MAY 18, 2014 : \LŚvenH elakGńk Gacsžab; viTüśCaPasaExµr )anTaMgelIkMuBüŚT½r nigelITUrs½BŽéd ehIyGacsžab;kmµviFIpSayeBlmun²eTotpg. Now you can listen to Khmer radio on PC and mobile phones. You can also listen to previous broadcast programs. Thank You.
7 Ways to make youth become confident
Written by khdarith   
Wednesday, 27 November 2019
7 y:ag eFVI[GñkkøayCayuvv½y EdlmanPaBeCOCak;
ecHEtx¢il ehIye®sþseRcInR)akdCacas;munv½y faminRtÚvGacmanCMgW
eTot. ehtuenHebIcg;bM)at;PaBx¢il rs;enAedaysuxPaBl¥enaH RtÚvEt
kat;bnßyGarmµN_FujRTan; rYmCamYynwgGaharEdlCYybegáInfamBl
enaHmandUcCa ³
• júaMGaharEdlmanCatiRbÚetGuIndUcCa TwkedaHeKay:aGY RKab;Gal;m:un
s‘ut nig RtIFUNa

• eCosvagGaharEdlmanCatisár nigxøaj;x<s;dUcCa nMbu½g )a:sþa (pasta) Rsa Gaharecon nig
Fast Food).
• hat;R)aN CaviFImYyEdlbM)at;PaBx¢il)any:agl¥ RKan;Et 2 eTA 3 naTIk¾pþl;famBldl;Gñk
Edr.
• eKg nigsRmak[)anRKb;RKan; CaBiessenAeBlyb; ehIykat;bnßykarelgTUrs½BÞ eFVIdUcenH
GñknwgmankmøaMgRKb;RKan;enAéf¶Es¥k.
• júaMTwk[)aneRcIn eRBaHvaGacCYybegáInsRmitfamBl nigmuxgarxYrk,al.
• Qb;Ck;)arI nigbegáInkRmitfamBl eFVI[Qam nigGuksuIEhSnrt;)anRsÜl.
elIsBIenH bBaðapøÚvcitþk¾CamUlehtumYyEdleFVI[mnusSmanPaBTn;exSaypgEdr ebIdUecñHGñkKYr
EtBüayamelIkTwkcitþ[xøÜnÉgdUcCa ³
1>kuMdak;sm<aFelIxøÜnÉg
karcg;eFVIxøÜn[køayCamnusSl¥\tex©aH enaHvaminGaceTArYceT eRBaHmnusSRKb;rUbEtgmancMNucl¥
nigminl¥. ehtuenHeTIbmnusSmYycMnYn sþIbenÞas[xøÜnÉg rhUtdl;køayCaCMgW)ak;Twkcitþ. GñkKYr
EtRslaj;nUvGVIEdlxøÜnman.
2>KitviC¢man
CaCagGviC¢man ebIGñkR)ab;xøÜnÉgfa CamnusSx¢ilRcGUsenaHKWCakarniyayGviC¢mancMeBaHxøÜnÉg.
GñkKYrEtbBaÄb;KMnitGviC¢man edayEbrmkCakarGnuvtþniyayerOgviC¢mancMeBaHxøÜn. tYy:agenAeBl
]bsKÁmkdl; RtÚvEtniyayfaGacedaHRsay nigGaceFVI)an. EbbenHnwgeFVI[Gñk seRmckar)an
y:agrlUn.
3>eFVI[erOgEdlFujRTan;køayCarIkray
eCosvagkargarEdlFujRTan; ebIsinCaGñkFujRTan;kñúgkareFVIkargarGacsRmaksin b¤mYyEbrmk
sþab;t®nþIbeNþIreFVIkarbeNþIrvijedIm,IkuM[kargarkksÞHehIy e®sþseTot.
4>pþl;rgVan;[xøÜnÉg
y:agNaelIkTwkcitþ [xøÜnÉgenAeBlEdlseRmckargarGVImYy TaMgenHKWCafñaMkmøaMgcMeBaHsuxPaB
pøÚvcitþmYy. cMeBaHlT§plEdlGñkeFVI)an ebIeTaHbICaminsUvl¥ ehIyKµanGñkNamksresIrelIkTwk
citþenaH GñkRtÚvEteCOCak;ehIy sresIrxøÜnÉgnUvGVIEdlGñk)anxitxMeFVI.
 
GtßbTmun   GtßbTbnŽab; >

Your may interested in