MAY 18, 2014 : \LŚvenH elakGńk Gacsžab; viTüśCaPasaExµr )anTaMgelIkMuBüŚT½r nigelITUrs½BŽéd ehIyGacsžab;kmµviFIpSayeBlmun²eTotpg. Now you can listen to Khmer radio on PC and mobile phones. You can also listen to previous broadcast programs. Thank You.
KPP joins call to boycott but NEC CPP brush off legitimacy concerns hailing number of parties
Written by khdarith   
Wednesday, 16 May 2018
GtIt CNRP nigbkS 1 eTotRbkasminTTYlsÁal;kare)aHeqñat xN³bkSkan;GMNac
fa CakarQñanIs
PñMeBj³ GtItKNbkSRbqaMg nigKNbkSmYyeTotEdltaMgxøÜnCaGñkRb
qaMgEdrenaH)anRbkasminTTYlsÁal;lT§ple)aHeqñat nigmincUlrYmQr
eQµaHe)aHeqñatnaExkkáda xagmuxenHeT edaycat;TukCa {kare)aHeqñat
Ekøgkøay} EdlminqøúHbBa©aMgBIqnÞ³ Blrdæ nigCakarerobcMedIm,IRbKl;GM
Nacbnþ[bkSRbCaCnrbs;elaknaykrdæm®nþI h‘un Esn xN³bkSkan;
GMNacGHGagfaCakarQñanIs niglabBN’. karRbkasrbs;bkSneya)ayTaMg 2 KWGtItbkS
se®gÁaHCatiEdlCaKURbECgneya)ayd¾s½kþismnwgbkSRbCaCnkm<úCa EdlCabkSkan;GMNac nigmYy
eTot KWKNbkSGMNacExµr)aneFVIeLIgb:unµanem:ag bnÞab;BIKN³kmµaFikarCatierobcMkare)aHeqñat
¬KCb¦ bgðajBIKNbkSneya)aycMnYn 20 EdlRtÚv)ancuHbBa¢IeQµaHedIm,IcUlrYmRbkYtRbECgkñúg
kare)aHeqñatéf¶TI 29 Exkkáda. eTaHCay:agNakñúgcMeNamKNbkSTaMgenaHmanKNbkSEt 4 b:ueNÑaHEdl K>C>b> RbkaskalBIéf¶cnÞfa RtÚv)anTTYlsÁal;CapøÚvkarrYmmanKNbkSRbCaCn
km<úCaKNbkSExµrrYbrYmCati KNbkSsBa¢atikm<úCa nigKNbkSyuvCnkm<úCa. edayELkKNbkSCag
10 epSgeTot K>C>b> kMBugBinitü. tamry³esckþIEføgkarN_rbs;xøÜnkalBIyb;éf¶cnÞKNbkS
se®gÁaHCatiEdlRtÚvrMlayedaytulakarkMBUl)anefáaleTasrdæaPi)alelaknaykrdæm®nþI h‘un Esn
nig K>C>b edayGHGagfa )andkCeRmIsBlrdæm©as;eqñattamry³karminGnuBaØat[GtItKNbkS
rbs;xøÜncUlrYmRbkYtRbECgkare)aHeqñatCatinaExkkáda. GtItKNbkSse®gÁaHCatiEdlGtItRbFan
bkSenHelak kwm suxa kMBugRtÚv)anXuMxøÜnkñúgBn§naKarRtBaMgpøúgCitRBMEdnkm<úCa-evotNam k¾)an
BüakrTukCamunfa kare)aHeqñatEdlnwgRbRBwtþeTAenAéf¶TI 29 Exkkáda qñaM 2018 xagmuxCa {kar
e)aHeqñatEkøgkøay} minqøúHbBa©aMgBIqnÞ³RbCaBlrdæExµr nigCa {karsmøab;RbCaFibetyü} enAkm<úCa
CaedIm. CagenHeTotGtItKNbkSmYyenHk¾)aneFVIkarGMBavnavedayebIkcMhkuM[Blrdæm©as;eqñat
eTAe)aHeqñat. esckþIEføgkarN_manxøwmsarfa³ {KNbkSse®gÁaHCatiGMBavnavdl;RbCaBlrdæExµr
eFVIBhikarkuMcUlrYmkare)aHeqñatenAéf¶TI 29 Exkkáda qñaM 2018 xagmuxenH. karmineTAe)aHeqñat
CasiT§irbs;Blrdæmñak;² ehIyminmaneTaskMhusGVIenaHeT eRBaHminmanc,ab;NatRmÚv b¤bgçM[Blrdæ
mñak;²eTAe)aHeqñateLIy. karmineTAe)aHeqñatKWmann½yfaKaMRTKNbkSse®gÁaHCatikñúgcitþ ehIycg;
[KNbkSse®gÁaHCatimkdwknaMRbeTs edIm,Imankarpøas;bþÚrCaviC¢man}. GtItbkSRbqaMgEdl)anQñH
ekAGItMNagra®sþ 55 kñúgrdæsPakalBIkare)aHeqñatqñaM 2013 k¾GMBavnavdl;shKmn_GnþrCati {kuM
TTYlsÁal;lT§pl} énkare)aHeqñatedayGHGagfaCakare)aHeqñat {minRtwmRtÚv nigminRsbc,ab;}
edayelIkBIsµartIénesckþIEføgkarN_rYmrbs;RbeTscMnYn 45 énRkúmRbwkSasiT§imnusSGgÁkarsh
RbCaCatiEdl)aneFVIeLIgkalBIExmIna. esckþIEføgkarN_sgát;F¶n;fa³ {CamYyKñaenHEdr KNbkS
se®gÁaHCatik¾GMBavnavdl;RbeTsCb:un bBaÄb;CMnYy nigKaMRTdl;KN³kmµaFikarCatierobcMkare)aH
eqñatEdl)an)at;bg;ÉkraCüPaB nigsuRkwtPaB minGacerobcMkare)aHeqñat[RbRBwtþeTAedayesrI
RtwmRtÚvyutþiFm’ nigeCOCak;)aneLIy}. RsedogKñaenHEdrKNbkSGMNacExµrEdlsßabnikKNbkS
enHKWelak sYn esrIrdæa kMBugCab;Bn§naKarenAeLIy nigFøab;RbkasmincUlrYmkare)aHeqñateday
elIkehtuplBIsßanPaBneya)ayenaH kalBImSilmijk¾)anecjesckþIEføgkarN_fanwg {minTTYl
sÁal;lT§pl} énkare)aHeqñatnaeBlxagmuxpgEdr. KNbkSenH)ancat;Tuk K>C>b> bc©úb,nñfa
{KµanPaBÉkraCü GBüaRkwt nigRtwmRtÚv}. esckþIEføgkarN_rbs;KNbkSGMNacExµrEdldwknaMeday
RbFanfµIKWelak sYg suP½NÐ manxøwmsarfa³ {KNbkSGMNacExµr mincUlrYmdac;xatcMeBaHkarerob
cMe)aHeqñatminqøúHbBa©aMgBIqnÞ³RbCaBlrdæExµrKWCakarerobcMe)aHeqñatRbKl;GMNacbnþ[PaKIKNbkS
RbCaCn}. b:uEnþelak sux \san GñknaMBaküKNbkSRbCaCnkm<úCaEføgfaGtItKNbkSse®gÁaH
Cati)ansøab;eTAehIyenAEtminTTYlsÁal;karBit ehIyBYkeKKµansiT§iGVIedIm,IcUlrYmkarRbkYtRbECg
kare)aHeqñatnaeBlxagmuxenaHEdr. elakEføgfa³ {taMgBIKat;enArs; eFVIskmµPaBneya)aymk
Kat;minEdlTTYlxusRtÚvcMeBaHlT§plénkare)aHeqñatÉNa Kat;minTTYlxusRtÚvcMeBaHqnÞ³RbCa
Blrdæ. TnÞwmnwgkarERskQñH²rhUtdl;eBlcaj;eTALaM)a:Tat;ecallT§pleqñatRKb;GaNtþi b:uEnþ
\LÚvKat;søab;eTAehIyenAEtxøÜnÉgxøaMgeTot. xøÜnÉgsøab;)at;eTAehIyKµansiT§ineya)ay KµansiT§i
BlrdæGImkQrRbkYtRbECgCamYyeK eTARcENneK GuIcwgmkév:Rbhar eFVIxøÜnÉgRKan;ebI. ebIGt;BI
xøÜnÉgeTAeKeFVIminekIt b¤?}. elakbnþfa³ {lT§iRbCaFibetyüenAEtmankarrIkceRmInenAEtmansuBl
PaB enAEtmannirnþrPaB. KNbkSneya)ayTUeTAEdleKminelµIsc,ab; eKenAEteFVIskmµPaBeday
esrIRsbeTAtamc,ab;sþIBIKNbkSneya)ay GuIcwgkarniyayrbs;GtItKNbkSRbqaMg ´yl;fava
RKan;EtCakarRcENnQñanIsehIyykvb,Fm’labBN’EdlKat;EtgGnuvtþknøgeTAmkBUnpSMenAeBl
enHEtb:ueNÑaH}. elakfaebIeTaHbIGtItm®nþIKNbkSse®gÁaHCatixitxMeFVIkarGMBavnav[shKmn_Gnþr
Cati b¤RbeTsCb:unkuM[TTYlsÁal;lT§ple)aHeqñat b¤bBaÄb;CMnYydl;KN³kmµaFikarCatierobcMkar
e)aHeqñaty:agNak¾KµanRbeyaCn_Edr. elakbEnßmfakarGMBavnav[BlrdæeFVIBhikark¾minmanRbsiT§
PaBEdr. elak hgS BuT§a GñknaMBakü K>C>b RcanecalesckþIEføgkarN_rbs;GtItbkSse®gÁaHCati
nigbkS GMNacExµr nigcat;TukkareFVIGtßaFib,ayrbs;BYkeKKWCaectna {bMpøicbMpøajlT§iRbCaFibetyü}
enAkm<úCa. elakEføgfa³ {esckþIEføgkarN_rbs;KNbkSTaMg 2 KWCaesckþIEføgkarN_edIm,IbMpøic
bMpøajlT§iRbCaFibetyü nig kare)aHeqñatenAkm<úCa. K>C>b minGacTTYlyk)aneT}.
 
GtßbTmun   GtßbTbnŽab; >

Your may interested in