MAY 18, 2014 : \LŚvenH elakGńk Gacsžab; viTüśCaPasaExµr )anTaMgelIkMuBüŚT½r nigelITUrs½BŽéd ehIyGacsžab;kmµviFIpSayeBlmun²eTotpg. Now you can listen to Khmer radio on PC and mobile phones. You can also listen to previous broadcast programs. Thank You.
Interior Ministry puts provinces on high alert ahead of CNRP court date
Written by khdarith   
Tuesday, 14 November 2017
bBa¢a[GaCJaFreRtómkmøaMgmunsvnakarrMlay CNRP
PñMeBj³ RksYgmhaépÞ )anENnaM[ GPi)alraCFanI extþTUTaMgRbeTs
erobcMRkúmkargarRbcaMbBa¢a sRmab;tamdan nigedaHRsaybBaðaBak;B½n§
eTAnwgGVIEdlRtÚv)anGFib,ayfaCa {])ayklpþÜlrMlMrdæaPi)al} xN³
eBlEdltulakarkMBUlkMBugeRtómebIksvnakarelIsMNuMerOgrMlayKN
bkSse®gÁaHCatienAéf¶RBhs,t×xanEs¥kenHxN³EdlRkúmemFavIRksYg
mhaépÞ
k¾)andak;P½sþútagbEnßmeTAtulakarkñúgkarbþwgrMlayKNbkSRbqaMgEdlmanRbCaBlrdæe)aHeqñat
KaMRTesÞIrBak;kNþalRbeTsenH. kñúglixitrbs;RksYgmhaépÞecjéf¶TI 13 Exvicäika EdlcuHhtßel
xaedayelak s exg rdæm®nþIRksYgmhaépÞ)anENnaMeTAGPi)alraCFanI extþTUTaMgRbeTs[erobcM
RkúmkargarRbcaMbBa¢asRmab;tamdan nigedaHRsaybBaðananaBak;B½n§nwg])ayklpþÜlrMlMrdæGMNac
Rsbc,ab;enAkm<úCa. elak s exg bBa¢ak;kñúglixitfa³ {edIm,IRKb;RKgtamdansPaBkarN_ nigedaH
RsaybBaðanana)anTan;eBlevlay:agqab;rh½senAtamrdæ)al raCFanI-extþ RksYgmhaépÞesñIÉk
]tþm elakCMTav erobcMRkúmkargarRbcaMbBa¢asRmab;tamdan nigedaHRsaybBaðananaBak;B½n§nwg])ay
klpþÜlrMlMrdæGMNacRsbc,ab;enAkm<úCacab;BIéf¶TI 15 Exvicäika qñaM 2017 teTAnwgraykarN_mk
RksYgmhaépÞ}. CamYyKñaenHkñúglixitdac;edayELkmYyeTotrbs;naykdæankNþalsNþab;Fñab;
énRksYgmhaépÞEdlcuHhtßelxaedayelak]tþmesnIy_Ék esk PUmI kalBIéf¶TI 8 Exvicäikak¾)an
ENnaMm®nþIrbs;xøÜn[ {RbmUlkmøaMgTaMgGs;RbcaMkartamnaykdæannImYy²edIm,IeRtómGnuvtþbTbBa¢a
eBlcaM)ac;} nig[RbcaMkar 24 em:agcab;BIéf¶TI 15 dl;éf¶TI 17 ehIy {RtÚvesøókBak;ÉksNæan
RbyuT§} nigRtÚvraykarN_mYyéf¶BIrdg. CamYyKñaenHelak KI tic emFavImYyrUbkñúgcMeNamemFavI
4 rUbtMNagRksYgmhaépÞ)anR)ab;GñkkaEsteRkayBI)andak;P½sþútagbEnßmeTAtulakarkMBUlkalBI
mSilmijfamanP½sþútagsMxan;²cMnYnbIbEnßmeTot dak;CUntulakarkMBUledIm,Idak;bnÞúkelIsMNuMerOg
rMlayKNbkSse®gÁaHCati. elakbBa¢ak;fa ÉksarTaMgenaHTak;TgnwgesckþIEføgkarN_rbs;Rkúm
emFavIEdlman 62 TMB½r nigÉksarBak;B½n§nwgbBa¢Ifñak;dwknaMKNbkSse®gÁaHCatiEdlman 117
rUbRtÚv)anesñIsuMp¥akskmµPaBneya)ay. elakbBa¢ak;fa³ {rhUtmkdl;eBlenHeyIg)andak;P½sþú
tagCaeRcInsn§wksn§ab;ehIyrwgmaMrhUtdl; 26 kBa©b;énP½sþútag. bBa¢IeQµaHenHKWeyIg)anTTYlBI
RksYgmhaépÞ)anseRmccugeRkayehIyykmkdak;enAtulakar. RkúmemFavIGacvaytémø)anfa
mYyryPaKrynwgQñHkþI nigtulakarBinitüP½sþútag nigrMlayKNbkSse®gÁaHCati}. nay]tþm
esnIy_ eKot c½nÞfariT§ GñknaMBaküGKÁsñgkarnKr)alCati )anR)ab;PñMeBjb:usþ×fa³ {´KitfaminxuseT
karBRgwgkmøaMgedIm,IeRtómxøÜnbMeBjParkic©eBlNaEdlmankarcaM)ac;}. elakbEnßmfanKr)al
manviFankarRbkbedaykarbt;Ebnrs;revIk ehIyGVIEdll¥bMputKWnKr)almincg;eRbIkmøaMgeRcIneT
edaysarGaceFVI[b:HBal;GarmµN_GñkeTscr. elakbBa¢ak;fa³ {eyIgnwgrkSaPaBs¶b;s¶at;Fmµta
b:uEnþeyIgk¾manviFankartamEbbenHEdr b:uEnþeBlsPaBkarN_tRmÚveyIgnwgeRbIR)as;kmøaMgeqøIytb
smRsb. kmøaMgnKr)alEdlmantYnaTIrkSasnþisuxépÞkñúg nigsgÁmRtÚvEtmanviFankarRbúgRby½tñ
eRtómCamunminGacRbEhs)aneTkalNaeyIgRbEhseBlmaneRKaHfñak;RbCaBlrdæeyIgsgÁmeyIg
nwgTTYlrgeRKaHGnþray}.
 
GtßbTmun   GtßbTbnŽab; >

Your may interested in