MAY 18, 2014 : \LŚvenH elakGńk Gacsžab; viTüśCaPasaExµr )anTaMgelIkMuBüŚT½r nigelITUrs½BŽéd ehIyGacsžab;kmµviFIpSayeBlmun²eTotpg. Now you can listen to Khmer radio on PC and mobile phones. You can also listen to previous broadcast programs. Thank You.
Eat organic foods can redduce risk of cancers
Written by khdarith   
Friday, 22 May 2020
karjúaMGaharsrIragÁ GacbnßyhaniP½yCMgWmharIk
tamry³karsikSa mharIkcMnYn 1 340 RtÚv)anvivtþkñúgcMeNamGñk
cUlrYmcMnYn 68 946 nak; (2 PaKryénRkúmmharIk) . TaMgenHrYm
manmharIksudn; (34%) mharIkRkeBjRbÚsþat (13%) mharIkEs,k
(10%) nigmharIkeBaHevon (7%) .
karTTYlTanGaharsrIragÁ KWCaerOgsamBaØkñúgcMeNam ³
1> ®sþI
2> GñkEdlmankarGb;rM b¤sßanPaBkargarxs;
3> GñkEdleFVIlMhat;R)aN)aneRcIn
4> GñkEdlmanrbbGaharl¥²CaTUeTA.
GñkEdlTTYlTanGaharsrIragÁeRcInmankarfycuHhaniP½yénkarvivtþeTACaCMgWmharIkdl;eTA
24 PaKry ebIeRbóbeFobeTAnwgGñkEdlTTYlTanticbMput. minmanPaBxusEbøkKñacMeBaH
GñkEdlTTYlTanGaharsrIragÁkRmitmFümeT ebIeRbóbeFobeTAnwgGñkEdljúaMtictYc. eTaH
Cay:agNak¾eday lT§plTaMgenHKYrEtRtÚv)anRbúgRby½tñCaBiess edaysarEtcMnYnticbMput
énkrNI.
etIGñkRsavRCavsnñidæanGVI?
GñkRsavRCav)ansnñidæanfa “karTTYlTanGaharsrIragÁkan;Etx<s; RtÚv)anpSarP¢ab;CamYynwg
karfycuHhaniP½yénCMgWmharIk. eTaHbICakarRsavRCavRtÚv)anbBa¢ak;k¾eday karelIkkm<s;
karTTYlTanGaharsrIragÁenAkñúgRbCaCnTUeTA GacCayuT§saRsþbgáarRbqaMgnwgCMgWmharIk”.
 
GtßbTmun   GtßbTbnŽab; >

Your may interested in