MAY 18, 2014 : \LŚvenH elakGńk Gacsžab; viTüśCaPasaExµr )anTaMgelIkMuBüŚT½r nigelITUrs½BŽéd ehIyGacsžab;kmµviFIpSayeBlmun²eTotpg. Now you can listen to Khmer radio on PC and mobile phones. You can also listen to previous broadcast programs. Thank You.
Korea assists Cambodia on occupational safety
Written by khdarith   
Monday, 02 December 2019
kmú<Ca nigkUer:shkarbegáItc,ab;suvtßiPaB nigsuxPaBkargar
PñMeBj³ km<úCa nigsaFarNrdækUer:)anshkarKñabegáItc,ab;sþIBIsuvtßiPaB
nigsuxPaBkargaredIm,IelIkkm<s;bBaðasuvtßiPaBdl;kmµkrnieyaCitkmú<Ca
enAtameragcRk shRKas [kan;EtRbesIrbEnßmeTot ehIykarsikSa
enHeRKagcMNayTwkR)ak;Cag 27 muWnduløar edayrMBwgfanwgelcrUbrag
enAqñaM 2023 xagmux.
karRbkasBIKeRmagénkarsikSabegáItc,ab;mYyenH)aneFVIeLIgkalBImSilmijnaTIsþIkarRksYgkargar
kñúgCMnYbrvagelak Guit sMehg rdæm®nþIRksYgkargar nigbNþúHbNþalviC¢aCIv³ nigelakRsI Heaeun
CHOI GKÁnayikargénGKÁnaykdæanGPivDÆn_kic©shRbtibtþikarRksYgkargarénsaFarNrdækUer:Edl
dwknaMRkúmkargarbec©keTsrbs;xøÜnmkTsSnkic©enAkmú<Ca. enAkñúgCMnYbenaH elak Guit sMehg )an
CMrujPaKIkUer:[CYyBenøÓnkarGnuvtþKeRmagsikSaRsavRCav nigerobcMc,ab;enH[rYcral;kñúgqñaM 2023
xagmuxenHedIm,Ikat;bnßynUveRKaHfñak;kargar CMgWviC¢aCIv³rbs;kmµkrnieyaCitenAkEnøgeFVIkar. elak
bnþfa c,ab;sþIBIsuvtßiPaB nigsuxPaBkargar)aneRbIR)as;enAtMbn;Gas‘anrYcmkehIy elIkElgEt
RbeTskm<úCa nigRbeTsLavb:ueNÑaHEdlminTan;manc,ab;enH. elakbBa¢ak;fa³ «sBVéf¶enH eyIg
manc,ab;manRbkas eyIgmansaracrEdlniyayBIsuvtßiPaB nigsuxPaBkargarKWvamanPaBTUlM
TUlay. b:uEnþebIeyIgykerOgsuvtßiPaBTaMgGs;dak;bBa©ÚleTAkñúgc,ab;EtmYy GuIcwgeyIgRtÚverobcM[
manEdlsMxan;KWkarBareRKaHfñak;kargar nigCMgWhñwgenAkEnøgkargar». tamelak Guit sMehg KeRmag
elIkarerobcMc,ab;enHKWmanry³eBl 3 qñaM (2021-2023) EdlRtÚveRbIfvikasrubcMnYn 277 863
duløarGaemrikedaymankarKaMRTEpñkbec©keTs nighirBaØvtßúBITIPñak;garsuxPaB nigsuvtßiPaBkargarén
RbeTskUer: (Korea Occupational Safety & Health Agency KOSHA). elakRsI Heaeun CHOI GKÁ
naykrgénGKÁnaykdæanGPivDÆn_kic©shRbtibtþikarRksYgkargarénsaFarNrdækUer:)anelIkeLIg
enAkñúgCMnYbenaHfa rdæaPi)alénsaFarNrdækUer: )annigkMBugEterobcMc,ab; Ktiyutþ nigcuHsikSaRsav
RCavbEnßmeTotedIm,IFanafaeRkayBIc,ab;enHRtÚv)andak;[GnuvtþKWTTYlkarKaMRTBIRKb;PaKIBak;B½n§
nigpþl;plRbeyaCn_dl;kmµkrnieyaCitkan;EtRbesIr. elakRsIbBa¢ak;fa³ «PaKIkUer:)anEføgGMNr
KuNcMeBaHraCrdæaPi)alkmú<Ca nigRksYgkargarEdl)anpþl;nUvkic©shRbtibtþikarl¥ehIyPaKIkUer:nwg
bnþKaMRTdl;karelIkkms;suvtßiPaB nigsuxPaBkargarrbs;kmµkrnieyaCit enAtameragcRk shRKas
[rwtEtTTYl)anPaBl¥RbesIrbEnßmeTot». elak eLg tug RbFannaykdæaneBTükargarénRksYg
kargar nigbNþúHbNþalviC¢aCIv³)anpþl;bTsmÖas eRkaybBa©b;CMnYbenaHfa kmú<Ca)anesñIsaFarN
rdækUer:[CYyelIbegáItc,ab;sþIBIsuvtßiPaB nigsuxPaBkargarry³eBl 2 qñaMmkehIy. elakbnþfa
KN³RbtiPUénTIPñak;garsuxPaB suvtßiPaBkargarkUer: (KOSHA) énsaFarNrdækUer:)ansnüafa nwgbnþ
CYykmú<CakñúgkarelIkkms;bBaðasuvtßiPaB nigsuxPaBkargardl;kmµkrnieyaCitenAtameragcRk
shRKas[kan;EtRbesIr ehIyk¾edIm,IbgðajnUvkarKaMRTdl;KeRmagerobcMc,ab;sþIBIsuvtßiPaB nig
suxPaBkargarsRmab;RbeTs kmú<Ca pgEdr. elak eLg tug )anbBa¢ak;fa³ «(PaKIkUer:) cuHmkenH
KWmkEsVgyl;lm¥itfaetIRbeTskm<úCa RtÚvkarGVI eRBaHminGacelIkc,ab;kUer:TaMgRsúgehIymkRtÚv
nwgbribTenAkñúgRsúkExµreT. eFVIem:c[erobcMc,ab;enH[RtÚvtambribTRbeTskmú<Ca. Kat;mksikSa
EsVgyl;Kat;mkCYbTaMgtMNagnieyaCk tMNagrdæaPi)al nigtMNagshCIB nigGgÁkarGnþrCatixag
kargar». ebItamRksYgkargar karerobcMc,ab;sþIBIsuvtßiPaB nigsuxPaBkargar)ankMNt;enAkñúgkmµ
viFITI 1 énEpnkaryuT§sa®sþGPivDÆn_vis½ykargar nigbNþúHbNþalviC¢aCIv³ dMNak;kalTI 2 qñaM 2019
-2023 rbs;RksYgkargar nigbNþúHbNþalviC¢aCIv³. bEnßmBIenH KeRmagtak;Etgc,ab;enHk¾nwgrYm
cMENkdl;eKalneya)ayrbs;raCrdæaPi)al CaBiesskarykcitþTukdak;elIsuxumalPaB nigsuvtßiPaB
kargarenARbeTskm<úCa. elak )a:v suINa RbFansm½<n§shCIBclnakmµkr)ancat;Tukfa KeRmag
enHKWCaerOgl¥EdlkmúCa)anshkarCamYykUer:kñúgkarcUlrYmKaMRTdl;suvtßiPaBkargar nigsuxPaB
rbs;kmµkrExµr b:uEnþGVIEdlelakcg;eXIjbMputenaHKWkarGnuvtþc,ab;RbkbedayRbsiT§PaB. elak
bBa¢ak;fa³ «GVIEdl´emIleXIjKWc,ab;sþIBIkargareyIglixitbTdæanKtþiyutþepSg²rbs;eyIgKWman
eRcInNas; (karBar) minCaGn;eT. b:uEnþGVIEdlsMxan;KWxVHnUvynþkarGnuvtþ ehIysMxan;CagenHeTotKW
xVHkarebþCJacitþkñúgkarGnuvtþ CaBiesskardak;smaFeTARkúmh‘unNaEdlmineKarBc,ab;)anEcg».
 
GtßbTmun   GtßbTbnŽab; >

Your may interested in