MAY 18, 2014 : \LŚvenH elakGńk Gacsžab; viTüśCaPasaExµr )anTaMgelIkMuBüŚT½r nigelITUrs½BŽéd ehIyGacsžab;kmµviFIpSayeBlmun²eTotpg. Now you can listen to Khmer radio on PC and mobile phones. You can also listen to previous broadcast programs. Thank You.
Mint show high character in this drama
Written by khdarith   
Monday, 11 March 2019
mYyerOgenH Mint elgcrwtGs;sÞH dl;b:HcMFøak;xøÜnRKwb eTIbnwksþay
Mint ChalidaCute mkBIb:usþ×elx3éf k¾CataraRsI EdlFøab;RKg
dMENgCatYFMGs;CaeRcInerOg nwgmkbeBa©jcritCatYGgÁepSgmYyeTot
kñúgExSerOgPaK «vasnapáasYK’»Rak Long Rohng EdlnwgpSayCUn
BITUrTsSn_ PNN. erOgfµIenH nagnwgrwtEteFVIeGayTsSnikCnmankar
PJak;ep¥Il CamYysmtßPaBsEmþg CatYRsIcrwt
kac qñas cUlcitþeFVItamEtcitþxøÜntamrebobCakUnRsIkñúgRtkUlGñkx<s;x<s; xuspÞúyRsLHBI-tY
ÉkRbús Top sEmþgCatYGgÁeQµaH Tula EdlCakUnGñkRk b:uEnþeBareBjedaycMeNHdwg nigsmtß
PaB. MintRtÚv)antak;EtgmkCaCakulnarI FMeLIgenAbreTs minEdlFøab;rejuréjuCamYybNþa
GñkEdlmanzan³TabCagk¾CaecARsIénm©as;Rkúmh‘un Likay EdlkMBugCYbRbTHnUvvibtþihirBaØvtßú.
Keerati )ancakecjBIRKÜsaredIm,IeFVItamkþIRsémrbs;xøÜnedayminEdlecHxVl;GVIGMBImnusSenA
CuMvijnag rhUtdl; éf¶mYyeBlRtÚvRbQmnwgkar)at;bg;RKb;y:ag nagRtÚvykcitþTukdak;dwknaM
RtÜtBinitübuKÁlikenAkñúgRkúmh‘unCMnYselakyay. eRkaymk nageXIjfaxøÜnÉg minGaccuH
sRmúgCamYynwgGñkRKb;Kña)an. tYGgÁ Tula(Top) k¾elcmuxmkedIm,IEtcaMcab;kMhusnageFVI
eGaynagsµúKsµajCaxøaMg. EtkarBitenABIeRkayPaBesaHRkekaH Kat;CamnusSeBareBjeday
PaBkk;ekþA. Keerati EtgEtTTYl)anGarmµN_kk;ekþAcEmøkcMeBaH Tula ebIeTaHCaBYkeKminsUv
RtÚvKñay:agNak¾eday. kuMePøcrg;caMtamdanTsSnaerOg «vasnapáasYK’» cak;pSaycab;BIéf¶TI
11 ExmIna qñaM2019 evlaem:ag 12:00éf¶Rtg; erogral;éf¶cnÞ-suRk bnÞab;BIerOg «Gñkmþay
Ekøgkøay».
 
GtßbTmun   GtßbTbnŽab; >

Your may interested in