MAY 18, 2014 : \LŚvenH elakGńk Gacsžab; viTüśCaPasaExµr )anTaMgelIkMuBüŚT½r nigelITUrs½BŽéd ehIyGacsžab;kmµviFIpSayeBlmun²eTotpg. Now you can listen to Khmer radio on PC and mobile phones. You can also listen to previous broadcast programs. Thank You.
Hun Sen muses on prisoners after Sokha bail denied
Written by khdarith   
Tuesday, 13 March 2018
m®nþIfa ebIelak kwm suxa søab; rdæaPi)alTTYlerobcMbBa©úHsB b¤bUCa
PñMeBj³ m®nþInaMBakübkSkan;GMNacGHGagfa RbsinebIGtItembkSRb
qaMgelak kwm suxa EdlkMBugCab;XuMsøab;enaH rdæaPi)alelaknaykrdæ
m®nþI h‘un Esn CaGñkTTYlxusRtÚv  kñúgkarerobcMbBa©úHsB b¤bUCasB
EdlkarEføgenHxN³EdlRkúmemFavIkMBugRBÜy)armÖGMBIsuxPaBrbs;
elak kwm suxa EdlkMBugRTúDeRTam GacRbQmnwgkarsøab;. xN³
EdlRkúm
emFavIkarBarkþI[elak kwm suxa GtItRbFanKNbkSse®gÁaHCatiEdlRtÚv)anrMlaykMBugRBÜy)armÖ
BIsuxPaBrbs;kUnkþIkan;Ety:ab;yuWneTA² nigRtÚv)anecaTsYrfa RbsinebIelak kwm suxa søab;kñúgKuk
{etIGñkNaTTYlxusRtÚv?} elak sux \san GñknaMBaküKNbkSRbCaCnkm<úCaEdlCabkSkan;GMNac
GHGagfa ebIelak kwm suxa søab;kñúgBn§naKarEmnenaHrdæaPi)alnwgTTYlxusRtÚvyksBelak kwm
suxa eTAbBa©úH b¤bUCatamRbéBNI. EføgtamRbB½n§eteLRkamkalBIéf¶esAr_elak sux \sanbBa¢ak;
fa³ {minEmnCaerOgBi)akyl;eT ebIsinCa kwm suxa søab;enAkñúgKukenaH etIGñkNaTTYlxusRtÚv?1-
kwm suxa CaGñkTTYlxusRtÚvxøÜnÉgBIeRBaHsøab;xøÜnÉg Gt;manGñkNasøab;CamYyeT? 2- emexøagEdl
bBa¢a[ kwm suxa RbRBwtþGMeBIk,t;Cati CaGñkrYmTTYlxusRtÚvEdlbNþal[ kwm suxa RtÚvcab;xøÜn
edayGMeBIk,t;Cati 3- ebIsinCa kwm suxa søab; Emn raCrdæaPi)alkm<úCamankarTTYlxusRtÚvkñúgkar
yksBeTAbBa©úH b¤ bUCa RsbtamTMenomTmøab;RbéBNIExµr}. CamYyKñaenHkalBIyb;éf¶esAr_TI 10
ExmInaEdrenaHEføgkñúg»kascUlrYmBiFIbuNüTenøRbcaMqñaMelIkTI 4 EdleFVIeLIgry³eBl 3 éf¶naextþ
kNþalcab;BIéf¶TI 9 dl; 11 ExmInaqñaM 2018 eRkamRbFanbT {TenøsnþiPaB mitþPaB nignirnþrPaB
eTscrN_} elaknaykrdæm®nþI h‘un Esn k¾)anelIkCasMNYrGMBIGñkCab;XuMEdlTMngsMedAdl;GtItem
bkSRbqaMgelak kwm suxa pgEdr EdlelakelIkeLIgfa etImanRbCaCnb:unµannak;EdlRBÜy)armÖ
BIGñkCab;Kuk?. elak h‘un Esn Eføgfa³ {´BitCasb,ayrIkrayCamYykarerobcMenHenAelITwkdI
énsnþiPaB ehIyRbCaCnk¾sb,ayrIkrayEdr. etIeBlenHRbCaCnrUbNaxøHeTAEdlkMBugRBÜy)armÖ
BIGñkCab;Kuk Cab;Rcvak;mYycMnYntUcenaHRbCaCneyIgmanCag 16 lannak;ehIy etImanb:unµannak;
EdlkMBugEtekItTukçCamYyGñkCab;Kuk Cab;Rcvak;}. elak Ehm suCati emFavImñak;kñúgcMeNamemFavI
7 rUbrbs;elak kwm suxa R)ab;PñMeBjb:usþ×BImSilmijfa elak kwm suxa manCMgWelIsQam Twkenam
Ep¥m nigKabsrés. elakbBa¢ak;famuneBlelak kwm suxa RtÚvcab;xøÜnkalBIedImExkBaØaqñaM 2017
elakRtÚv)anevC¢bNÐitNat;[eTAeFVIkarvHkat;CMgWKabsrésenARbeTssigðburI EtRtÚv)anxkxaneday
sarelakRtÚvGaCJaFrcab;xøÜn. elakEføgfa³ {tamFmµtamnusSeyIg ebIkalNaQWeyIgRtÚvEtBüa
)al. ebIkalNaeyIgGt;Büa)al GaCMgWhñwgvaenAEtQW vaenAEtb:HBal; vaenAEtrMxan GaCMgW 2 eTot
TwkenamEp¥m nigelIsCatisárhñwg GahñwgvaCaCMgWcas; b:uEnþvamankarlM)ak enAeBlEdlKat;Cab;XuM.
bUkrYmGaCMgWKabsrésmYyeTot vab:HBarelIdMeNkrbs;Kat;}. elakbEnßmfa³ {tampøÚvc,ab; mnusS
ebIkalNaQWRtÚvmankarBüa)al eTaHbImnusShñwgCaGñkeTas b¤RtÚv)anXuMxøÜnk¾eday c,ab;nItiviFIRBhµ
TNÐeK)anniyayehIy ebIkalNaGñkCab;XuMmanCMgWKWxagGaCJaFr xagBn§naKarRtÚveFVIr)aykarN_mk
m®nþICMnaj ehIym®nþICMnajcuHmkBinitü. eyIgcg;[mankarBüa)alCMgWrbs;Kat;[)ansmRsb KW
manevC¢bNÐitCMnaj}.
 
GtßbTmun   GtßbTbnŽab; >

Your may interested in