MAY 18, 2014 : \LŚvenH elakGńk Gacsžab; viTüśCaPasaExµr )anTaMgelIkMuBüŚT½r nigelITUrs½BŽéd ehIyGacsžab;kmµviFIpSayeBlmun²eTotpg. Now you can listen to Khmer radio on PC and mobile phones. You can also listen to previous broadcast programs. Thank You.
Eating meals slowly good for health
Written by khdarith   
Thursday, 16 May 2019
RKan;EtjúaMGaharyWt²esaHl¥EbbenH BitCasµanmindl;Emn
mnusSeyIgsBVéf¶kMBugEtrs;enAkñúgBiPBmYyEdlkMBugEteFVIdMeNIreTA
muxy:agelOn. BImYyéf¶eTAmYyéf¶ kargarGVImYyEdlekIteLIg yWt²
hak;bIdUcCaerOgd¾l¥mYyeTAvijeT dUcCaenAeBljúaMGaharCaedIm . etI
GñkmandwgeTfa karjúaMGaharedayminmanGarmµN_Rbjab;Rbjal;enaH
manRbeyaCn_eRcInb:unNaeT ?
sUmbgðajGMBIehtupld¾l¥bMputEdlGñkKYrEtBüayamjúaMGahar yWt² nigkuMRbjab;Rbjal;³
1-CYysRmkTm¶n; ³ xYrk,alrbs;mnusSeyIgnwgdwgfaRkBHmanGahareBj eRkayBIy:agjúaMGahar
)an15eTA20naTI . dUecñHebIsinCaGñkeFVIjúaMGaharelOnrYcmuneBlevlaenaH vaBitCaBi)akNas;kñúg
karEdlxYrk,alkMNt;dwg ehIyk¾Bi)akkarBarkuM[eLIgTm¶n;Edr .
2-CMrujdl;suxPaBrMlayGaharkan;Etl¥ ³ ehtuplcMbgmYyEdlnaM[QWRkBHenaH KWedaysarEt
GaharcUlkñúgRkBHelOneBk . GVIEdlkan;EtF¶n;enaH KWGñkmin)anTMBaGahar)anm:dæl¥ dUecñHvaBit
Cadak;sm<aFkan;EtxøaMgdl;RkBHedIm,IkinGahar FM² .
3-rIkraynwgcMNIGahar ³ sRmab;eBlbc©úb,nñenH minmanmnusSeRcIneTEdlmaneBlevlaRKb;
RKan;edIm,IjúaMGahareLIy dUecñHebIsinCaeKmaneBlevlatictYc enaHeKmin)anemIleXIjfa Gahar
rbs;eKq¶aj;b:unNaeLIy eRBaHkMBugEtrvl;júaM[elOn GanRtLb;eTAeFVIkarvij . pÞúyeTAvij ebIsin
CaGñkeRbIeBlevlajúaMvayWt nigykGarmµN_enaHmkemIlnUvGaharelItuEdlGñkkMBugEtjúaMenaH vanwg
eFVI[Gñkyl;fa xøÜnÉgBitCamanemaTnPaBcMeBaHGaharTaMgenaHCaminxan .
4-CYysnSMluy ³ karEdlcMNayeBlevlajúaMGahar yWt² GñknwgmanGarmµN_fa ragkayjúaMqab;
Eq¥t nigmingayehAGaharjúaMbEnßmeTotkan;EteRcIneLIy RBmTaMgyl;fakñúgeBaHEq¥tl¥eTotpg .
dUecñHkarjúaMGaharyWt² minRtwmEtpþl;suxPaBeT EfmTaMgCYysnSMluyelIkarjúaMGahareRcInRCúl
EfmeTot.
5-bM)at;e®sþs ³ etIGñkkMBugEtCYbnUvCIvitRbkbedayPaBtantwgxøaMgEmneT cUrR)akdfaGñk)aneRbI
R)as;»kasmYyedIm,IedaHRsayvaehIy tamry³karcMNayeBlevlaBIrbInaTIjúaMGaharelItu yWt².
enHedaysarEt karTMBaGahar mYy²)any:agl¥ ragkayGñknwgGacTTYl)anCIvCatiTaMgGs; ehIy
k¾CYysRmÜldl;Gakartantwg nige®sþs)aneTotpg.
 
GtßbTmun   GtßbTbnŽab; >

Your may interested in