MAY 18, 2014 : \LŚvenH elakGńk Gacsžab; viTüśCaPasaExµr )anTaMgelIkMuBüŚT½r nigelITUrs½BŽéd ehIyGacsžab;kmµviFIpSayeBlmun²eTotpg. Now you can listen to Khmer radio on PC and mobile phones. You can also listen to previous broadcast programs. Thank You.
These fruits can not put in refrigerator brcause it can destroy your health
Written by khdarith   
Monday, 14 September 2020
EpøeQIenH minGacTukkñúgTUrTwkkkeT eRBaHGacbMpøajsuxPaBGñk
xageRkamenH eyIg´nwgbgðajGñkBIEpøeQIEdlminGacTukkñúgTUr
Twkkk. etImanGVIxøHeTA?
1> GñkminKYrTukEpøeckkñúgTUrTwkkkeLIy eRBaHEpøeQImYyenHRbti
kmµCamYynwgsItuNðPaBTab. enAeBlEdlGñkTukkñúgTUrTwkkk nwg
eFVI[EpøeckenH gayeLIgsñamG‘ucexµA nigrlYyxøaMgNas;. dUcenH
Gñk-KYrEtTukeRkATUrTwkkkeTIbmingayxUc.
2> GñkminKYrykEpøRkÚceTAkøaeskñúgTUrTwkkkeLIy eRBaHsarFatuxøaj;EdlmanelIsMbkRkÚc
enaHGacRCabcUleTAkñúgsac;RkÚc eRkayeBlEdlGñkTukkñúgTUrTwkkk. CaehtuEdleFVI[Epø
RkÚcenaHGacERbrsCatiCalVIg)an.
3> Epøb‘½rEdlminTan;TuM minGacTukkñúgTUrTwkkkeLIy eRBaHenAeBlEdlvasßitkñúgsItuNðPaB
Tab GaceFVI[Epøb‘½renaHmingayTuM. dUcenH enAeBlEdlvaERbCaTuM eTIbGñkGacTukkñúgTUrTwk
kk)an.
4> Gñkk¾minGacTukEpøFuer:nEdlminTan;TuMkñúgTUrTwkkkEdr eRBaHvaGaceFVI[EpøeQImYyenHmin
GacTuM)an EfmTaMgGaceFVI[rlYypgEdr.
5> EpøsVayk¾minKYrTukkñúgTUrTwkkkEdr eRBaHGaceFVI[sac;énEpøeQImYyenHjúaMeTAminq¶aj;
eLIy edaymansarFatuTwkkñúgenaH.
dUcenH EpøeQI5RbePTxagelIenH GñkminGacTukkñúgTUrTwkkkeLIy.
 
GtßbTbnŽab; >

Your may interested in