MAY 18, 2014 : \LŚvenH elakGńk Gacsžab; viTüśCaPasaExµr )anTaMgelIkMuBüŚT½r nigelITUrs½BŽéd ehIyGacsžab;kmµviFIpSayeBlmun²eTotpg. Now you can listen to Khmer radio on PC and mobile phones. You can also listen to previous broadcast programs. Thank You.
Ministry rejects request to repeal law on NGOs
Written by khdarith   
Friday, 14 February 2020
RksYgmhaépÞRcanecalsMeNIsUm[lubc,ab; smaKm nigGgÁkarminEmnrdæaPi)al
PñMeBj³ RksYgmhaépÞ)anRcanecalsMeNIrbs;GgÁkarsmaKmcMnYn
100 sßab½nEdlTamTar[raCrdæaPi)allubecalc,ab;sþIBIsmaKm
nigGgÁkarminEmnrdæaPi)aleday RksYgelIkeLIgfa c,ab;enH)an
GnuelamtamrdæFmµnuBaØehIymuneBlmankarGnum½t esckþIRBag
c,ab;enHRtÚv)anBieRKaHeyabl;CasaFarN³y:agTUlMTUlay.
karRcanecalrbs;RksYgmhaépÞenHeFVIeLIg 2 éf¶bnÞab;BImanRkúmbNþajGgÁkarTaMg 100 )anrYm
KñaecjesckþIEføgkarN_mYyTamTar[raCrdæaPi)allubecal c,ab;sþIBIsmaKm nigGgÁkarminEmn
rdæaPi)alkalBIéf¶TI 11 ExkumÖ³edayGgÁkarTaMgenHGHGagfa karbnþrkSaTukc,ab;enH[enAdEdl
b¤kareFVIviesaFnkmµedaymin)anEkERb[)anRtwmRtÚvenaHkarGnuvtþc,ab;enHnwgminRtwmEteFVI[b:HBal;
dl;GgÁkarminEmnrdæaPi)alb:ueNÑaHeTKWEfmTaMgb:HBal;dl;smaKm nigRkúmshKmn_mUldæaneTot
pg. esckþIEføgkarN_rbs;RksYgmhaépÞEdl)ancuHpSaykalBIéf¶TI 12 ExkumÖ³bBa¢ak;fa Gnuelam
tamrdæFmµnuBaØénRBHraCaNacRkkmú<CaqñaM 1993 maRta 42 kfaxNÐTI 1 Ecgfa³ «RbCaBlrdæExµr
mansiT§ibegáItsmaKm nigKNbkSneya)ay. siT§ienHRtÚv)ankMNt;kñúgc,ab;». esckþIEføgkarN_
bnþfa Ep¥ktammUldæanxagelIenHenAqñaM 1995 raCrdæaPi)alkmúCa)anerobcMtak;EtgesckþIRBag
c,ab;sþIBIsmaKmnigGgÁkarminEmnrdæaPi)alenH. «esckþIRBagc,ab;enHRtÚv)andak;[BieRKaHeyabl;
CasaFarN³y:agTUlMTUlayCaeRcInelIkeRcInsaGs;ry³eBl 20 qñaMeTIbesckþIRBagenHRtÚv)an
Gnum½t nigRbkas[eRbIenAkñúgExsIha 2015. kñúgeBlGnuvtþedaysþab;nUvmtieyabl; GñkBak;B½n§
RksYgmhaépÞ )anÉkPaBTTYlyknUvsMeNIeFVIviesaFnkmµelImaRtamYycMnYn. RksYgmhaépÞsgÇwm
fanwgbnþkarBiPakSa EsVgrkkarRsúHRsÜlKñaelImaRtaEdlenAesssl; naeBlqab;²xagmuxenH».
esckþIEføgkarN_elIkeLIgfa RksYgmhaépÞEdlCaesnaFikarrbs;raCrdæaPi)alelIkic©karenH enAEt
manqnÞ³y:agemaHmut bnþelIkkms;kic©shRbtibtþikarCamYysmaKm nigGgÁkarminEmnrdæaPi)al
ehIynwgbnþerobcMkic©RbCuMBiPakSaedaysuT§citþCamYysmaKm nigGgÁkarminEmnrdæaPi)alrhUtdl;
TTYl)anlT§plCaviC¢man. GnuRbFanEpñkXøaMemIlsiT§imnusSénGgÁkarlIkadUelak GM sMGat )an
karBarnUvkaresñIrbs;GgÁkarsgÁmsuIviledayelIkeLIgfa esckþIEføgkarN_rbs;sgÁmsuIvilKWqøúH
bBa©aMgBIPaBCak;EsþgEdlsgÁmsuIvil)anCYbRbTH ehIyelakmankarxkcitþEdlraCrdæaPi)al)an
bdiesFkaresñIsuMrbs;GgÁkarsgÁmsuIvil. EtelakbBa¢ak;fa³ «enHCaerOgFmµtaeT EdleyIg)an
eXIj nigdwgknøgmkehIy. r)aykarN_ b¤esckþIEføgkarN_nanaEtgEtTTYl)ankarbdiesF b¤Rcan
ecalBIraCrdæaPi)al. eyIgmindwgmUlehtuGVIeT EtmUlehtuEdlraCrdæaPi)al)anelIkeLIgPaK
eRcInknøgmkKat; (rdæaPi)al) fa r)aykarN_ b¤esckþIEføgkarN_xøHRbqaMg b¤mancritneya)ay.
Etr)aykarN_knøgmkKWqøúHbBa©aMgTidæPaBCak;EsþgEdlsgÁmsuIvil)anrkeXIj». rdæelxaFikar
RksYgmhaépÞelak b‘un hun EdlTTYlbnÞúkerobcMtak;EtgkareFVIviesaFnkmµc,ab;sþIBIsmaKm nig
GgÁkarminEmnrdæaPi)al)anbdiesFeFVIGtßaFi)ay. esckþIEføgkarN_rYmrbs;GgÁkarsgÁmsuIvil)an
TTUc[raCrdæaPi)alkm<úCanirakrN_c,ab; smaKm nigGgÁkarminEmnrdæaPi)alenHecaledayelIk
ehtuplfamincaM)ac; nigRKan;EtCa]bkrN_edIm,Irwtt,itesrIPaBkñúgkarCYbCuM karbegáItGgÁkar nig
karsEmþgmtiepSg²Etb:ueNÑaH. RkúmGgÁkarTaMgenHelIkeLIgfakic©RbCuMrvagtMNagGgÁkarsgÁm
suIvil nigtMNagRksYgmhaépÞkalBIeBlknøgmk)anbBa©b;eTAedayminmanlT§plCaviC¢man
cMeBaHkareFVIviesaFnkmµc,ab;sþIBIsmaKm nigGgÁkarminEmnrdæaPi)al edIm,I[c,ab;enHmanPaBl¥
RbesIreTeBalKWrdæaPi)alxVHqnÞ³kñúgkareFVIviesaFnkmµc,ab;enHEtmþg. esckþIEføgkarN_enaH)an
bBa¢ak;fa³ «eyIg´eCOCak;faRkúmsgÁmsuIvilshKmn_mUldæan nigsmaKmkñúgRsúkKYrRtÚv)anGnuvtþ
kargareqaHeTArkkarGPivDÆRbeTskmú<CaedayKµankarrwtt,itnigrMelaPbMBank¾dUcCakareRCótERCk
BIsMNak;c,ab;sþIBIsmaKm nigGgÁkarminEmnrdæaPi)alenH».
 
GtßbTmun   GtßbTbnŽab; >

Your may interested in