MAY 18, 2014 : \LŚvenH elakGńk Gacsžab; viTüśCaPasaExµr )anTaMgelIkMuBüŚT½r nigelITUrs½BŽéd ehIyGacsžab;kmµviFIpSayeBlmun²eTotpg. Now you can listen to Khmer radio on PC and mobile phones. You can also listen to previous broadcast programs. Thank You.
Know Chanyeol eat rice per meals
Written by khdarith   
Monday, 14 September 2020
maDFMdUcykS EtebIdwgfa Chanyeol júaM)ay1dgb:unµan enaHnwgPJak;ep¥Il
Chanyeol RtÚveK[rhsSnamfaCa  «ykS» RbcaMRkúm EXO eday
sarmaDrbs;elakFMCagsmaCikdéTeTot bUkrYmnwgkm<s; 185sg;
TIEm:Rtpg. taraRbúsrUbenH  )anhVwkhat;xøÜnÉgrhUtkøayCaburs
sac;duM mank,aleBaHTaMgkg;² ehIyelakEfmTaMgFøab;eFVI[GñkKaMRT
PJak;ep¥IlEdreBlbgðajmþg². b:uEnþGVIEdlkan;Etsµanmin
dl; ebIniyayBIrbbhUbcukvij eBldwgehIyRKb;Kñac,as;CaPJak;ep¥Il eRBaHvaminsUvsmnwgrUb
ragrbs;elakeLIy. fµI²enH Chanyeol )anbegðIb[GñkKaMRTdwgfa kñúgmYyCIvitenHelakjúaM
)ayEtknøHcaneKamtUceT ehIytaMgBIedImmkmanEt1dgKt;EdlelakjúaMGs;1can enaHKW
kalBIqñaMmun eBlelakeTA-júaMsac;GaMgCamYynwgsmaCikrYmRkúm mñak;enaHKµanGñkNaeRkABI
Kai eT. edaysardwgfa Chanyeol júaMtic EbbenHehIyeBleXIjjúaMGs;1can Kai k¾man
karPJak;ep¥IlEdr. ebIrmøwkkalBIenACa Trainee (GñkhVwkhat;cMNUlfµI) elakRtÚveKGnujati[
júaM)ayEt 1/4 éncancgÁwHeT ehIyenHk¾)anCaTmøab;mYysRmab;elakEdleFVI[ Fan sµan
mindl;. CakarBitNas;karhVwkhat;KµansÁal;eBlsRmak nigkartmGaharKWCa]bsKÁd¾FM
sRmab;CIvitCatara K-Pop. eTaHbICa Chanyeol Cab;CataraRbúsEdlmanragkaymaMmYn nig
sgðasßite-nAlMdab;kMBUlRbcaMvis½yenH b:uEnþedaysarEtkarlutdMxøÜnÉgnwgkarhVwkhat; nig
vin½yhUbcukenH EbrCaeFVI[elak)at;bg;Tmøab;hUbcuktamEbbFmµtaBImun.
 
GtßbTbnŽab; >

Your may interested in