MAY 18, 2014 : \LŚvenH elakGńk Gacsžab; viTüśCaPasaExµr )anTaMgelIkMuBüŚT½r nigelITUrs½BŽéd ehIyGacsžab;kmµviFIpSayeBlmun²eTotpg. Now you can listen to Khmer radio on PC and mobile phones. You can also listen to previous broadcast programs. Thank You.
Govt eyes road repairs to restore Siem Reap
Written by khdarith   
Tuesday, 30 June 2020
pøÚv 38 ExSkñúgRkúgesomrabnwgRtÚvsßabnaeLIgvij
esomrab³ raCrdæaPi)alkMBugEsVgrkRbPBfvika edIm,IerobcMsßabna
ehdæarcnasm<½n§pøÚvcMnYn 38 ExS kñúgRkúgesomrabeLIgvij[dUceTA
nwgRkúgRBHsIhnuEdleTIb)aneFVIpøÚvrYcedIm,IelIksÞÜymuxmat;RbeTs
CatienAelIqakGnþrCati nigTak;TajePJóveTscr. enHebIeyagtam
karelIkeLIgrbs;elak s‘un can;ful rdæm®nþIRksYgsaFarNkar nig
dwkCBa¢Ún
kñúgeBldwknaMkic©RbCuMBiPakSaCamYyelak eTo sIha GPi)alextþesomrabelIkargarBak;B½n§nwg
karsikSa KeRmagGPivDÆn_ehdæarcnasm<½n§kñúgRkúgesomrab extþesomrabkalBIéf¶TI 27 Ex
mifuna qñaM 2020. elak s‘un can;ful )anEføgfa ehdæarcnasm½n§pøÚvkñúgRkúgesomrabdl;eBl
EdlRtÚvsikSaerobcMEpnkarem edIm,IeFVIkarCYsCul nigEklm¥eLIgvijdUcpøÚvkñúgRkúgRBHsIhnu[
s½kþismCaTIRkúgeTscrN_ edIm,IelIksÞÜymuxmat;RbeTsCatienAelIqakGnþrCatitamry³ePJóv
eTscrGnþrCati. elakbBa¢ak;fa³ «raCrdæaPi)alkMBug  sikSaEsVgrkRbPBfvika edIm,IGnuvtþ
KeRmagehdæarcnasm½n§pøÚv 38 ExSenH. extþesomrabCab:Ulesdækic©d¾sMxan;mYyrbs;km<úCa
nigCatMbn;tP¢ab;pøÚvesdækic©)at;dMbg-esomrab». elakbnþfa KeRmagpøÚvemcMnYn 38 ExS srub
RbEvgRbmaN 98,34 KILÚEm:RtkñúgenaHrYmmanpøÚv 2 KnøgmanRbEvgRbmaN 44 KILÚEm:Rt nig
pøÚv 4 KnøgmanRbEvgRbmaN 54 KILÚEm:Rt. latsn§wgkñúgsgáat;TaMg 12 rbs;Rkúgesomrab
nigmYyEpñksßitenARsúk)aKgkñúgKeRmagGPivDÆn_ehdæarcnasm½n§kñúgRkúgesomrab. rdæm®nþIrUb
enHelIkeLIgfa bc©úb,nñKeRmagEdlRksYgkMBugCYsCul Eklm¥eLIgvijkñúgRkúgesomrabrYmman
KeRmag pøÚvvagRkúg pøÚvextþelx 2 SR 3 RbEvg 14,95 KILÚEm:RtbMEbkBIpøÚvCatielx 6 Rtg;
KILÚEm:Rtelx 308+830 dl;KILÚEm:Rt 319+600 RkalekAs‘U DBST nigpøÚvxñarcas; (vifI
semþc Ca suIm) RbEvg 4,60 KILÚEm:RtbnþBIpøÚv 7 mkra cab;BIpøÚvelx 2SR3 eqaHeTAkan;pøÚv
extþelx 265F CaedIm. GPi)alextþesomrabelak eTo sIha EføgfaKeRmagerobcM sßabna
ehdæarcnasm½<n§pøÚvTaMg 38 ExS CabNþúMbNþajpøÚvemy:agRbTak;RkLakñúgRkúgesomrab. pøÚv
TaMgenHnwgCYysRmÜldl;kareFVIdMeNIrrbs;Blrdæk¾dUcCaePJóveTscrkñúgextþesomrab kat;
bnßyeBlevlakñúgkardwkCBa¢Ún nigcracrTMnijRKb;RbePT. kat;bnßykarkksÞH nigeRKaH
fñak;cracrN_ RBmTaMgelIkkm<s;esaPNPaBTIRkúgesomrab[s½kþismCaTIRkúgeTscrN_
vb,Fm’ nigRbvtþisa®sþrbs;km<úCa. elak)anEføgfa³ «extþesomrabKWCaextþeTscrN_vb,Fm’
nigRbvtþisa®sþ ehIysßanPaBehdæarcnasm½<n§pøÚvCaeRcInRtÚveFVIkarCYsCul nig Eklm¥eLIgvij.
KeRmagExSpøÚvemTaMg 38 ExSEdl)ansikSaenH KWCasrésQam nigCaebHdUgrbs;extþ edIm,I
kMeNInesdækic© eTscrN_ nigesaPNPaBrbs;extþ». elak h‘ag suT§ayutþ GñknaMBakü RksYg
saFarNkar nigdwkCBa¢Ún )anEføgkalBIéf¶mSilmijfa bc©úb,nñenHRksYgsaFarNkar nigrdæ
)alextþesomrabkMBugBiPakSaKñaelIEpnkareménkarerobcMehdæarcnasm<½n§pøÚvTaMg 38 ExS
eLIgvij. elakfaCMhanbnÞab;nwgesñIeKalkarN_eTArdæaPi)aledIm,IKitKUrelIkarpþl;fvikakñúg
karGnuvtþKeRmagEtmþg. elakEføgfa³ «\LÚveyIgkMBugsikSaelIbøg;em. cMeBaHkargarbnÞab;
eyIgRtÚvBiPakSaelIerOgfvika. dUecñHeRkaykarRbCuMBiPakSaKña eyIgeXIjfa pøÚvman 38 ExS
manRbEvgCag 89 KILÚEm:Rt EdlRtÚvsßabnaeLIgvij edIm,IeFVI[pøÚvkñúgRkúgesomrabenHs¥at».
 
GtßbTmun   GtßbTbnŽab; >

Your may interested in