MAY 18, 2014 : \LŚvenH elakGńk Gacsžab; viTüśCaPasaExµr )anTaMgelIkMuBüŚT½r nigelITUrs½BŽéd ehIyGacsžab;kmµviFIpSayeBlmun²eTotpg. Now you can listen to Khmer radio on PC and mobile phones. You can also listen to previous broadcast programs. Thank You.
Govt adopts national lifelong learning policy
Written by khdarith   
Wednesday, 12 June 2019
KN³rdæm®nþI Gnum½tesckþIRBageKalneya)aysþIBIkarsikSaeBj 1 CIvit
PñMeBj³ KN³rdæm®nþIkalBIéf¶suRk )anGnum½t eKalneya)ayCatisþIBI
karsikSaeBj 1 CIvit enAkñúgkic©RbCuMKN³rdæm®nþI EdldwknaMedayelak
naykrdæm®nþI h‘un Esn. enHebItamkarRbkasrbs;RksYgGb;rM kalBI
éf¶suRk. ebItamesckþIRbkasenAelI  ehVsb‘ukRksYgGb;rM bBa¢ak;fa
eKalneya)ayCatisþIBIkarsikSaeBj 1
CIvitenH manckçúvis½yGPivDÆn_RbCaCnkmúCaRKb;rUb[manviC¢asm,Ta bMNinsm,Ta criyasm,Ta
nigKuNtémø edIm,IrYmcMENk begáInesdækic© nigelIkkms;suxdumCIvitbuKÁl nigsgÁm tamry³kar
pþl;»kassikSaeBj 1 CIvit RKb;eBlevla RKb;TIkEnøg nigRKb;meFüa)ay. RksYgGb;rM)anRbkas
fa eKalneya)ayenHnwgpþl;»kas nigKaMRTRbCaCnkmúCaRKb;rUb[TTYl)ankarsikSatamRKb;rUb
PaB nigeRbIR)as;cMeNHdwgtamCMnajEdlTTYl)an edIm,IbegáInRbsiT§PaB KuNPaB plitPaBkargar
nigR)ak;cMNUl RsbtamyuKsm½ybec©kviTüaB½t’man nigsgÁmBuT§i. elak rs; suvaca GñknaMBakü
RksYgGb;rM )anR)ab;PñMeBjb:usþ×fa eKalneya)ayCati sþIBIkarsikSaeBj 1 CIvitenH KWCMruj[RbCaCn
kmú<CakøayCaRbCaBlrdæskl RsbtamtRmÚvkarsgÁm nigninñakarvivDÆn_rbs;sklelak Biessbri
bTTIpSarkargar. elakfa³ «eKalneya)ayCatisþIBIkarsikSaeBj 1 CIvit manckçúvis½yGPivDÆn_
RbCaCnkm<úCaRKb;rUb [manviC¢asm,Ta bMNinsm,Ta kaysm,Ta nigKuNsm,Ta edIm,IrYmcMENk
begáItesdækic© nigelIkkms;suxdumnIykmµCIvitbuKÁl RKÜsar nigsgÁmtamry³karpþl;»kassikSa
eBj 1 CIvitRKb;eBlevlaRKb;TIkEnøg nigRKb;meFüa)ay». elak rs; suvaca bBa¢ak;fa eKalneya
)ayCati sþIBIkarsikSaeBj 1 CIvitmaneKalbMNgpþl;»kas nigKaMRT[RbCaCnRKb;rUbTTYl)an
karsikSatamRKb;rUbPaB nigeRbIR)as;cMeNHdwgtamCMnajEdlTTYl)anedIm,IbegáInRbsiT§PaB KuN
PaB plitPaBkargar nigR)ak;cMNUl RsbtamyuKsm½ybec©kviTüaB½t’man nigsgÁmBuT§i. ebItam
elak suvaca RKb;PaKIBak;B½n§ )ancUlrYmBiPakSasuICeRmA nigRKb;RCúgeRCayelIxøwmsareKal neya
)ayCatienH. eKalneya)ayCatienHnwgTTYl)ankarGnum½tcugeRkaynaeBlxagmuxqab;². bnÞab;
mkRksYgGb;rMnwgshkarCamYyRKb;PaKIBak;B½n§ edIm,IerobcMEpnkarskmµPaBsRmab;GnuvtþeKal
neya)ayCatienHrYmKña. enAkñúgÉksarvis½yGb;rMqñaM 2030 EdlplitedayGgÁkarPaBCaédKU
Gb;rMénGgÁkareRkArdæaPi)al (NEP) esckþIRbkasTIRkúgGuInQuneqaHeTArkkarGb;rMmanKuNPaB
briyab½nñ smFm’ nigkarsikSaeBj 1 CIvitsRmab;TaMgGs;Kña )an[dwgfa RKb;GayuTaMgGs; rYmTaMg
mnusSeBjv½y KYrEtman»kaskñúgkarsikSaeronsURt nigbnþkareronsURtrbs;BYkeK. esckþIRbkas
bBa¢ak;eTotfa karcab;epþImtaMgBIeBlcab;kMeNItsRmab;karsikSaeBj 1 CIvit sRmab;TaMgGs;Kña
enARKb;bribT nigenARKb;kRmitTaMgGs;énkarGb;rM KYrEtRtÚv)anbgáb;enAkñúgRbB½n§Gb;rMtamry³yuT§
sa®sþ nigeKalneya)ayrbs;sßab½n kmµviFIEdlmanFnFanRKb;RKan; nigPaBCaédKUrwgmaMenAkRmit
mUldæan fñak;tMbn; fñak;Cati nigGnþrCati.
 
GtßbTmun   GtßbTbnŽab; >

Your may interested in