MAY 18, 2014 : \LŚvenH elakGńk Gacsžab; viTüśCaPasaExµr )anTaMgelIkMuBüŚT½r nigelITUrs½BŽéd ehIyGacsžab;kmµviFIpSayeBlmun²eTotpg. Now you can listen to Khmer radio on PC and mobile phones. You can also listen to previous broadcast programs. Thank You.
Sous Viza and Tommy live as couple
Written by khdarith   
Tuesday, 14 November 2017
l,Ifa sYs vIhSa nig fm mI rs;enACamYyKñadUcbþIRbBn§?
eyagtamRbPBmYysuMminbeBa©jeQµaH)an[dwgfa taraceRmóghgS
mas sYs vIhSa nig elak fm mI kMBugEtlYcbgáat;ePøIgesñh_CamYyKña
ehIyGñkTaMgBIrEfmTaMgrs;kñúgpÞHEtmYydUcbþIRbBn§. RbPBdEdl)an
GHGagfa TMnak;TMngesñharvag sYs vIhSa nig fm mI ekIteLIgtaMgBI
2qñaMmun minEmneTIbEtekIteLIgfµI²enHeT RKan;EtfaGñkTaMgBIrmin
h‘anbgðajPaBEp¥mElðmCasaFarN³[mhaCn)andwgEtb:ueNÑaH eRBaHxøacb:HBal;dl;RbCaRbiy
PaBerog²xøÜnkñúgsil,³. Cak;EsþgGMLúgeBlEdl sYs vIhSa RbLgceRmógkñúgkmµviFIlMdab;fñak;
BiPBelak I am a singer Cambodia enATUrTsSn_hgSmasknøgeTA fm mI EtgEtbgðajxøÜnenACa
mYynagCanic© kñúgnamCaKUesñh_caMkarBar nigemIlxusRtÚv. eRkayBIRbLgkñúgkmµviFIxagelIenHrYc
GñkTaMgBIrk¾cab;epþImebIkcMhGMBITMnak;TMngesñhabnþicmþg² rhUtdl;fñak;EbkFøayB½t’manrs;enA
eRkamdMbUlpÞHEtmYyCamYyKñaeTotpg. enHebItamkarGHGagBIRbPBxagelI. fm mI CuMvijerOg
r:avesñharvag sYs vIhSa nig fm mI rs;enACamYyKñaenHEdr samIxøÜnTaMgBIrminGacsuMkarbkRsay
)aneT edayPaKIxagRsITUrs½BÞehAcUlEtminmanGñkTTYl. cMENkÉPaKIxagRbúsminGacP¢ab;
TMnak;TMng)aneLIy.
 
GtßbTmun   GtßbTbnŽab; >

Your may interested in