MAY 18, 2014 : \LŚvenH elakGńk Gacsžab; viTüśCaPasaExµr )anTaMgelIkMuBüŚT½r nigelITUrs½BŽéd ehIyGacsžab;kmµviFIpSayeBlmun²eTotpg. Now you can listen to Khmer radio on PC and mobile phones. You can also listen to previous broadcast programs. Thank You.
Military ballot for BamBam released
Written by khdarith   
Thursday, 12 April 2018
lT§plcab;eqñatcUleFVITahanrbs;BamBam smaCikRkúm GOT& ecjehIy
edIm,IbMeBjEbbbT cUleFVI CaTahan tara K-Pop sBa¢atiéf BamBam
)aneFVIdMeNIreTAkan; RbeTskMeNIt kalBIeBl fµI²enH. smaCikRkúm
GOT& )anseRmccitþcuHeQµaHcUlbMeBjkatBVkic©CaTahanrbs;RbeTs
sRmab;GñkEdlRtÚvCab;Parkic©enH tRmÚv[eRCIskat 1kñúgcMeNam 2.
kñúgenaH Rbsincab;)ankatRkhm GñkenaHnwgRtÚvbeRmITahan 2qñaM
b:uEnþRbsincab;)ankatexµA nwgRtÚvrYcxøÜnBIkatBVkic©enH. BamBam RtÚvrg;caMry³eBlCaeRcInem:ag
TRmaMdl;evnxøÜn ehIyCalT§plenaH KWelakRtÚvrYcxøÜnBIkarbMeBjkatBVkic©enaH. tamesckþIray
karN_)an[dwgfa enHk¾edaysarGñksµ½RKcitþcUlbMeBjkargarenHeRcIn nigeBjkEnøgGs;. sRmab;
karcab;eqñatenaHeTotesat eFVIeLIgRKan;EtsRmab;bMeBjkEnøgenAsl;minTan;manGñkcUl. CamYy
lT§plenHEdr k¾minxusBI Nickhun ¬smaCikRkúm @PM¦ nig Ten ¬Rkúm NCT¦ Edlcab;)ansnøwk
eqñatrYcxøÜnBITahan. Cak;Esþg\LÚvenH BamBam ElgRBÜycitþTak;TgnwgkrNIenHeTotehIy
ehIyelaknwgeFVIdMeNIrRtLb;eTARbeTskUer:kñúgeBlqab;²enHEdr.

 
GtßbTmun   GtßbTbnŽab; >

Your may interested in