MAY 18, 2014 : \LŚvenH elakGńk Gacsžab; viTüśCaPasaExµr )anTaMgelIkMuBüŚT½r nigelITUrs½BŽéd ehIyGacsžab;kmµviFIpSayeBlmun²eTotpg. Now you can listen to Khmer radio on PC and mobile phones. You can also listen to previous broadcast programs. Thank You.
Eating Banana help lost weight
Written by khdarith   
Friday, 08 February 2019
TTYlTanEpøeckCYysRmkTm¶n;?
etIkarTTYlTaneckGacCYy[GñkRskTm¶n; ? cemøIyenaH KWBitNas;
karTTYlTaneckCYy[RskTm¶n;)anqab;! eckTMhMmFüm1EpømanpÞúk
Catisrés3 Rkam, CatisárFmµCati14Rkam, CatikabUGuIRdat27Rkam,
CatikaLÚrI105kaLÚrI rYmTaMgsarFatuciBa©wm sMxan;²sRmab;k,aleBaH
rabesµImansuxPaBl¥ .
b:uEnþKYrcaMfa ebIeRbóbeFobeTAnwgEpøeQIdéTeTot eck KWmanpÞúkCatikaLÚrI nigCatikabUGuIRdatx<s;
Cagbnþic . dUecñHebIcg;RskTm¶n;KYrTTYlTanRtwm1 EpøTMhM5GuIj b¤BI 12eTA 13 sgÞIEm:RteTIb
RbesIr . karTTYlTanEbbenHnwgeFVI[GñkTTYl)annUvsuxPaBl¥ rYmTaMgrUbragRss;s¥atpgEdr .
mUlehtuEdlEpøeckGacCYy[GñkRskTm¶n;)an ³
1> kat;bnßykarXøan ³ mYykñúgcMeNamEpñkd¾Bi)akbMputepSgeTotkñúgkarsRmkTm¶n; KWkarRKb;RKg
PaBXøan . enAeBlGñkFøab;TTYlTaneRcIn GñkGacnwgERbCaXøanxøaMgenAeBlkat;bnßykarTTYlTan
GaharedIm,IRskTm¶n; . ehIyviFImYyd¾gayRsÜl b:uEnþmanRbsiT§PaBx<s;bMputTb;Tl;nwgPaBXøan
KWkarTTYlTanCatisés[)aneRcIn . eck CaGaharmanpÞúksm,ÚreTAedayCatisés, Cati pectin
nigCatiemSAEdlCYykat;bnßykarXøan nigeFVI[qab;Eq¥t .
2> CabEg¥mEbbFmµCati ³ eckTuMPaKeRcIn KWmanrsCatiEp¥m ehIyeBlxøHeTaHbICakMLúgeBlsRmk
Tm¶n;k¾eday k¾eyIgRtÚvkarTTYlTanGahar Ep¥m². dUecñHEpøeckGacRtÚv)anTTYlTanCMnYsbEg¥m
epSg²EdlmanCatisárx<s;)an .
3> RbyuT§RbqaMgTb;sáat;karehIm ³ eck CaRbPBd¾RbesIrénCatisés prebiotic EdlCYyciBa©wm)ak;
etrI l¥²kñúgeBaHevon nigbegáInkarrMlayGahar . vak¾manpÞúksm,ÚreTAedayCatib:UtasüÚmEdlCYy
kat;bnßykarsþúkTukCatiTwkEdlelIskñúgragkaypgEdr . karsikSaRsavRCav)anrkeXIjfa®sþIEdl
TTYlTaneck1 EpøtUc 2 dgkñúgmYyéf¶CaRbcaMsRmab;ry³eBly:agehacNas;2Ex Rskk,aleBaH
)andl;eTA 50PaKry . eTaHCay:agNaRtÚvR)akdfa Gñkk¾kat;bnßykarTTYlTanCatisár nigkabUGuI
RdateRcInpgEdr.
4> mansnÞsSn_ Glycemic Tab ³ GaharmansnÞsSn_ Glycemic x<s;begáInkRmiténCatisárkñúgQam
EdlminRtwmEtb:HBal;dl;Tm¶n;b:ueNÑaHeT b:uEnþk¾bgábBaðasuxPaBepSgeTotKYr[RBÜy)armÖpgEdr.
k¾eRBaHEtmansnÞsSn_ Glycemic Tab EpøeckCaGahard¾l¥bMputsRmab;GñksRmkTm¶n; .
5> Gahard¾RbesIreRkayeFVIlMhat;R)aNsRmkTm¶n; ³ eckCaRbPBd¾RbesIrénCatiKøúykUsEdl
pþl;famBl)anqab;eRkayeBleFVIlMhat;R)aN . elIsBIenHeTAeToteckk¾manpÞúksm,ÚreTAeday
Catib:UtasüÚmEdlRbyuT§RbqaMgGakarvilmux nigQWrmYlsac;duMpgEdr .
 
GtßbTmun   GtßbTbnŽab; >

Your may interested in