MAY 18, 2014 : \LŚvenH elakGńk Gacsžab; viTüśCaPasaExµr )anTaMgelIkMuBüŚT½r nigelITUrs½BŽéd ehIyGacsžab;kmµviFIpSayeBlmun²eTotpg. Now you can listen to Khmer radio on PC and mobile phones. You can also listen to previous broadcast programs. Thank You.
If stop exercise prepare to face 6 health problems
Written by khdarith   
Thursday, 14 March 2019
ebIQb;hat;R)aN eRtómxøÜn[ehIyeTAbBaðasuxPaBTaMg6enHnwgekIteLIg
PaKeRcInsuT§EtFøab;dwgfa kareFVIlMhat;R)aNCaRbcaMsMxan;Nas;edIm,I
rkSa)annUvsuxPaBl¥RbesIrecosputBIbBaðaepSg² . b:uEnþfaetInwgman
GVIekIteLIgeTA RbsinebIGñkQb;eFVIlMhat;R)aN?
sUmbgðaj[dwgBIGVIEdlnwgekIteLIg RbsinebIGñkQb;eFVIlMhat;R)aN
EdlFøab;EtGnuvtþCaRbcaMenaH ³
1> sm<aFQamnwgeLIgx<s; karsikSaRsavRCavCaeRcIn)anbgðajfa srésQaménGtþBlik nig
GñkeFVIlMhat;R)aNEdle)aHbg; b¤Qb;hVwkhat;nwgERbCarwgEdleFVI[sm<aFQameLIgx<s;KYr
[kt;smÁal . ehIybBaðasm<aFQameLIgx<s;enHCaktþacm,gbMputmYyénCMgWebHdUg. kareFVI
lMhat;R)aNeTogTat;GacCYyrkSasm<aFQammin[eLIgx<s; . enHehIyCamUlehtuEdlevC¢
bNÐitCaeRcInENnaM[GñkCMgWelIsQamBüayameFVIlMhat;R)aN .
2> rwgsnøak; kareFVIskmµPaBragkayRKb;RKan; b¤kareFVIlMhat;R)aNRtÚv)anENnaMCaBiess
sRmab;GñkEdlmanbBaðasnøak;edIm,Ikat;bnßykarQWcab;, karrlak nigeLIgrwg. dUecñHvac,as;
Nas;fa karQb;eFVIlMhat;R)aNnwgbNþal[GñkCYbRbTHbBaðaQWsnøak; k¾dUcCarlakKYr[RBÜy
)armÖ. ehIyminRtwmEtsnøak;b:ueNÑaHeTEdlTTYl)anGtßRbeyaCn_BIkareFVIlMhat;R)aN b:uEnþq¥wg
k¾dUcKña KWecosputBIhaniP½yénCMgWBukq¥wg .
3> kRmitCatisárkñúgQamnwgeLIgx<s; GñkCMgWTwkenamEp¥mEtgTTYl)ankarENnaM[eFVIlMhat;
R)aNCaRbcaM nigRby½tñcMeBaHGVIEdlBYkeKTTYlTan edIm,IrkSakRmitRtwmRtÚvénCatisárkñúgQam .
CaBiesscMeBaHGñkFat;RCúl nigmanbBaðasm<aF kareFVIlMhat;R)aN KWsMxan;Nas;edayvaCYy
kat;bnßyhaniP½yénCMgW .
4> ekInTm¶n; kareFVIlMhat;R)aNCYy[GñkRskTm¶n; ehIyk¾GaceFVI[GñkeLIgTm¶n;dUcKña! kgVHén
kareFVIlMhat;R)aN rYmCamYyTmøab;énkarTTYlTanminRtwmRtÚv nigPaBtantwgkñúgGarmµN_GñknwgekIn
Tm¶n;y:agqab;rh½s. ehIyPaBFat;RCúl b¤elIsTm¶n;k¾GacbgáhaniP½yénbBaðasuxPaBF¶n;F¶rCa
eRcIn .
5> Bi)akkñúgkareKg RKb;KñasuT§EtdwgehIyfa kareKg[)anBI 7eTA 9em:ag kñúgmYyyb; KWcaM)ac;Nas;
sRmab;suxPaB . RbsinebIGñkQb;eFVIlMhat;R)aNeTogTat; GñknwgBi)akeKg)ansáb;ehIy . elIs
BIenHeTAeTot kareFVIlMhat;R)aNCaRbcaMCYybM)at;e®sþs b¤PaBtantwgkñúgGarmµN_EdlCamUlehtu
cm,gmYyénkareKgminlk; .
6> manGarmµN_)ak;Twkcitþ GñkÉkeTsxagsuxPaBpøÚvcitþCaeRcIn)anbBa¢ak;fa kareFVIlMhat;R)aN
eTogTat;CYyeFVI[kRmiténG½‘rm:UnrIkraykñúgxYrk,alekIneLIg . CaBiessRbsinebIGñkeFVIlMhat;
R)aNenAxageRkAeRkamRBHGaTitü edayragkaynwgRtÚvTTYl)annUvvItamIn DRKb;RKan; . ehIyvIta
mIn D CasarFatuciBa©wmEdlCYyelIkkms;GarmµN_l¥RbesIr . enaHehIyCamUlehtuEdleFVI[Gñk
GacnwgmanGarmµN_)ak;Twkcitþ RbsinebIGñkQb;eFVIlMhat;R)aN .
 
GtßbTmun   GtßbTbnŽab; >

Your may interested in