MAY 18, 2014 : \LŚvenH elakGńk Gacsžab; viTüśCaPasaExµr )anTaMgelIkMuBüŚT½r nigelITUrs½BŽéd ehIyGacsžab;kmµviFIpSayeBlmun²eTotpg. Now you can listen to Khmer radio on PC and mobile phones. You can also listen to previous broadcast programs. Thank You.
Kingdom s trade deal with EU questioned before poll
Written by khdarith   
Wednesday, 11 July 2018
RbtiPU EU CYbm®nþIrdæaPi)alkñúgebskkmµEsVgrkkarBitenAkm<úCa
PñMeBj³ KN³RbtiPUKN³kmµkarshPaBGWr:ubRbmaN 10 rUb)anCYbRbCuM
CamYym®nþIrdæaPi)alCaeRcInenARksYgmhaépÞkalBIresolmSilmijBak;
B½n§nwgebskkmµEsVgrkkarBit edIm,IseRmc eTAelIfa etIRtÚvBüÜr b¤RtÚv
bnþkmµviFI {karGnueRKaHBn§elITMnijTaMgGs;elIkElgEtsBVavuF} BIRb
eTskm<úCa? ebIeyagtamm®nþIrdæaPi)alCMnYbcugeRkayrbs;
BYkeKnwgeFVIeLIgCamYyPaKIBak;B½n§TaMgGs;enARksYgkarbreTs. elak ktþa G‘n smaCikKN³kmµa
FikarsiT§imnusSkm<úCaEføgkalBImSilmijfacab;taMgBIdMeNIrTsSnkic©mkkm<úCaRbtiPUénKN³kmµkar
shPaBGWr:ubRbmaN 10 nak;)aneTAeFVITsSnkic©enAextþekaHkug nigkMBg;s<Weday)anCYbCamYyRkúm
h‘unmYycMnYn nigGmdMeNIredaym®nþIGgÁkarsgÁmsuIvilpg. elakEføgfa³ {eyIgmancMnYn 15 cMNuc
EdlCabBaðaBak;B½n§. 15 cMNucenHmanBak;B½n§nwgRksYgsßab½ncMnYn 8 dUcCaRksYgkarbreTs mha
épÞ kargar kic©karnarI nigEdndICaedIm ehIyeyIgnwgCYbsMeNHsMNaleTAtamrebobvar³nImYy²}.
eRkayeBlkic©RbCuMenARksYgmhaépÞkalBImSilmij m®nþIrdæaPi)alCaeRcIn)anbdiesFeFVIGtßaFib,ay
GMBIkic©RbCuMenH. elak George Edgar ÉkGKÁrdæTUtshPaBGWr:ubRbcaMkm<úCa)anEføgR)ab;tamGuIEml
kalBIéf¶cnÞfa ebskkmµenHeFVIeLIgkñúgbribTénTMnak;TMngkan;EtsuICeRmACamYyGaCJaFrkm<úCasßit
eRkamkmµviFI {karGnueRKaHBn§ elITMnijTaMgGs;elIkElgEtsBVavuF}. elakEføgfa³ {ebskkmµenH
nwgCYbCamYym®nþIrdæaPi)al nigPaKIBak;B½n§CaeRcIneTotrYmTaMgsgÁmsuIvil shCIBBaNiC¢kmµ m©as;
shRKas nigtMNagshKmn_GnþrCatiedIm,IEsVgyl;bEnßmeTotGMBIsßankarN_enAkm<úCaBak;B½n§nwg
bBaðasiT§imnusS siT§ikargarenAkm<úCa}. elakbEnßmfa³ {eKalbMNgénebskkmµenHKWedIm,IRbmUl
B½t’man edIm,IbBa¢ÚleTAkñúgkarBicarNa nigeFVIkarseRmcenAkñúgKN³kmµkarshPaBGWr:ub nigenAkñúg
KN³kmµkaresvakmµviFankarkarTUtrbs;shPaBGWr:ubehAkat;fa ¬EEAS¦. kalBIExmunRbtiPUkm<úCa
mYyRkúmdwknaMedayelak suk suIpan;Na EdlCaTIRbwkSaraCrdæaPi)al)aneFVIdMeNIreTAshPaBGWr:ub
kñúgTIRkúgRb‘úcEsl edIm,IBnül;GMBIsßankarN_km<úCabc©úb,nñ nigesñIkuM[shPaBGWr:ubBüÜr {karGnu
eRKaHBn§elITMnijTaMgGs;elIkElgEtsBVavuF}. eyagtamlixitEdlpSayedayRksYgkarbreTs
RbtiPUkm<úCa)anBnül;fa km<úCaFøab;)anTTYlrgkardak;TNÐkmµBIqñaM 1979 dl; 1991 Edl\T§iBl
énTNÐkmµenaHk¾enAmanplb:HBal;dl;sßanPaBkm<úCabc©úb,nñpgEdr. ÉksardEdl)ansresrfa³
{karBüÜrkarGnueRKaHBn§elITMnijTaMgGs;elIkElgEtsBVavuFedaysarEtrdæaPi)alseRmccitþkarBar
elIsßab½nrbs;xøÜnRbqaMgnwgkarb:unb:gbþÚrrbbtamrebobmYyEdlminmanlkçN³RbCaFibetyüenaHnwg
minGacbþÚrqnÞ³rbs;GaCJaFrkm<úCakñúgkarpþl;GaTiPaBelIkarkarBarsnþiPaB sßirPaB nigkarGPivDÆ
eLIy}. RkúmKN³RbtiPUshPaBGWr:ubenAeBlecjBIkic©RbCuMenARksYgmhaépÞkalBImSilmij. ÉksarRbtiPUkm<úCak¾)anecaTsYrCasMNYrfa ebIsinCaRtÚvBüÜr {karGnueRKaHBn§elITMnijTaMgGs;elIk
ElgEtsBVavuF} BIkm<úCaehtuGVI)anCaeKalkarN_enHminRtÚv)aneFVIelIRbeTsepSgeTotEdlmankar
Kabsgát;Caerogral;éf¶?eTaHy:agNaeRkaykic©RbCuMenARksYgmhaépÞkalBImSilmijelak suk suIpan;Na bdiesFeFVIGtßaFib,ayedayniyayfa³ {Gt;eT kic©karenHCakarsm¶at;} ehIyk¾)ancUl
eTAkñúgLan. eTaHbIy:agNaelak ép suIpanGñknaMBaküénTIsþIkarKN³rdæm®nþI)anEføgkalBImSil
mijfa karCYbRbCuMCamYyRbtiPUénKN³kmµkarshPaBGWr:ubKWedIm,IBnül;BIkic©karBak;B½n§nwgsiT§ikar
garsiT§imnusS nigneya)aykñúgnamPaBCaédKU. elakEføgfa³ {cMNucTaMgenHkMBugeqøIyqøgBnül;Kña
eTAvijeTAmk. minTan;mankarseRmcGVIeT. minmankarpþac;RbB½n§karGnueRKaHBn§elITMnijTaMgGs;
elIkElgEtsBVavuFKWeKGacBüÜr b¤ GacbnþeTAmuxeTot. kñúgsac;erOghñwgkm<úCashkarCamYy EU CaédKUGPivDÆn_. eyIgGt;EmnCasRtÚvCamYyKñapg b:uEnþcMNucxøH EU RtÚv[eyIgBnül;R)ab;[ek,aH
k,ayGMBIGVIEdl EU )andwgtamsarB½t’man nigtamr)aykarN_tamGgÁkarepSgeTot}. elakEføg
bnþfa³ {enHCaGVIEdlQrelIPaBCaédKUBIeRBaH EU minEmnCaGñkdak;GaNaniKmelIkm<úCaeT.
 
GtßbTmun   GtßbTbnŽab; >

Your may interested in