MAY 18, 2014 : \LŚvenH elakGńk Gacsžab; viTüśCaPasaExµr )anTaMgelIkMuBüŚT½r nigelITUrs½BŽéd ehIyGacsžab;kmµviFIpSayeBlmun²eTotpg. Now you can listen to Khmer radio on PC and mobile phones. You can also listen to previous broadcast programs. Thank You.
Hun Sen praises National Police while ordering them to vote in poll
Written by khdarith   
Wednesday, 16 May 2018
elak h‘un Esn eRkInrMB£kdl;kgkmøaMgTaMgGs;[eTAe)aHeqñatenAéf¶TI 29 Exkkáda
PñMeBj³ elaknaykrdæm®nþI h‘un Esn )aneRkInrMB£kdl;kgkmøaMgnKr)al
CatiTaMgGs;RtÚvEtkarBarsnþisux[)anl¥RbesIrsRmab;kare)aHeqñatCati
GaNtþiTI 6 nig sUm[kgkmøaMgTaMgGs;RtÚvEt eTAe)aHeqñat[)anRKb;²
KñaenAéf¶TI 29 Exkkádaxagmux xN³eBlEdlelaksm rgSúIGtItRbFan
GtItKNbkSse®gÁaHCati)anGMBavnavkuM[RbCaBlrdæExµreTA
cUlrYmkare)aHeqñat. kareRkInrMB£krbs;elaknaykrdæm®nþIenH)aneFVIeLIgtamry³sarCUnBrmYycuH
éf¶TI 12 Ex]sPa EdlGbGrsaTrTivaCaRbvtþisa®sþénBiFIKRmb;xYbelIkTI 73 énkarbegáItkg
kmøaMgnKr)alCatikm<úCaenAéf¶TI 16 Ex]sPaEdleTIbEtRtÚv)anpSBVpSaykalBImSilmij. elak
h‘un Esn )aneRkInrMB£kdl;kgkmøaMgnKr)alCatiRtÚvFana[)annUvbriyakassnþisuxl¥RbesIrsRmab;
kare)aHeqñat nigRtÚvbMeBjkatBVkic©CaBlrdæ edayRtÚveTAe)aHeqñatenAéf¶TI 29 Exkkáda qñaM 2018
xagmux. sarrbs;elaknaykrdæm®nþI)anbBa¢ak;dUecñHfa³ {clna]TÞamrbs;Cnk,t;CatienAEtmine)aH
bg;nUvmhicäta b:unb:gbgáGsßirPaBdl;RbeTsCati Biessb:unb:gbMpøajkic©dMeNIrkar niglT§ple)aH
eqñatskl naeBlxagmuxenH. dUecñHkgmøaMgnKr)alCatienAmanParkic©eRcIneTotEdlRtÚvbMeBj
edIm,IFanaPaBsuxsanþCUnRbCaBlrdæ nigFana)annUvbriyakassnþisuxl¥RbesIrsRmab;yuT§nakar
e)aHeqñateRCIstaMgtMNagra®sþnItikalTI 6 énrdæsPa[dMeNIrkarRbkbedayeCaKC½y>>>}. elak
KUsbBa¢ak;fa³ {m®nþInKr)alCatiTaMgGs;RtÚvbMeBjkatBVkic©CaBlrdæedayRtÚvGeBa¢IjeTAe)aHeqñat
enAéf¶TI 29 ExkkádaqñaM 2018 [)anRKb;²KñakuMbIGak;xaneLIy}. CamYyKñaenHelaknaykrdæm®nþI
)ansEmþgnUvkardwgKuN nig)anelIksresIr BIkarxitxMRbwgERbgrbs;kgkmøaMgnKr)alCatiEdl
elakfa )anseRmcnUvsmiT§plCaeRcInsRmab;Catieday)anxitxMBüayamCmñHral;]bsKÁ ts‘UbþÚr
pþac;karBarexOnsnþiPaB GFibetyüPaBCati nig)anbegáItsñaédy:agFMeFg {kñúgkarrkSanUvsßirPaB
CIvPaBsgÁm nigRbRktIPaBsßab½nkMBUlrbs;rdætamry³karvayRbhar[braC½ynUv])ayklBis
Bulrbs;BYkGmitþEdl)anXubXitCamYybreTs b:unb:gpþÜrMlMraCrdæaPi)alRsbc,ab;tamEbbEpn
bdivtþn_BN’ deNþImykGMNac pÞúyBIeKalkarN_énlT§iRbCaFibetyü}. k¾b:uEnþelak Cam c½nÞnI
GtIttMNagra®sþmkBIGtItKNbkSse®gÁaHCati)anEføgfaRbsasn_rbs;elaknaykrdæm®nþIEdl
sresIrkgkmøaMgEdlelakcat;Tukfa )anTb;sáat;clnabHe)ar b¤bdivtþn_BN’KWCasiT§irbs;elakkñúg
kareFVIGFib,ay k¾b:uEnþRbCaBlrdæKat;dwgGs;ehIyfa vaBuMmanclnabHe)ar b¤k¾bdivtþn_BN’NamYy
ekIteLIgdUckarelIkeLIgrbs;elaknaykrdæm®nþIenaHeT. elakEføgfa kareTAe)aHeqñat b¤mineTA
e)aHeqñat vaKWCasiT§irbs;RbCaBlrdæmñak;²KµanGñkNamñak;GacmkbgçM)aneT. elak c½nÞnI bBa¢ak;fa³
{vaCasiT§irbs;RbCaBlrdæmñak;² minmanc,ab;NaEcg edIm,IbgçitbgçM[BlrdæeTAe)aHeqñateT ehIy
cMeBaHkgnKr)alEdl ¬elaknaykrdæm®nþI¦ suM[eTAe)aHeqñat k¾CasiT§irbs;buKÁlmñak;²}. >>>eyIg
bdiesFKµankarpþÜlrMlMrdæaPi)altamry³kareFVIbdivtþn_BN’s¥IenaHeT ehIyerOgenHnrNak¾eKdwg
Edr}. elak sux \san GñknaMBaküKNbkSRbCaCn)anEføgfa kgkmøaMgRbdab;GavuFKat;eFVITahan
Kat;eFVIb:Ulis eFVICakgraCGavuFhtß BYkKat;k¾mansiT§ieFVIneya)aydUcRbCaBlrdæTUeTAEdr min)an
)at;siT§ieFVIneya)ayenaHeT. elakbBa¢ak;fa³ {Kat;enAEtmansiT§i edIm,IsEmþgqnÞ³rbs;Kat;ehIy
kare)aHeqñatenAéf¶GaTitüeRkAem:agkargarsñÚlrbs;Kat; dUecñHKat;GaceTAe)aHeqñat)an dUecñHKµan
karecaTRbkan;fa raCrdæaPi)alsmøútKMramkMEhgkmøaMgRbdab;GavuF[eTAe)aHeqñatGIeT}. elak
bBa¢ak;fa³ {karsmøútKMramkMEhgluHRtaNaEtfa BYkEhgRtÚvEteTAe)aHeqñat[GjebI mine)aH[
GjedaHs½kþidUcenH)aneKehAfa KMramkMEhg. enHRKan;EtCakarrMB£kGMBavnavvaminEmncUleTAkñúg
lkçN³smøútKMramkMEhgeT}. xN³Edlkare)aHeqñatkan;EtxitCitcUlmkdl;elak sm rgSúI GtIt
emdwknaMGtItKNbkSRbqaMgEdlkMBugnireTsxøÜnÉgenAeRkARbeTs )aneFVIkarGMBavnavCajwkjab;
kuM[RbCaBlrdæeTAe)aHeqñatedayelak)ancat;Tukkare)aHeqñatenAéf¶TI 29 ExkkádaxagmuxEdlKµan
vtþmanrbs;GtItKNbkSse®gÁaHCatifa Cakare)aHeqñatEkøgkøay edIm,Ib®gÁb;kic© {[elak h‘un Esn
)anbnþkan;GMNacteTAmuxeTot}. elIsBIenHeTotelak sm rgSúI )anecaTRbkan;faKNbkStUc²
KNbkS {Gab} KNbkS {Gm<ilGMEBk} EdlcUlrYmenAkñúgkare)aHeqñatxagmuxKWRtÚv)anbegáIteLIg
edayelaknaykrdæm®nþI. y:agNak¾edayelak h‘un Esn )ancat;TukkareXasnamin[RbCaBl
rdæeTAe)aHeqñatfa CaTegVIrMelaPc,ab;sþIBIkare)aHeqñateRCIstaMgtMNagra®sþ nigpÞúyBIrdæFmµnuBaØkm<úCa
nig)anCMruj[RbCaBlrdæExµrRKb;rUbeTAe)aHeqñat kuMbIxanenAcugExkkádaxagmux nigk¾)anGMBavnav[
RbCaBlrdæe)aHeqñatCUnKNbkSRbCaCnkm<úCarbs;elak edIm,I[elakeFVICanaykrdæm®nþIbnþeTot.
 
GtßbTmun   GtßbTbnŽab; >

Your may interested in