MAY 18, 2014 : \LŚvenH elakGńk Gacsžab; viTüśCaPasaExµr )anTaMgelIkMuBüŚT½r nigelITUrs½BŽéd ehIyGacsžab;kmµviFIpSayeBlmun²eTotpg. Now you can listen to Khmer radio on PC and mobile phones. You can also listen to previous broadcast programs. Thank You.
CNRP visited by Thai officials after protester extradited
Written by khdarith   
Tuesday, 13 February 2018
smaCikbkSRbqaMgEdlkMBugsuMsiT§iRCkekanenAéf P½yxøacnwgkarnireTsmkkm<úC a
vij

PñMeBj³ \sSrCnKNbkSRbqaMgrbs;km<úCaEdlkMBugEsVgrksiT§iRCkekan
enAkñúgRbeTséfRtÚv)annKr)aléfcuHeTARtÜtBinitükñúgry³kalb:unµanéf¶
fµI²enH edaybgá[ mankarP½yxøac GMBIkarcab;bBa¢Únmkkm<úCavij. Gñk
neya)aykm<úCarab;sibnak;)aneKcecjBIRbeTskm<úCa eRkayBIKNbkS
se®gÁaHCatirbs;BYkeKRtÚv)anrMlayTaMgbgçMkalBIéf¶TI 16
Exvicäika qñaM 2017 bnÞab;BIkarcab;xøÜnelak kwm suxa EdlCaRbFanKNbkSRbqaMgd¾FMmYyenH.
skmµCnmñak;kñúgcMeNamBYkeKKWelak Kg; m:as; EdlnwgRtÚveFVICaebkçCnsRmab;tMNagra®sþKNbkS
RbqaMgenAkñúgkare)aHeqñatCatinaqñaMenHmuneBlKNbkSrbs;elakRtÚv)anrMlayEføgfa kalBIéf¶esAr
_nKr)aléf)ancUlbnÞb;rbs;elakedIm,IBinitüÉksarGñkKaMRTbkSRbqaMgkm<úCa b:uEnþelakmin)an
enApÞHeTeBlenaH. elakEføgBImSilmijfa³ {kñúgry³kalb:unµanéf¶enHkñúgTIRkúg)agkk mankarb:un
b:gbMPitbMP½yF¶n;F¶rmkelIskmµCnrbs;eyIgEdlkMBugesñIsuMsiT§iRCkekanneya)ay}. elakbnþfa³
{kmøaMgRbdab;GavuFrbs;éfenAEtRbcaMkartamdanenAeBleyIgeTAeRkA nigRtLb;mkvij. BYkeK
Qb;LanmYyenATIenaH nigbnþXøaMemIleyIg}. elakGHGagfa rfynþEdlRbcaMkarenAmuxGapat
minrbs;elakKWmansøakelxeyaFa. elak)anEføgeTotfa³ {BYkeKBinitüsBVRKb; sUm,IEtTUrs½BÞrbs;
eyIg>>> ehIyBYkeKBinitürkÉksardUcCalixitqøgEdn. bnÞab;BIBYkeKBinitürYc BYkeKftrUbCaP½sþú
tag. BYkeK)ancakecjeTAvijedaysareyIgmanÉksarRKb;RKan;}. tamtYelx KWmancMnYnepSgKña
b:uEnþebItamcMnYn)a:n;RbmaNCag 100 nak;kMBuglak;xøÜnenAkñúgRbeTséf ehIyBak;kNþalénBYkeK
kMBugsuMsiT§iRCkekanCaCnePosxøÜn. elak m:as; )anEføgfa cMnYnenHKWCit 200 nak;ehIyRbmaN
60 PaKryénBYkeK)ancab;epþImdMNak;kalTImYyénkarEsVgrksiT§iRCkekanBIGgÁkarshRbCaCati.
GtIttMNagra®sþKNbkSse®gÁaHCatielak Lúg butþa )anEføgfa BYkeKCag 10 nak;)anEsVgrksiT§i
RCkekanenARbeTsGU®sþalI b¤nUEvlesLg;. kareFVIbtüab½nGñkRsI sM suxa EdlCaCnePosxøÜn
km<úCaEdlRtÚv)ankat;eTaskM)aMgmux[Cab;Bn§naKar 2 qñaMBak;B½n§nwgkrNIKb;Es,keCIgeTAelIsøak
KNbkSkan;GMNac )aneFVI[mankarP½yxøackan;EtxøaMgeLIgfa rdæaPi)alnwgEsVgrkkarbBa¢Únskmµ
CnKNbkSRbqaMgRtLb;mkvij. karcuHeTARtÜtBinitürbs;nKr)aléfRtÚv)anbBa¢ak;edayGtItecA
sgáat;KNbkSse®gÁaHCatimñak; EdlkalBIdMbUg)aneKcxøÜneTARbeTséf b:uEnþ)anRtLb;mkraCFanI
PñMeBjvij. EføgedaysuMminbeBa©jeQµaH elak)anbBa¢ak;fa elak)anTak;TgCitsñiT§CamYyshkarI
enATIRkúg)agkkEdlRtÚv)ancuHRtÜtBinitüedayGaCJaFréfpgEdr. elak)anEføgfa³ {BYkeK)an
niyayCamYy´GMBIbBaðaenHBYkeKniyayfa BYkeKBitCa)armÖ>>> BYkeKP½yxøackarbBa¢ÚnmkvijehIy
cab;dak;Bn§naKar}. elakbnþfa³ {BYkeKniyayfa nKr)aléfmkBinitüfaetITidæakarrbs;BYkeKput
kMNt;b¤Gt;? BYkeKtwgruwgNas; enAeBlTidæakarrbs;BYkeKputkMNt;}. elakbnþfa PaKeRcInbMput
énshkarIrbs;elakKWeRbITidæakareTscrN_Edlmanry³eBl 2 Ex. eday\LÚvenH RtLb;mkRb
eTskm<úCavij elakk¾)armÖpgEdrGMBIsuvtßiPaBrbs;elak. elak)anEføgfa³ {RbsinebIBYkeKmincUl
citþeyIg BYkeKGaceFVIGVImYyedIm,IecaTRbkan;eyIg}. GñknaMBakürdæaPi)aléfelak Werachon Su
kondhaptipak
min)aneqøIytbsMeNIsuMGtßaFib,aykalBImSilmij xN³m®nþIRksYgkarbreTséf
déT²eTotminGacTak;Tg)an. GñknaMBakünKr)alCatielak eKot c½nÞfariT§ Eføgfa nKr)alkm<úCa
min)anesñIsuMbtüab½nGñkRsI sM suxa eT b:uEnþGaCJaFrkm<úCatamdanedayykcitþTukdak;. elak)an
Eføgfa³ {eyIgminesñIsuMeT b:uEnþtamdan enAeBleyIgdwgfa GaCJaFréfcab;xøÜnKat;edaysarrs;enA
xusc,ab; ehIybBa¢ÚnRtLb;mkvij eyIgrg;caMTTYlKat; nKr)alBYkeKmanbec©keTsrbs;BYkeK}.
elak c½nÞfariT§ )anEføgbnþfa³ {eyIgminesñIsuM b:uEnþeyIgkMBugtamdan vaCaCMnajmYy}. enAeBlsYr
faetIGaCJaFrkm<úCaesñIsuMrdæaPi)aléfBinitüm®nþIKNbkSse®gÁaHCatiEdlkMBuglak;xøÜnb¤Gt; elak
can;fariT§i bdiesFmineqøIysMNYrRtg;. elak)anEføgfa³ {GñkKYrEtyl;ehIyfa RbeTséfCaRbeTs
esrI minEmnCaRbeTskumµúynIsþ RbsinebIeyIgBak;B½n§nwgerOgneya)ay b¤siT§imnusS BYkeKnwgmin
cab;[eyIgeT BYkeKnwgminniyayCamYyeyIgelIbBaðaenaH}. elakbnþfa³ {RbsinebIvaCakrNIehtu
plneya)ay éfBYkeKnwgmineFVIkarCamYyeyIgeTeyIgyl;GMBIeKalneya)ayrbs;BYkeKehIyeyIg
nwgminniyayeTAkan;BYkeKGMBIerOgneya)ay. eyIgminefakniyayeTABYkeK}.
 
GtßbTmun   GtßbTbnŽab; >

Your may interested in