MAY 18, 2014 : \LŚvenH elakGńk Gacsžab; viTüśCaPasaExµr )anTaMgelIkMuBüŚT½r nigelITUrs½BŽéd ehIyGacsžab;kmµviFIpSayeBlmun²eTotpg. Now you can listen to Khmer radio on PC and mobile phones. You can also listen to previous broadcast programs. Thank You.
Tommy and Sous Viza shows special point of lover
Written by khdarith   
Friday, 08 February 2019
fmmI nig sYs vIhSa begðIbBIcMNucBiessrbs;KUesñh_ eFVI[Rslaj;KñadkcitþminrYc
fµI²enHKUesñh_taraceRmóg sYs vIhSa nigtarasEmþg fmmI eTIbEtRb
kasR)ab;saFarNCnfa BYkeKkMBugEtmanTMnak;TMngesñh_CamYyKña
bnÞab;BITak;TgKñaGs;  ry³eBl4qñaMrYceTAehIy. eqøIytbmkkan;
Sabay taraTaMgKUr)an bBa¢ak;fa esñharbs;BYkeKTaMgBIrKWBitCaqøg
kat;nUverOgr:avCaeRcInTRmaMmaneBldUcsBVéf¶enH. "hñwgbgdMbUg
eLIy BYkeyIgRKan;EtCamitþCitsñiT§nwgKñaeT
b:uEnþedaysarEtmancritelgesIceRcIndUcKñaGIcwg k¾kan;EtRtÚvKñaEtmþg. mü:ageTotGVIEdl´eBj
citþcMeBaHKat;enaHKW karykcitþTukdak;cMeBaH´minfa CamanTukçFur³RKÜsar GñkpÞH´RtÚvcUleBTüGI
k¾Kat;enAEtenAEk,r´ kMdr´rhUtKWbþÚrpþac;Etmþg." sYs vIhSa niyayerobrab;EbbenHBI fmmI.
cMeBaHxagelak fmmI vijk¾manBaküeBcn_l¥²BI vIhSa eRcInEdr edayniyayfa GñkTaMgBIrFøab;
qøgkat;erOgr:avCaeRcInCamYyKña kmSt;eRcInCagsb,ay b:uEnþelakKitfaKUesñh_xøÜnCamnusSRsI
mYyrUbEdlrwgmaM nigmancritl¥minecHRbkan;xøÜnnigRbkan;vNѳGVIenaHeLIy. cMeBaHeBlenH
GñkTaMgBIrminTan;manKeRmagerobkarenAeLIyeT edaykMBugEtRbwgeFVIkarxN³eBl»kasrk
cMNUlkMBugEtGMeNaypl Cak;EsþgfµI²enHBYkeKeTIbEteTAsEmþgenARbeTskUer:xagt,ÚgCamYy
KñapgEdr.
 
GtßbTmun   GtßbTbnŽab; >

Your may interested in