MAY 18, 2014 : \LŚvenH elakGńk Gacsžab; viTüśCaPasaExµr )anTaMgelIkMuBüŚT½r nigelITUrs½BŽéd ehIyGacsžab;kmµviFIpSayeBlmun²eTotpg. Now you can listen to Khmer radio on PC and mobile phones. You can also listen to previous broadcast programs. Thank You.
Ministry Councillors to be appointed by next Monday
Written by khdarith   
Tuesday, 11 June 2019
BiFIcUlkan;tMENgRkúmRbwkSaeFVIeLIgBIéf¶ 12 dl;éf¶ 17 mifuna
PñMeBj³ RksYgmhaépÞ)anRbkasfaBiFIcUlkan;tMENgrbs;smaCikRkúm
RbwkSaGaNtþiTI3 rbs;extþ-RkúgTaMg 25 nwgeFVIeLIgcab;BIéf¶TI 12 Ex mifuna rhUtdl;éf¶TI 17 mifuna eRkayBI KN³kmµaFikarCatierobcMkar
e)aHeqñat (KCb) )anRbkaslT§pleqñat  CapøÚvkaredayfa KNbkS
RbCaCnkmú<Ca)anTTYlGasn³eRcInbMputkñúgGaNtþifµIenH.
karRbkascUlkan;tMENgrbs;RkúmRbwkSaGaNtþiTI3 enAraCFanIPñMeBj extþbnÞaymanC½y extþt,ÚgXµúM
nigextþkNþal nwgeFVIeLIgenAéf¶TI 12 mifuna ehIyenAéf¶TI 13 mifuna eFVIeLIgenAextþtaEkv kMBt
extþkMBg;sW ]tþrmanC½y kMBg;qñaMg éb:lin )at;dMbg nigextþesomrab. cMENk extþRBHvihar Ekb rtnKirI sÞwgERtg nigextþRBHsIhnu eFVIeLIgenAéf¶TI 14 mifuna bnÞab;mkenAéf¶TI 15 eFVIeLIgenAextþ
ekaHkug eBaF×sat; ehIyextþsVayerog nigéRBEvgeFVIeLIgenAéf¶GaTitü TI 16 mifuna rIÉextþkMBg;FM
RkecH mNÐlKirI nigextþkMBg;cam nwgeFVIeLIgenAéf¶TI 17 Exmifuna. elak hgS BuT§a m®nþInaMBakü
K>C>b )anR)ab;PñMeBjb:usþ×enAéf¶ 9 mifunafa fVId,ittamc,ab;karRbkascUlkan;tMENgrbs;smaCik
RbwkSaRtÚveFVIeLIgenAry³eBl 14 éf¶ bnÞab;BIkarRbkaslT§pleqñatCapøÚvkarkþI b:uEnþ karRbkasenaH
GaceFVImunb¤eRkay)an GaRs½yeTAtameBlevlaEdlkMNt;edayRksYgmhaépÞ. karRbkascUl
kan;tMENgenH )aneFVIeLIg bnÞab;BI K>C>b )anRbkaslT§ple)aHeqñateRCIserIsRkúmRbwkSaraCFanI-
extþ nigRkúmRbwkSaRkúg Rsúk xNÐ kalBIéf¶TI 8 mifuna edaybgðajfa kñúgcMeNamGasn³srubTaMg 4 114 KWKNbkSRbCaCnkmú<CaTTYl)an 4 034 Gasn³ KNbkSExµrrYbrYmCatiTTYl)an 44 Gasn³
nigKNbkSh‘VúnsuinbuicTTYl)an 36 Gasn³ kñúgcMeNamKNbkScMnYn 7 Edl)ancUlrYme)aHeqñat.
elak sux \san m®nþInaMBaküKNbkSkan;GMNac)anR)ab;PñMeBjb:usþ×mSilmijfa elakminmantYelx
Edlbgðajfa KNbkS)anseRmcpøas;bþÚrsmaCikxøHrbs;RkúmRbwkSaenAtamextþ-RkúgeLIy b:uEnþelak
GHGagfa RkúmRbwkSaEdlCab;eqñatenH nwgRtÚvbMeBjkargartamc,ab;edIm,IbeRmIRbCaBlrdæ . elak
fa³ «GahñwgvaCakarTTYlxusRtÚvkñúgkarGnuvtþtYnaTI nigParkic©EdlmanEcgenAkñúgc,ab;sþIBIrdæ)alfñak;
eRkamCatiEdlRksYgmhaépÞmankarENnaMehIy ehIysamICnmñak;²EdlCab;eqñathñwg RtÚvmankar
TTYlxusRtÚvcMeBaHmuxRbCaBlrdæ nigcMeBaHmuxc,ab;EdlmanEcg». eTaHCay:agNa elak kn sa
vagS GñksRmbsRmÜlEpñkGegátrbs;GgÁkarXøaMemIlkare)aHeqñat Comfrel Føab;)anGHGagfa kar
e)aHeqñatGsklenH minEmnCakare)aHeqñatmYysßitkñúgRbB½n§énrbblT§iRbCaFibetyüeLIy.
 
GtßbTmun   GtßbTbnŽab; >

Your may interested in