MAY 18, 2014 : \LŚvenH elakGńk Gacsžab; viTüśCaPasaExµr )anTaMgelIkMuBüŚT½r nigelITUrs½BŽéd ehIyGacsžab;kmµviFIpSayeBlmun²eTotpg. Now you can listen to Khmer radio on PC and mobile phones. You can also listen to previous broadcast programs. Thank You.
Boeung Kak activists stand trial for intentional assault
Written by khdarith   
Friday, 15 March 2019
RKÜsarskmµCnbwgkk; 4 rUbRtÚv)antulakarCMnuMCRmHkþIBIbThigSa
PñMeBj³ RkúmRKÜsarskmµCndIFøIbwgkk;cMnYn 4 nak; RtÚv)antulakarebIk
svnakarCMnuMCRmHBImSilmij Bak;B½n§nwgkarecaTRbkan; kñúgbTeRbIhigSa
edayectna kalBICit 2 qñaMmun. elak esg ehog RBHraCGaCJargén
GyükarGmsaladMbUgraCFanIPñMeBj )anekaHehA[RkúmRKÜsarskmµ
CndIFøIcMnYn4 nak; maneQµaH GñkRsI Eg:t Xun GñkRsI eGg hYy GñkRsI
eGg RsIh‘ag
nigGñkRsI eGg suxa [cUlrYmsvnakarBImSilmij edIm,IeqøIyedaHsarBIkarecaTRbkan;elIxøÜn tam
maRta 217 bThigSaedayectna Edl)anRbRBwtþenAcMNucmuxviharGuisøam kalBIExmifuna qñaM
2017. GñkRsI Eg:t Xun ehAyaymuaMmI EdlCaskmµCntv:asiT§idIFøImanv½yCit 80 qñaM )anEføg
eRkaybBa©b;svnakarkalBImSilmijfa kñúgsvnakarenH KWKµanPaKIedImbNþwgcUlxøÜnmkttaMgkþIenaH
eT KWmanEtRkúmRKÜsarrbs;xøÜnTaMg 4 nak; EdlRtÚv)antulakarecaTRbkan;BIbThigSaedayectna
Etb:ueNÑaH. GñkRsIyl;fa karekaHehABYkxøÜnkñúgeBlenH KWCakarekobsgát; nigraraMgBYkxøÜnkuM[man
karcUlrYmskmµPaBénkartv:aCamYyPriyaelak r:at; r½tñmunI Etb:ueNÑaH eRBaHkarecaTRbkan;enH KW
minRtwmRtÚvenaHeT. GñkRsIbBa¢ak;fa³ «karekaHehABYk´hñwg cab;epþImtaMgBIBYk´)ancUlrYmtv:aCamYy
GñkRsI Kwmh‘ag TamTar[edaHElgelak r:at; r½tñmunI eRBaHBYkeKcg;bMEbkBYkeyIg. y:agNaBYk´
enAEtbnþkarcUlrYmCYyelakRKÚmunI ebIeTaHCamankarraraMgk¾eday eRBaH´cg;)anyutþiFm’». GñkRsI
eGg suxa kUnRsI nigRtÚvCaCnCab;ecaTmñak;eTot )anniyayEdrfa karekaHehABYkxøÜnenAeBlenH
hak;mankarsgS½yy:agxøaMg eRBaHfa enAeBlekaHehA[cUlenaH tulakar Büayamdak;bnÞúkmkelI
xøÜn bnÞab;mkecARkmCMnuMCRmH eQµaH rs; samuIDI )anbgçM[BYkxøÜnpþitemédelIkMNt;ehtuedayBuMdwgBI
Gtßn½ykñúglixit ebIeTaHCaBYkxøÜn esñIsuMGan nigminRBmpþitemédk¾eday. GñkRsIbBa¢ak;fa³ «ÉRkLa
bBa¢IeQµaH enA subin sresrkMNt;ehtubMepøIsfa 1 eCrelICnrgeRKaH 2 eGg hYyenAkñúgehtu
karN_cUlbMEbk TaMgEdlBYk´mYycMnYn min)anenAkEnøgpg. vaGyutþiFm’Nas; sgÇwmfa tulakar
nwgelIkkarecaTRbkan;mkBYk´». GñkRsI sat pa edImbNþwgénerOgkþIhigSaenH )anR)ab;PñMeBj
b:usþ×BImSilmijfa xøÜnBitCamanCemøaHCamYycugcemøIyenaHBitEmn ehIyPøam² eRkaymanCemøaH
xøÜnk¾)andak;BakübNþwgenAb:usþ×sgáat;RsHck edIm,IEsVgrkyutþiFm’ BIkar)at;bg;RTBüsm,tþiEdlxøÜn
man EteRkayBIkardak;BakübþwgenHmk KWxøÜnminEdldwg nigRtÚv)antulakarekaHehAkñúgnamCaedIm
bNþwgmþgNaeLIy ehIykñúgkrNIsvnakarelIkenH k¾xøÜnBuM)andwgEdr. GñkRsIbBa¢ak;fa³ «´suM[Et
manyutþiFm’ Etkar´dak;Bakübþwghñwg ´xwgeBk Edlsux²mkév:´ ehIy)at;luy nigTUrs½BÞrbs;´
GuIcwg´cg;[mansMNgmk´ EttulakareKecaTBIGI k¾´Gt;dwgEdr eRBaH´minEdl)anTTYllixit
GIBItulakaresaH taMgBI´dak;bþwghñwg». lT§plénsvnakar y:agNaenaH tulakarnwgRbkassal
RkmseRmcelIskmµCnTaMg 4 nak; naéf¶TI 1 Ex emsa qñaM 2019. PñMeBjb:usþ× minGacsuMkarGtßaFi
b,ayBIelak lI supaNa GñknaMBaküsaladMbUgraCFanIPñMeBj)aneT kalBIéf¶mSilmij eRBaHelak
mineqøIytb.
 
GtßbTmun   GtßbTbnŽab; >

Your may interested in