MAY 18, 2014 : \LŚvenH elakGńk Gacsžab; viTüśCaPasaExµr )anTaMgelIkMuBüŚT½r nigelITUrs½BŽéd ehIyGacsžab;kmµviFIpSayeBlmun²eTotpg. Now you can listen to Khmer radio on PC and mobile phones. You can also listen to previous broadcast programs. Thank You.
Remember these 5 ways your health better
Written by khdarith   
Friday, 08 November 2019
cgcaMRtwm5viFIenH suxPaBGñknwgl¥xøaMg dwgeT!!!
RbsinCaGñkmincg;[suxPaBGñkRTúDeRTam GñkKYrEtcgcaMBaküTaMg5vIFI
xageRkamenH. etImanGVIxøHeTA?
1-GñkKYrEtcgcaMfa ebIGñkcg;[suxPaBGñkl¥ GñkKYrEtjúaMbEnøcab;BI
300dl;500RkamkñúgmYyéf¶ ehIyEpøeQIKWcab;BI200dl;350Rkam
kñúgmYyéf¶. dUcenH GñkKYrEtBisarbEnø nigEpøeQIRKb;BN’
eTIbGñkGacrkSasarFatuciBa©wmkñúgragkay)anRKb;RKan;. CaehtuEdleFVI[GñkmingayQWeLIy.
2-minfaGñkrvl;y:agNaeT GñkKYrEtcaMfa GñkRtÚvcUleKg[)anBIRBlwm edayminKYrcUleKgyb;
eRCAeLIy. enAeBlEdlGñkeKgRtÚvem:ag ehIyRKb;em:ag enaHsuxPaBGñknwgl¥xøaMg ehIyman
GarmµN_Rss;RsaykñúgkarbMeBjkargarpgEdr.
3-GñkKYrEtcaMfa GñkRtÚvhat;R)aNral;éf¶ ehIyKYrEtekIneLIgBImYyéf¶eTAmYyéf¶ eRBaHkarhat;
R)aNenH nwgeFVI[GñksuxPaBGñkrwgmaM. enAeBlEdlRbB½n§karBarragkayGñkrwgmaM enaHemeraK
énCMgWepSg²minGaccUlmkkñúgragkayGñkeLIy. dUcenH GñknwgminsUveTAmnÞIreBTüenaHeT.
4-GñkKYrEtrkSaGarmµN_[l¥Caerogral;éf¶ eTIbsuxPaBpøÚvcitþGñkl¥. enAeBlEdlpøÚvcitþGñkl¥ enaHnwgKµanGVImkeFVI[suxPaBGñkRTúDeRTameLIy. dUcenH edIm,IrkSaGarmµN_l¥ GñkKYrEtKitGVI
EdlviC¢man eTIbKµanGVIGacbMpøajGarmµN_l¥rbs;Gñk)an.
5-karrkSaTMnak;TMngl¥CamYymnusSEdlenACuMvijxøÜn CaBiess matabita bgb¥Ún nigmitþPkþi
nwgGaceFVI[GñkmansuxPaBy:agl¥ eRBaHGñkmanmnusSsRmab;KaMRTGñkBIeRkay edayeFVI[
Gñkmingayrgsm<aFF¶n;enaHeT. dUcenH enAeBlEdlcitþGñkminsµúKsµaj suxPaBGñknwgl¥
KµannrNadUceLIy .
 
GtßbTmun   GtßbTbnŽab; >

Your may interested in