MAY 18, 2014 : \LŚvenH elakGńk Gacsžab; viTüśCaPasaExµr )anTaMgelIkMuBüŚT½r nigelITUrs½BŽéd ehIyGacsžab;kmµviFIpSayeBlmun²eTotpg. Now you can listen to Khmer radio on PC and mobile phones. You can also listen to previous broadcast programs. Thank You.
Eats apples long times what will happen
Written by khdarith   
Monday, 10 June 2019
júaMEpøe)a:mry³eBlyUrnwgeTACay:agenH
xageRkamenH eyIg´nwgbgðajGñkBIGtßRbeyaCn_énkarBisarEpøe)a:mkñúg
ry³eBlyUr. etImanGVIxøHeTA?
1-kñúgEpøe)a:m mansarFatuEdlGacCYykarBarRkBH nigeBaHevonGñk
min[manbBaðaeLIy.
2- enAeBlEdlGñkjúaMeRcIn vanwgCYybBa©úHsm<aFQamGñk.
3- RbsinCaGñkcg;manrags¥at GñkGacBisarEpøe)a:m)an. vanwgCYyrkSaragGñk[s¥at.
4- cMeBaHGñkEdlmanGakar³xVHQam Epøe)a:mGacCYyGñk)an. vanwgCYyb:UvQamGñkmkvijeRkay
eBlEdlGñkjúaMrYc.
5- Epøe)a:mnwgGacCYykarBarebHdUgGñk. mü:ageTot vanwgCYykarBarmin[srésQamGñkkk
rwgeLIy.
6- eRkayeBlEdlGñkBisarEpøe)a:mrYc vanwgCYyeFVI[Es,kGñkPøWføaCagmun edayeFVI[Gñkmin
gaycas;eLIy.
7- Epøe)a:m nwgCYykarBarGñkmin[manGakar³Bukq¥wgenaHeT eRBaHvaGacCYyRsÚbykCatikal;
süÚm.
8- cMeBaHGñkEdljúaMEpøe)a:meRcIn kaLÚrIEdlmankñúgragkaynwgcuHTab .
 
GtßbTmun   GtßbTbnŽab; >

Your may interested in