MAY 18, 2014 : \LŚvenH elakGńk Gacsžab; viTüśCaPasaExµr )anTaMgelIkMuBüŚT½r nigelITUrs½BŽéd ehIyGacsžab;kmµviFIpSayeBlmun²eTotpg. Now you can listen to Khmer radio on PC and mobile phones. You can also listen to previous broadcast programs. Thank You.
Hot News Chen declares wedding
Written by khdarith   
Tuesday, 14 January 2020
ekþA²! Chen Rbkaserobkar RsbeBl SM TmøayfaxagRsIkMBugmanTm¶n;
CaerOgKYr[PJak;ep¥IlbMputecjBIsmaCiksERmk)anrbs; EXO KW Chen EdlRbkasfaxøÜnnwgerobkarkñúgeBlqab;². Chen EdlmaneQµaHBit
Kim Jongdae )anbegðaHsarmYyEdlsresr edayédpÞal;CUndl;Gñk
KaMRTTaMgGs;faelaknwgerobkar  kñúgeBlqab;². kñúgsarenaH elak
)ansresrfa³ «sYsþITaMgGs;Kña ´ Chen! ´manerOgmYycg;CRmabdl;
GñkKaMRTTaMgGs;dUc
enHeTIb´sresrsMbuRtmYyc,ab;enH. ´mindwgfaKYrcab;epþImrebobNaeT GuIcwg´hak;dUcCaP½y
bnþic. ´cg;køayCamnusSdMbUgEdlR)ab;B½t’manenHdl;GñkKaMRTTaMgGs;Edl´RsLaj;xøaMg
bMputdUcenHeTIb´seRmcecjsarmYyenHeTaHbI´minecHrabBakük¾edaycuH. ´manmitþRsIehIy
CaGñkEdl´cg;cMNayeBleBjmYyCIvitCamYy. ´k¾mankar)armÖ nigxVl;xVaycMeBaHGVIEdlnwg
GacekIteLIgTak;TgnwgkarseRmccitþrbs;´ b:uEnþ´cg;[RKb;Kñadwg[)anelOndUcCasmaCik
rYmRkúmrbs;´ Rkúmh‘un nigCaBiessGñkKaMRTTaMgGs;EdlEtgmanemaTnPaBmkelI´ dUcenH
eBlEdlB½t’manecjeTAGñkTaMgGs;minPJak;ep¥IlxøaMg ehIymunseRmcecjdMNwgenH ´k¾)an
BiPakSaCamYysmaCikrYmRkúm nigRkúmh‘unEdr». kñúgsardEdlenaH Chen k¾)anbBa¢ak;Edrfa
elaknwgerobcMmgÁlkarkñúgeBlqab;²Edr ehIyk¾mincg;lak;)aMgerOgenHBIGñkKaMRTEdr.
cMENkplitkmµ SM ÉeNHvijk¾)anecjmuxTTYlsÁal;karBitEdr RBmTaMg)anbEnßmeTotfa
mgÁlkarrbs; Chen nwgerobcMCalkçN³ÉkCns¶at;² nigsMNUmBrdl;GñkKaMRTk¾dUcCabNþaj
pSBVpSayTaMgGs;sUmmankareyaKyl;pg.
 
GtßbTmun   GtßbTbnŽab; >

Your may interested in