MAY 18, 2014 : \LŚvenH elakGńk Gacsžab; viTüśCaPasaExµr )anTaMgelIkMuBüŚT½r nigelITUrs½BŽéd ehIyGacsžab;kmµviFIpSayeBlmun²eTotpg. Now you can listen to Khmer radio on PC and mobile phones. You can also listen to previous broadcast programs. Thank You.
Signals warn your children have eyes problems
Written by khdarith   
Thursday, 13 February 2020
Gakar³RBmanEdlbBa¢ak;fa kUnGñkkMBugEtmanbBaðaEPñkehIy
EPñkEdlmansuxPaBl¥KWsMxan;Nas;sRmab;karFMFat;rbs;kumar. EPñk
KWCaEpñkmYYyskmµsRmab;ragkay ehIyk¾RtÚvEtmankarEfTaMy:agxøaMg
edIm,IeXIjmansuxPaBl¥ nigFanafamanKuNPaBl¥sRmab;CIvit. kñúg
namCa«Bukmþay vaGacCaerOgkan;EtsMxan;EfmeTotkñúgkarsikSakan;
EteRcInBIbBaðarbs;EPñkEdlGacekIteLIgelIkUnrbs;xøH
nigEsVgyl;faetIkUnkMBugEtmanbBaðaEPñkkñúgdMNak;kalPøam²b¤Gt;edIm,IBüa)al. eTaHbICa
y:agNak¾eday xageRkamenHKWCaGakar³RBmanmYycMnYnEdlbBa©ak;fa kUnGñkRbEhlCa
manbBaðaEPñkehIy³
• qab;caj;BnøW b¤gayhUrTwkEPñk
• ecosvagskmµPaBTaMgLayNaEdlRtÚvkaremIlCit²dUcCa GanesovePA cUlrYmkmµviFIskmµ
PaBéqñRbDit nigkILa
• QWk,alCab;
• QWkñúgEPñk
• ]sSah_jIEPñk
• EPñkeLIgRkhmCab;
• kMBugEtmanbBaðakñúgkaremIlrbs;Cit²
• Bi)akp©g;GarmµN_ vaKWCaerOgsMxan;kñúgkartamdanGakar³dMbUgénbBaðaEPñk nigBüa)alva[
Tan;eBlevlabMput. xageRkamenHKWCaKnøwHtictYcmYycMnYnEdlGñkGacykmkEfrkSaEPñkrbs;kUnGñk)an³
• erOgsMxan;bMputEdl«BukmþayeFVI)anKWerobkmµviFINat;CYbeBTüEPñkBinitüEPñkkUnCaeTogTat;
• sßitkñúgdMNak;kallUtlas; vaKWCaerOgsMxan;mYyEdlRtÚvtamdansuxPaBEPñkeRBaHkUnman
karRbQmmuxkan;EtxøaMgénkarbgáeraK nigrbYstamry³karelgkILa nigkarecjeTAelgxag
eRkApÞH
• cab;epþImvaytémøeTAelIEPñk nigRKb;RKg[)anl¥enAeBlEdlkUncab;epþImmanbBaðaEPñkmin
GacemIleXIjc,as;FmµtaehIy edayGñkGacrebobcMEv:ntamJÚb b¤Bak;xntak;ELneRkayeBl
eKGayu)an 10qñaM
• rkSa[)annUvtulüPaBGahar nigGaharpþl;suxPaBEdlpþl;nUvkarRTRTgkarlUtlas;rbs;
EPñk.cUrbBa©ÚlbEnøBN’ébtg nigGaharsm,ÚrCatiEdkEdlCMrujdl;EPñkemIleXIjkan;Etc,as;.
 
GtßbTmun   GtßbTbnŽab; >

Your may interested in