MAY 18, 2014 : \LŚvenH elakGńk Gacsžab; viTüśCaPasaExµr )anTaMgelIkMuBüŚT½r nigelITUrs½BŽéd ehIyGacsžab;kmµviFIpSayeBlmun²eTotpg. Now you can listen to Khmer radio on PC and mobile phones. You can also listen to previous broadcast programs. Thank You.
If want sllep well at night stop some habits
Written by khdarith   
Tuesday, 12 February 2019
ebIcg;eKgsáb;bBaÄb;Tmøab;mYycMnYn
etIGñkFøab;eKgminEq¥t ehIymanGarmµN_faht;Gs;kmøaMgeBjmYyéf¶
Edrb¤eT ?karpøas;bþÚreBlevlaénkareKg KWhak;dUcCanwgGacedaHRsay
bBaðaenH)anPøam² . eTaHCay:agNak¾edayk¾enAmanktþamYycMnYnepSg
eTotEdlGacb:HBal;dl;dMeNk ehIyeyIgminFøab;KitfaktþaTaMgenHCa
mUlehtuEdleFVI[eyIgeKgminEq¥teLIy .
RbsinebIeyIgminykcitþTukdak; nigbnþRbkan;x¢ab;nUvTmøab; minl¥TaMgenHenaHvanwgeFVI[GarmµN_ k
¾dUcCasuxPaBrbs;eyIgERbCakan;Et GaRkk;eLIg²erogral;éf¶ . mUlehtumYycMnYnEdleFVI[GñkEtg
manGarmµN_faenAEtGs;kmøaMg bnÞab;BIeKglk;)aneRcInem:ag b¤RKb;em:agehIyk¾eday ³
1> GñkcUleKgTaMgXøan ³ BitNas;karTTYlTaneRcIneBk KWCabBaðamYyEdleFVI[eKglk;minRsÜl
sáb; b:uEnþkarcUleKgTaMgenAXøan k¾nwgmineFVI[GñkeKglk;)anRsÜldUcKña . dUecñHkarTTYlTan
GaharsRmn;RbEhl 150 kaLÚrI enAmuneBlcUleKgmYyem:ag KWCakarRbesIr edayvapþl;[rag
kaynUvfamBlRKb;RKan;CYy[qab;eKglk;. Gahard¾l¥EdlKYrTTYlTanmuneBlcUleKgmandUcCa
RKab;FBaØCati nigEpøeQIKµanCatiEp¥m .
2> GñkeKgsRmakeBléf¶ ³ mnusSeBjv½yEdlmansuxPaBl¥mincaM)ac;eKgsRmakGMLúgeBléf¶
eLIy b:uEnþCajwkjyBYkeKEtgeKglk;enAmuxkBa©k;TUrTsSn_, elILanRkúg b¤kEnøg epSg²eToteday
mindwgxøÜn . RbsinebIGñk)aneKgsRmakeTaHbICamYyEPøtk¾edayenAxN³eBléf¶ enaHKuNPaBén
kareKgrbs;GñkenAeBlyb;nwgERbCaGaRkk;minxan KWBi)akeKglk; . dUecñHRbsinebIGñkmanGarmµN_
fagguyeKgenAkMLúgeBléf¶ cUrsakl,gsn§wgeCIgTaMgsgxag . viFIenHCYy[lMhUrGuksuIEhSn
ekIneLIg crnþQammanPaBl¥RbesIr ehIyGñknwgmanGarmµN_fasVaggguyeKg .
3> GñkminsUvTTYlTanGahareBlRBwk ³ GahareBlRBwkhak;dUcCaKµanGVIBak;B½n§CamYynwgkareKg
enAeBlyb;eLIy . eTaHCay:agNa bnÞab;BIragkayTTYl)anfamBlxøHkñúgry³eBlmYyem:ag
eRkayeBlPJak;BIeKg enaHvanwgcab;epþImrab;eBlevlamuneBleKgyb; . elIsBIenHeTAeTotGahar
eBlRBwkkMNt;karrMlayGaharkñúgragkay . enAeBlGñkrMlgGahareBlRBwkxYrk,alKitfava
RbEhlCaRtÚvXøan . dUecñHenAcenøaHeBlGahar nImYy² G½rm:Une®sþsRtÚv)anbegáIteLIg ehIyG½‘r
m:UnenHGacbgá[eKgminlk; .
4> Gñkminsm¥atbnÞb;eKg ³ eTaHbICaGñkhak;dUcCaminxVl;BIPaBrejuréjuenACuMvijxøÜnk¾eday b:uEnþ
xYrk,alrbs;GñkminKitdUecñHEdlenaHeT . vaRtÚv)aneKeCOfa xYrk,alcgcaMnUverOgRKb;y:agEdlenA
CuMvijeyIg ehIyRbsinebIGVIcugeRkayEdlGñk)aneXIjenAmuneBlcUleKg KWPaBRcbUkRcbl; enaH
kareKgrbs;GñknwgkøayCaEbbenHdUcKña . elIsBIenHeTAeTotKµannrNaeKg)anlk;RsÜlenAkEnøg
EdleBareBjedayFUlIdIeLIy. dUecñHcUrBüayamkMNt;cMnYnrbs;rbrEdlGñkmankñúgbnÞb;eKg ehIy
Büayamsm¥at[)anjwkjab;edIm,IeFVI[GñkeKgdkdegðIm)ankan;EtRsÜl .
5> sItuNðPaBkñúgbnÞb;ekþAeBk ³ kñúgGMLúgeBlyb;sItuNðPaBx<s; KWnwgkat;bnßyKuNPaBénkar
eKgrbs;Gñk . sItuNðPaBd¾l¥bMputsRmab;eKg KWRbEhl 21GgSaes .
6> GñkeKgpáab;mux ³ rebob b¤TItaMgénkareKgd¾l¥bMput KWeKgp¶ar b¤eKgep¥óg . kareKgpáab; KW
GaRkk;bMput k¾eRBaHkñúgTItaMgenHxYrq¥wgxñg nigsac;duMmin)ansRmak, RTÚgRtÚvsgát;Cab; Bi)aknwgdk
degðIm . kareKgpáab; KWminl¥esaHeLIycMeBaHGñkEdlmanCMgWsrésQamebHdUg, CMgWsYt b¤GñkEdl
manbBaðakkCatixøaj;tamsrésQamebHdUg .
7> GñkTTYlTanGaharEp¥menAmuneBlcUleKg ³ CatiEp¥m KWCaGaharsRmab;xYrk,al ehIyRbsin
ebIxYrk,alskmµeBkenAGMLúgeBlyb;enaHminEmnCaerOgl¥eLIy. vaGacnaM[mansubnþiGaRkk; .
RbsinebIGñkTTYlTansUkULaenAmuneBleKgminfatic b¤eRcIneLIy vaGacbNþal[eKgminlk;
k¾eRBaHsUkULamanpÞúkCatikaehVGuIn.
 
GtßbTmun   GtßbTbnŽab; >

Your may interested in