MAY 18, 2014 : \LŚvenH elakGńk Gacsžab; viTüśCaPasaExµr )anTaMgelIkMuBüŚT½r nigelITUrs½BŽéd ehIyGacsžab;kmµviFIpSayeBlmun²eTotpg. Now you can listen to Khmer radio on PC and mobile phones. You can also listen to previous broadcast programs. Thank You.
Why Olive Oil can change to bad for health
Written by khdarith   
Friday, 26 June 2020
etIeRbgGUlIvGacERbeTACaminl¥cMeBaHsuxPaBvijeT?
GñkRbEhlCaq¶l;ehIyfaetI eRbgGUlIv Gacpþl;plGaRkk;b¤Gt;
eRkayeBleRbIR)as;varYc ehIyenAsl;. BitNas; eRbgGUlIvPaK
eRcInGacmanGayukalyUrbMput 18 eTA 24 Excab;taMgBIebIkKMrb
varYc. sRmab;eRbgGUlIvRbePT Exgtra Virgin Olive Oils vijKWmin
sUvmankarékéqñeRcIneTehIyeRcInEtminsUvTukyUr)aneLIyRbEhl
12 eTA 18ExGIeT.
eRbgGUlIvEdlxUcKuNPaBRbEhlCaERbeTACalVIg EdleFVI[karcm¥inGaharrbs;GñkminTTYl
)anrsCatiq¥aj;eLIy. dbeRbgGUlIvxøHmanbBa¢ak;GMBIKuNPaBrbs;va dUecñHebIsinCaGñkmin
)aneXIjkarbBa¢ak;EbbenHeT ykl¥KYrEtEsVgyl;GMBIerOgenHsinmunseRmccitþTijykeTA
eRbIR)as;. Gñkk¾KYrEtrkSaeRbgGUlIvenAkñúgkEnøgEdlggwt nigRtCak;dUcCa kñúgTUEdlmanTVar
b¤kñúgTUrTwkkk. cUrcaMfa ebIsinCaGñkdak;vakñúgTUTwkkk vaRbEhlCaemIleTAragl¥k;bnþic.
enHKWCaRbtikmµFmµta²eTcMeBaHsItuNðPaBRtCak;² ehIyk¾minbBa¢ak;fa eRbgGUlIvenHxUcKuN
PaBEdr. CaTUeTA vak¾manRbeyaCn_EdrebIsinCadbrbs;vaRtÚv)anbegáIteLIgedaykBa©k;Ekv
BN’exµA dUcCaBN’ébtgexµA vanwgCYyTb;sáat;karcaMgBnøW EdlnaM[xUcKuNPaB)an.
 
GtßbTmun   GtßbTbnŽab; >

Your may interested in