MAY 18, 2014 : \LŚvenH elakGńk Gacsžab; viTüśCaPasaExµr )anTaMgelIkMuBüŚT½r nigelITUrs½BŽéd ehIyGacsžab;kmµviFIpSayeBlmun²eTotpg. Now you can listen to Khmer radio on PC and mobile phones. You can also listen to previous broadcast programs. Thank You.
Court hears Thak Lany appeal defamation conviction
Written by khdarith   
Friday, 11 August 2017
CRmHkþI fak; LanI GtItsmaCikRBwT§sPabkSRbqaMg
PñMeBj: sala]T§rN_kalBImSilmij)anelIkykerOgkþI®sþICnCab;ecaT
fak; LanI GtItsmaCikRBwT§sPamkBIKNbkS sm rgSúI Edl)anecaT
Rbkan;elak h‘un Esn naykrdæm®nþI nigRbFanKNbkSRbCaCnCaGñk
erobcMsmøab;elak bNÐit Ekm LI CaGñkviPaKsgÁm. GgÁCMnuMCRmH)an
ebIksvnakarRbmaNCa 20 naTIedayKµanvtþmanCnCab;ecaTnigemFavI
rbs;
CnCab;ecaTEtGgÁsvnakar)ancat;TukfaerOgenHGacdMeNIrkartamnItiviFI)anehIyk¾)anseRmcelIk
saldIkaeTARbkasenAéf¶TI 29 ExsIha. sMNuMerOgenHRtÚv)ansaladMbUgraCFanIPñMeBjRbkassal
RkmkalBIéf¶TI 17 Ex vicäika 2016 seRmcpþnÞaeTaseQµaH fak; LanI 1 qñaM 6 ExnigBin½yR)ak; 8
lanerolrYmbgÁab;[CnCab;ecaTsgsMNgCMgWcitþeTAelaknaykrdæm®nþI h‘un Esn RtwmEt 100 erol
b:ueNÑaH. elaknaykrdæm®nþI h‘un Esn EdlmantMNagelakemFavI KI tic )andak;BakübNþwgbþwg®sþI
CnCab;ecaTrUbenH. elakecARkmbøg; sMNag RbFanRkúmRbwkSaCMnuMCRmH)anGanGgÁehtufasMNuMerOg
CaedImcmEdlnaM[elaknaykrdæm®nþIbþwgCnCab;ecaT fak; LanI enHKWenAem:ag 8 knøHRBwkéf¶TI 29
ExkkádaqñaM 2016 CnCab;ecaT fak; LanI )aneFVIevTikasaFarN³enAPUmi-XuM)atag RsúklMpat;
extþrtnKirI. edaykñúgcMeNamGñkcUlrYmenaHeQµaH fak; LanI )anRbkasfakarsøab;rbs;elakbNÐit
Ekm LI KWCakarerobcMrbs;naykrdæm®nþI h‘un Esn. elakRBHraCGaCJa sr ysfavr³ tMNagmha
GyükarenAkñúgsvnakar)ansnñidæanfa³ {´yl;fasalRkmrbs;tulakarfñak;eRkamseRmcpþnÞaeTas
CnCab;ecaT 1 qñaM 6 ExenHmanlkçN³RtwmRtÚvehIy. dUecñH´sUmtmál;salRkmTukCa)ankar
dEdl}. elakemFavI KI tic emFavIkarBarsiT§i[elaknaykrdæm®nþI h‘un Esn R)ab;dl;RkúmGñkyk
B½t’manenAeRkAbnÞb;svnakarpgEdrfasMNuMerOgenHbnÞab;BIsaladMbUgraCFanIPñMeBjpþnÞaeTasmkCn
Cab;ecaT fak; LanI minsuxcitþnwgsalRkmenaHehIy[emFavIrbs;Kat;bþwgmksala]T§rN_ EteBl
]T§rN_elIksMNuMerOgKat;mkCMnuMCRmHEbrCamincUlehIyEfmTaMgmin[emFavIcUlsvnakareTotehIy
emFavI)andak;BaküsuMelIkeBlCMnuMCRmH. elak emFavI Eføgfa³ {P½sþútagkalBIenAsaladMbUg)an
cak;XøIbEdlCMTavniyayfasuxminsuxeTAsmøab;elak Ekm LI. enHbBa¢ak;BIectnaehIysemþcmin
suxcitþ. smþI fak; LanI CakarekgRbv½Ba©xagneya)ay[mhaCns¥b;semþc. ´sUmesñIRkúmRbwkSa
BicarNatmál;salRkmrbs;tulakarfñak;eRkamTukdEdl}. elak KI tic EføgfarhUtmkdl;sala
]T§rN_emFavIrbs;CnCab;ecaTk¾KµanP½sþútagGVIbgðajdl;tulakarEdrKWeKcmincUlkarBareT. elak sM
suKg; emFavIkarBarsiT§i[CnCab;ecaT)anEføgfaebIBinitüpøÚvc,ab;KWsala]T§rN_RtÚvekaHehACnCab;
ecaTry³eBl 3 ExmunsvnakarkñúgkrNICnCab;ecaTenAeRkARbeTs. karCUndMNwgenH]T§rN_RtÚv
ykeTAlMenAzanrbs;CnCab;ecaTenAkñúgRbeTskm<úCaedIm,I[RkúmRKÜsarKat;Et]T§rN_xkxaneKarB
eTAtamnItiviFIc,ab;rhUtebIksvnakarEdlkUnkþIminTTYl)andIkaekaH. elak suKg; Eføgfa³ {kar
seRmccitþrbs;sala]T§rN_CRmHerOgenHCakarseRmccitþmYyminRsbeTAtambBaØtiþc,ab;eTehIykUn
kþI´minGacTTYlyk)an. emFavInwgbþwgCMTas;edIm,I[sala]T§rN_CRmHeLIgvij}.
 
GtßbTmun   GtßbTbnŽab; >

Your may interested in