MAY 18, 2014 : \LŚvenH elakGńk Gacsžab; viTüśCaPasaExµr )anTaMgelIkMuBüŚT½r nigelITUrs½BŽéd ehIyGacsžab;kmµviFIpSayeBlmun²eTotpg. Now you can listen to Khmer radio on PC and mobile phones. You can also listen to previous broadcast programs. Thank You.
Just sleep alot make headache
Written by khdarith   
Tuesday, 19 May 2020
RKan;EteKgeRcInGaceFVI[QWk,alEdreT?
karQWk,alminEmnCaerOgsb,ayeLIyebIsinCavaekIteLIgxÞk;²
eBlPJak;BIeKg ehIyminmanmUlehtuRtwmRtÚv. b:uEnþehtuplmYy
EdleFVI[GñkQWk,alEdrenaHKW  edaysarEteKgeRcInRCúleBk.
dUecñHehtuGVI)anCakareKgeRcIneBkGaceFVI[QWk,alEdr? minman
eBlevlaNac,as;las;eLIyEdlfaGñkRtÚvkareKgry³eBlyUr
b:uNÑa. cMnYnénkareKg
enHGaRs½yeTAtamktþaCaeRcIndUcCa³
Gayu
PaBjwkjab;énkarhat;R)aN
PaBmansuxPaBl¥EdlGñkman
sßanPaBpøÚvcitþEdlGñkkMBugEtCYbeBjmYyéf¶.
ebIsinCaGñkeRsþs b¤eKgQW GñkRbhEdlCaRtÚvkareKgeRcInCagFmµta. b:uEnþGñkCMnajniyay
fa mnusSeyIgKYrEteKgBI 7 eTA 9em:agCaerogral;yb;ebIsinGñkCamnusSeBjv½yGayucab;BI 1
8 eTA 60qñaM. kareKgeRcIneBkBitCaeFVI[QWk,alCajwkjab;Emn b:uEnþxageRkamenHKWCaehtu
plenABIeRkaykarQWk,alenHÉg³
karrMxanrbs;G½rm:Un Serotonin
karRsavRCav)an[dwgfa kareKgeRcInRCúlman\T§iBleTAelIsarFatucmøgsrésRbsaT
Serotonin kñúgxYrk,al. edayCaFmµtavamannaTICYyrkSasgVak;énkareKg nigPJak; nigpþl;
GarmµN_Rss;Rsay. b:uEnþenAeBlGñkeKgeRcIneBk GñkkMBugEtrMxandl;dMeNIkarN_énkar
garrbs;G½rm:Un Serotonin enHehIy. ebIsinCaGñkenAEteKgeRkayBIG½rm:UnenHbBa¢ÚneTA
kEnøgTTYledIm,I[PJak;ehIy enaHragkaynwgminGacsRmak)anBitR)akeLIy ehIybgáCa
karQWk,al)an.
manbBaðaénkareKg
GVIEdlGaceTArYcenaHKWfa GñkRbEhlCamanbBaðaénkareKgdUcCa eKgminlk; b¤eKg)at;degðIm
kareKgminlk;mann½yfa eTaHbICaGñkKitfaxøÜnÉgkMBugEteKgk¾eday k¾xYrk,alRbEhlCa
minGacs¶b; ehIyenAEteFVIkardEdl. enAeBlGñkmin)aneKglk;sáb;sál;eTot ragkaynwg
begáItCaRbÚetGuInmYyRbePTEdlePJaceTARbB½n§srésRbsaT nigeFVI[QWk,alEbbRbkaMg
eBlPJak;BIeKg. kareKg)at;degðImGacbnßycMnYnGuksuIEsneTAciBa©wmxYrk,alkñúgeBleKg.
erOgenHk¾GacrMxankareKg nigbnßylMhUrQameTAxYrk,al nigbgáCakarQWk,aleBlPJak;BI
eKgdUcKña.
fb;GarmµN_
vamanTMnak;TMngxøaMgkøamYyrvagkarfb;GarmµN_ nigkarQWk,alxusFmµtadUcCaRbkaMgCaedIm.
karsikSa)anbgðajfa karfb;GarmµN_ nigCMgWpøÚvcitþepSg²eTotdUcCa )ak;TwkcitþnwgeFVI[eKg
minlk; nigeKgeRcInRCúl)an. mnusSCaeRcInEdlmanGakar³RbkaMgenAéf¶cugs)aþh_minRtwm
EtbNþalmkBIkareKgRCúleT Etk¾edaysarEtkarcuHTabrbsRseþsG½rm:UnEdr.
 
GtßbTmun   GtßbTbnŽab; >

Your may interested in