm,I[mankic©shkar[kan;Etl¥RbesIrCagenHeTAeTotedIm,IbgðajeTAGgÁkar
shRbCaCati nigGnþrCatifa eyIgykcitþTukdak;eTAnwgkatBVkic©rbs;rdæ». elakbEnßmfa³ «tam
ry³saracr fvikaenHnwgCYysRmÜlbnÞúkRksYg nigsßab½nmYycMnYnedaysarEtknøgmk RksYg nig
sßab½nnImYy²RtÚvecjfvikahñwgEdleFVI[mankarlM)aksRmab;sßab½nrbs;Kat;edaykarcMNayeRcIn
EdrdUecñHtamry³saracrenHsßab½nnImYy²mincaM)ac;)armÖBIkarcMNayfvikaeTAelIRbtiPUedaysar
mankBa©b;fvikarbs;TIsþIkarKN³rdæm®nþI». elak[dwgEdrfa tamry³saracrenHnwgCYyBRgwgkar
shkarrvagRksYg sßab½n nigGgÁPaBCMnajRKb;Can;fñak;kñúgkargarRsavRCav Gb;rM nigpSBVpSay
GMBIsiT§imnusS kargar karBarsiT§iesrIPaBrbs;RbCaBlrdæ nigCYyBRgwgFnFanmnusSkñúgkarBnül;
B½t’manlm¥iteTAGgÁkarshRbCaCatinUvkarvivDÆ nigkarGnuvtþsiT§iesrIPaBenAkñúgRbeTskmú<Ca.
elak suwg EsnkruNa GñknaMBaküsmaKmkarBarsiT§imnusS Gadhuk GHGagfaeTaHbICaraCrdæaPi)al
dak;ecjsaracrEbbenHk¾eday k¾vaminGacCYyedaHRsaysiT§imnusS nigkarrMelaPbMBanepSg²
)anEdr drabNaraCrdæaPi)alminGacbBaÄb;skmµPaBm®nþI b¤smtßkic©Edl)anrMelaPbMBansiT§iesrI
PaBRbCaBlrdæ)anenaHeT. elak kruNa GHGagfa³ «eTaHbICaraCrdæaPi)albegáItynþkarenHk¾eday
k¾minGaceqøIytbnwgkarelIkeLIgrbs;GgÁkarshRbCaCati)anEdr. eyIgeXIjkaredaHRsayBak;
B½n§nwgbBaðasiT§imnusSminTan;)anl¥enAeLIyeT edaysarGaCJaFrBak;B½n§minTan;bBaÄb;skmµPaB
karbMBaneTAelIsiT§imnusSenaHeT».
Last Updated ( Friday, 14 February 2020 )
 
GtßbTmun   GtßbTbnŽab; >

Your may interested in