MAY 18, 2014 : \LŚvenH elakGńk Gacsžab; viTüśCaPasaExµr )anTaMgelIkMuBüŚT½r nigelITUrs½BŽéd ehIyGacsžab;kmµviFIpSayeBlmun²eTotpg. Now you can listen to Khmer radio on PC and mobile phones. You can also listen to previous broadcast programs. Thank You.
Golden Dragon drills start not a threat says RCAF
Written by khdarith   
Thursday, 14 March 2019
lMhat;naKmaskgT½Bkmú<Ca-cin )ancab;epþImCapøÚvkarenAextþkMBt
kMBt³ lMhat;naKmasqñaM 2019 EdlR)arB§eFVIeLIg rvagkgeyaFBl
exmrPUminÞ nigkgT½BrMedaHRbCaCncin «edIm,IBRgwgkic©shRbtibtþikar
» rvagRbeTsTaMg 2 )ancab;epþImebIkCapøÚvkar kalBImSilmij enA
TIlan)aj;RKab;Bit salahVwkhVWn «eteCaEsnCuMKirI» rbs;kgBltUc
elx 70 enARsúkCuMKirI edayman kgT½Bkmú<Ca-cin cUlrYmRbmaN
2 800 nak;
nigmaneRbIR)as;GavuFyuT§PNÐTMenIb². kareFVIsmyuT§naKmasRTg;RTayFMelIkenHeFVIeLIgbnÞab;BI
RbeTs kmú<Ca )anp¥akkareFVIsmyuT§eyaFaCamYykgT½BshrdæGaemrikkalBIqñaM 2017 CaGVIEdl
GñkviPaKyl;fa kmúCakMBugbegáInkarBwgEp¥kelIcinkan;EtxøaMgeLIg nigCasBaØaénkarXøatq¶ayBIsh
rdæGaemrik. elak QuM suCati GñknaMBaküRksYgkarBarCati)ansresrbegðaHenAelIehVsb‘ukrbs;
elakkalBImSilmijfa lMhat;hVwkhVWnrvagkgT½BkmúCa nigkgT½BcinenHmin mankarKMramkMEhg
GñkNaTaMgGs; pÞúyeTAvij smyuT§enH KWCakarbgðajnUvkarcUlrYmEfrkSasnþisuxkñúgtMbn; tamry³
karpøas;bþÚrbTBiesaFKñaEtb:ueNÑaH CaBiessbTBiesaFRbyuT§RbqaMgGMeBIePrvkmµ CYyse®gÁaHRbCa
Blrdñ eBlmaneRKaHmhnþrayFmµCatiCaedIm. elakbBa¢ak;fa³ «lMhat;hVwkhVWnnaKmas epþatsMxan;
elIRbFanbTkic©karmnusSFm’ nigkarRbqaMgePrvkmµEdlCa»kassRmab;kgT½BRbeTsTaMg 2 RtÚv
sikSaeronsURteTAvijeTAmkedIm,IbegáInsmtßPaBviC¢aCIv³ sRmab;bMeBjParkic©karBarRbeTsCati
kan;EtmanRbsiT§PaB nigxøaMgkøaEfmeTot». elIsBIenH elakfa minEtb:ueNÑaH lMhat;naKmas
qñaM2019 KWCakarcUlrYmcMENkCMrujTMnak;TMngmitþPaBkmú<Ca- cin [kan;EtrwgmaMxøaMgkøa CaBiesskic©
shRbtibtþikar rvagkgeyaFBlexmrPUminÞ nigkgT½BrMedaHRbCaCncin. elak suCati KUsbBa¢ak;fa³
«bc©úb,nñenH TMnak;TMngcin-kmú<Ca )anQandl;cMNuckMBUl nigl¥CageBlNa²TaMgGs; EdlmitþPaB
CaEdkEfbenH )anekIteLIg kñúgdMNak;kaldwknaMrbs; semþcGKÁmhaesnabtIeteCa h‘un Esn nig
Ék]tþm suI CInPIg RbFanaFibtIcin. RbeTs kmú<Ca nigRbeTs cin nwgbnþBRgwgBRgIkTMnak;TMng nig
kic©shRbtibtþikard¾rwgmaMenHbEnßmeTotedIm,IGPivDÆkic©shRbtibtþikarRKb;RCúgeRCay». kgT½B
kmú<Ca-cin )aneFVIlMhat;naKmasenAkñúgRbeTs kmú<Ca cMnYn 2 elIkrYcmkehIy edayelIkTI1 enAqñaM
2016 nigelIkTI2 enAqñaM 2018. PaKITaMg2 )anÉkPaBKñabegáIt[manlMhat;hVwkhVWnenH erogral;
1 qñaMmþg edIm,IBRgwgkic©shRbtibtþikareyaFa. nay]tþmesnIy_ \t sar:at; GKÁembBa¢akarrg nig
CanayesnaFikarcRmúH énkgeyaFBlexmrPUminÞ )anEføgenAkñúgeBlebIkkalBImSilmijfa³ «kareFVI
lMhat;smyuT§naKmasenH KWminEmnCakarKMramkMEhgdl;RbeTsNa b¤buKÁlNaeLIy xN³Edl
RbeTsCitxag k¾mankareFVIsmyuT§dUcKñaEdr dUcCakareFVIrvagGaemrik-éf CaedIm». elak \t sar:at;
bEnßmfa smyuT§rvagkgT½Bkm<úCa nigkgT½BcinenH nwgeFVIeLIgCaerogral;qñaM nigmanlkçN³RTg;
RTayFMCabnþbnÞab;edIm,IBRgwgsmtßPaBdl;kgT½Bkmú<Ca EdlenHnwgeFVI[kgT½Bkmú<CacMeNjeday
TTYl)anbTBiesaFCaeRcInBIxagPaKIcinTak;TgnwgkarRbqaMgGMeBIePrvkmµ karse®gÁaHeRKaHmhnþray
nigrebobvar³CaeRcIneTot. enAkñúgBiFIenH PaKIcin ]tþmesnIy_ hVwg s‘an nayrgesnaFikarkgT½B
eCIgeKak tMbn;xagt,Úg k¾)anEføgEdrfa lMhat;smyuT§rYmKñaénkgT½BTaMg 2 kmú<Cacin naKmasqñaM
2019 KWCaynþkar Cak;EsþgmYyrbs;fñak;dwknaM énRbeTsTaMg 2 kñúgkarCMruj[kan;EtsuICeRmAnUv
kic©shRbtibtþikarelIvis½yhVwkhVWneyaFa nigcUlrYmelIkkms;smtßPaBkgT½BénRbeTsTaMg 2 [
kan;EtrIkceRmIneqaHeTAmux RbkbedayGtßn½yCayuT§saRsþ. ebItamm®nþIeyaFakm<úCa smyuT§qñaM
2019 enH )ankMNt;ykRbFanbTkarRbqaMgePrvkmµ nigmnusSFm’ Edlmanxøwmsar nigviFIsa®sþ
rYmman³ TI1 lMhat;TIbBa¢akarcat;taMgkñúgrUbPaBvresnatUc RbyuT§RbqaMgePrvkmµrYmKña kareFVIEpn
karfñak;vresnatUc kardak;ecjnUvesckþIebþCJacitþRbyuT§ karerobcMRbB½n§bBa¢a karbBa¢asmyuT§ enA
elItu nigkarbBa¢aRbtibtþikarRbqaMgePrkmµ. TI2 lMhat;elITIlan rYmman karXøaMemIl segátesuIb
karN_ kareLamB½T§ karshkarvayluk karvaykemÞcCadMNak;kal karrMedaHcMNab;xµaMg kare)as
sm¥at kemÞcCMrMePrvkr nigkargarmnusSFm’ karse®gÁaHRbCaBlrdæ BIeRKaHFmµCati karbMeBjParkic©
eRkamqRtGgÁkarshRbCaCati nigvisVkmµCaedIm. smyuT§enHmankarcUlrYmBIkmøaMgrbs;PaKIcin
mancMnYn 252 nak; nigPaKIkmúCacMnYn 2 542 nak;. cMeBaH GavuFyuT§PNÐ EdlRtÚveRbIR)as;enAkñúg
lMhat; naKmasqñaMenH rYmmandUcCa rfBasEdk rfeRkaH kaMePøIgFM kaMePøIgt,al; ]T§mÖaKcRk GavuF
KaMRTBIelIGakas nigmanbEnßm nUvkareRbIR)as;RbB½n§bBa¢aTMenIbKW RdÚn edIm,IeFVIkar[Tan;sPaB
karN_. elak mas nI GñksikSaRsavRCavBIkarGPivDÆsgÁm)anelIkeLIgkalBIeBlfµI²enHfa sm
yuT§naKmasenH bgðajkan;Etc,as;fa RbeTskmúCa)annigkMBugBwgEp¥kRbeTscinkan;EtxøaMgeLIg
edIm,IkarBarplRbeyaCn_ nigGMNac xN³eBlEdlkmú<Cae)aHbg;ecalbs©imRbeTs ehIyfa cin
)annigkMBugeRbIR)as;kmúCaedIm,IcMeNjplRbeyaCn_PUmisa®sþneya)ay. elakbnþfa³ «smyuT§
lMhat;naKmasenHvanwgeFVI[ mankarykcitþTukdak;kan;EtxøaMgeLIgEfmeTotBImhaGMNacbs©im
RbeTs ehIyfa kmú<CaminKYrrujRbeTs[cUleTAkñúgsßanPaBs®gÁamRtCak;». b:uEnþelak Kin Pa
RbFanviTüasßanTMnak;TMngGnþrCatikm<úCaénraCbNÐitüsPa cat;TukkarelIkeLIgEdlfa RbeTs
km<úCa )annigkMBugBwgBak;RbeTs cin ehIye)aHecalshrdæGaemrikfa Cakaryl;RcLM edaysar
EtshrdæGaemrikKWCaGñkEdl)aneFVIRBegIykenþIycMeBaHRbeTs kmú<Ca. elakbBa¢ak;fa³ «\LÚv
eyIgmanPaBCitsñiT§suIcgVak; nigsuICeRmAxøaMgCamYycin ehIyticb¤eRcInEdleFVI[eKyl;RcLM eday
eKvaytémø eyIgfa eTarTn;eTArkRbeTs cin». elakfa RbeTs km<úCa RtÚvkarCMnYyBIRbeTs cin
TaMgbec©keTs smÖar bTBiesaF nigyuT§sa®sþkgT½BedIm,IeFVIkarGPivDÆsmtßPaBkgT½Brbs;xøÜn
kñúgkarkarBarCati nigGFibetyüPaB ehIyRbeTs kmú<Ca minGacrg;caM shrdæGaemrik)aneTeday
sarGaemrik)aneFVIRBegIykenþIycMeBaHkmú<Ca. elakfa³ «smyuT§nwgCYypøas;bþÚrbTBiesaF ehIy
nigTTYl)annUvcMeNHdwgfµI² yuT§sa®sþfµIkñúgvis½ykgT½BehIyeFVI[eyIgeRtómlkçN³sRmab;yuT§
sa®sþkarBarCatirbs;eyIg».
 
GtßbTmun   GtßbTbnŽab; >

Your may interested in