MAY 18, 2014 : \LŚvenH elakGńk Gacsžab; viTüśCaPasaExµr )anTaMgelIkMuBüŚT½r nigelITUrs½BŽéd ehIyGacsžab;kmµviFIpSayeBlmun²eTotpg. Now you can listen to Khmer radio on PC and mobile phones. You can also listen to previous broadcast programs. Thank You.
Battambang vendors request goods back
Written by khdarith   
Thursday, 21 May 2020
km<úCa-éfrkSaTItaMgvivaT[sßitenAdEdl bnÞab;BIPaKIéf)anruHerIeragecjGs;
éb:lin³ GPi)alrgextþéb:linelak FU Pa [dwgfa erageQIEdléf
)ansagsg;enAelIExSbnÞat;RBMEdnkmú<Ca-éfkñúgtMbn;minTan;mankic©
RBmeRBóg [tMbn;s] RtÚv)anPaKIéfruHerIecjGs;ehIy eday)anÉk
PaBrkSatMbn;enH[sßitenAdEdl ehIykarcrcaebIkRBMEdnenAkñúg
extþenHGacnwgmanenAedImExeRkay.
karGHGagenH)aneFVIeLIgkñúgsnñisITsarB½t’mansþIBI «vDÆnPaB nigTisedAkargarbnþrbs;extþ
éb:lin» erobcMedayGgÁPaBGñknaMBaküraCrdæaPi)alkalBIéf¶TI 20 Ex]sPa naTIsþIkarKN³
rdæm®nþIEdlmanm®nþIénsßab½nmYycMnYnénextþéb:lin nigGñksarB½t’mancUlrYmCag 30 nak;.
elak FU Pa )aneqøIytbeTAkan;GñkkaEstfa kñúgvivaTenHrdæ)alextþeRkamkarcg¥úlbgðajBI
elak s exg rdæm®nþIRksYgmhaépÞ nigembBa¢akareyaFaPUmiPaK 5 )aneFVIkarcrcaKñaCamYy
PaKIéfedIm,IrkdMeNaHRsayenAkEnøgvivaT. kñúgenaHrdæ)alextþ)anTuklT§PaB[KN³kmµa
Fikarkic©karRBMEdnCaGñkseRmckñúgkarcrca. elakbBa¢ak;fa kñúgkic©RBmeRBógkalBIéf¶suRk
s)aþh_munPaKIéf)ansMNUmBr[PaKIkm<úCa kayGUr EdlkmúCa)ankaylubenaH[rkSaenA
sßanPaBdEdl. eRBaHGUrenHKWCaTIkMNt;RBMRbTl;EdlminTan;RtÚv)anedaHRsay ehIyPaKIéf
k¾)anruHeragTaMgGs;Edl)ansagsg;enAkñúgtMbn;enaHvijTaMgGs;. elakbEnßmfa³ «eRkaykar
ÉkPaBKña PaKITaMg 2 )anGnuvtþPøam²kalBIéf¶suRkknøgeTAenH. enAeBlEdleyIgkayGUr
enHcb; PaKIéf k¾eK)anruHerIeragrYcehIyEdr. GuIcwgbBaðaEdleyIgvivaTKñabnþicbnþÜcenATIenaH
RtÚv)anedaHRsaycb;CasßaBr ehIysßitkñúgsßanPaBdEdleLIgvij». cMENkkarcrcaebIk
RBMEdnkñúgextþenHelak FU Pa )an[dwgfa enAkñúgextþéb:linmanRckTVarGnþrCatimYysßitenA
PUmipSarRBM XuMsÞwgkac; RsúksalaeRkA EdlCab;nwgextþc½nÞb‘urIénRbeTséf. elakfa RckenH
)anbiTCasßaBredayminmankarqøgkat;TaMgTMnij nigmnusSecjcUlenaHeT. cMeBaHkarcrca
elakbBa©ak;faGacnwgmanenAéf¶TI 30 ]sPa b¤k¾edImExmifuna RbsinebIkarrIkraldalén
CMgWkUvId19 RtÚv)anrdæaPi)alcat;TukfaGs;manhaniP½y. elakbBa¢ak;fa³ «mkéf¶enH eyIg
minTan;TTYl)anB½t’manBIPaKIéfkñúgkarcrcaebIkRBMEdnenHeLIgvijeTeRBaHraCrdæaPi)aléf
elakkMNt;[extþrbs;éfmYyebIkRBMEdnnaMTMnijecjcUlPaKIkmú<Ca Et 1 RckeT. écdnü
extþc½nÞb‘urIrbs;éfmanRBMEdnCamYynwgextþéb:linpgCamYynwgextþ)at;dMbgpg». elakGPi
)alrgbnþfa³ «dUecñHeKrkSakaredaHdUrTMnijtamRckGnþrCatiELm. Éextþéb:linrkSaTuk b¤
biTsin. eyIgnwgeFVIkarcrcaCamYyKñaebIkRBMEdnenHeLIgvij». m®nþIsRmbsRmÜlsmaKm
GadhukRbcaMextþ)at;dMbg nigextþéb:lin elak yin em:glI elIkeLIgfalT§plénkarcrca
elIkic©karRBMEdnenH KWCaerOgl¥mYyEdlPaKITaMg 2 GacRBmeRBógKñaedaybeBa©ósnUvkar
eRbIR)as;nUvkmøaMgRbdab;GavuF. elakbEnßmfa tamc,ab;GnþrCati kalNaEttMbn;mYyEdl
minTan;mankic©RBmeRBóg b¤CatMbn;senH KµanPaKINamYyeTArMelaPbMBan)aneT. ebIsinCa
cg;eFVIGVImYyenAelItMbn;enH luHRtamankarÉkPaBBIPaKImçageTot. elakbBa¢ak;fa³ «ebI
niyayfa tMbn;sKWtMbn; 1 cMNuc 1 minTan;manPaBc,as;las; ehIyminEmnCarbs;PaKI
NamYyeT GuIcwgRtÚvEtman [karÉkPaBKña]. y:agNa´enAEtyl;eXIjfa Cakarl¥Edl
PaKI [TaMg 2] )anCECkKña sRmbsRmÜlKña)anTak;TgeTAnwgbBaðaRBMEdnenH». cMeBaHkic©
crcaebIkRBMEdnvij elak em:glI )anniyayEdrfa elakenAEtcg;[mankarcrcaNamYy
edIm,IebIkRBMEdnsRmab;[RbCaBlrdæExµr)anecj-cUlbnþGaCIvkmµ nigmuxrbrrbs;BYkeK
vij RsbeBlEdlbBaðaenH)anCH\T§iBlmkelIsßanPaBCIvPaBBlrdæxøaMg.
 
GtßbTmun   GtßbTbnŽab; >

Your may interested in