MAY 18, 2014 : \LŚvenH elakGńk Gacsžab; viTüśCaPasaExµr )anTaMgelIkMuBüŚT½r nigelITUrs½BŽéd ehIyGacsžab;kmµviFIpSayeBlmun²eTotpg. Now you can listen to Khmer radio on PC and mobile phones. You can also listen to previous broadcast programs. Thank You.
No worries! Head skin problems with simple natural formulas
Written by khdarith   
Thursday, 11 April 2019
Elg)armÖehIy! bBaðaEs,kk,alxøaj;CamYyrUbmnþEbbFmµCatigay²
Es,kk,alxøaj;CabBaðaTUeTAbMputmYyEdlPaKeRcInénBYkeyIgCYb
RbTH. b:uEnþkuM)armÖ! GñkmincaM)ac;RtÚvEteRbIR)as;plitplEdlman
pÞúksarFatuKImIedIm,IedaHRsaybBaðaenHeLIy. éf¶enHevbsaysux
PaB nwgbgðaj[dwgBIrUbmnþEbbFmµCatisRmab;bBaðask;xøaj; ³
1> GMbil ³GVIEdlGñkRtÚveFVI KWRKan;EtlayGMbilBI 1 eTA 2 søab
RBakaehVkñúgsab‘Ukk;sk; rYckk;
sm¥atsk;rbs;GñkCamYyl,aysab‘UenH. TukecalsRmab;ry³eBlb:unµannaTIsin swmlagsm¥at
ecjCakareRsc. GnuvtþeGay)an 2dgkñúgmYys)aþh_.
2> TwkRkÚcqµar ³ layTwkRkÚcqµarRss;cMnYn 1 EBgCamYyTwkFmµtabnþic. kUreGaysBV swmlab
vaelIEs,kk,al ehIyTukecalsRmab;ry³eBlBI 10 eTA 15 naTI rYclagsm¥atecjCamYyTwk
RtCak;.
3> s‘ut nigTwkRkÚcqµar ³ GVIEdlGñkRtÚveFVI KWRKan;Etlays‘utcMnYn 2 RKab; CamYyTwkRkÚcqµarBI 2
eTA3 dMNk;. kUrlayeGaysBVcUlKña swmlabeBjEs,kk,al ehIyTukecalsRmab;ry³eBl
10 naTI rYclagsm¥atecjCamYyTwkFmµtaCakareRsc.
4. EtexµA ³ GVIEdlGñkRtÚveFVI KWRKan;EtqugEtexµA rYcTukeGaycuHRtCak;sin swmcak;m:asSaelI
Es,kk,aleGaysBV. ehIyTukecalsRmab;ry³eBlBI 2 eTA 3 naTI munnwglagsm¥atecj
CamYyTwkFmµta.
5> RbTalknÞúyRkeBI³ layTwkRkÚcqµaRss;cMnYn 3 søabRBa)ay CamYysac;RbTalknÞúyRkeBI
1 cMnYnsøabRBa)ay nigsab‘Ukk;sk; 1 EBg. laycUlKñaeGaysBV swmkk;sm¥atsk; nig
Es,kk,alrbs;GñkCamYyl,ayenH ehIylagecjCamYyTwkFmµta. GnuvtþeGay)an 2 dgkñúg
s)aþh_.
 
GtßbTmun   GtßbTbnŽab; >

Your may interested in